J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2011/02/03/2011031072/justel

Titel
3 FEBRUARI 2011. - Ordonnantie die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 04-02-2011 nummer :   2011031072 bladzijde : 9394   BEELD
Dossiernummer : 2011-02-03/01
Inwerkingtreding : 04-02-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009
Art. 3-9
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de ordonnantie van 7 juni 2007
Art. 10
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de ordonnantie van 16 mei 2002
Art. 11
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997
Art. 12-25
HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen
Art. 26

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. De ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. De ordonnantie zet Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt gedeeltelijk om.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009
  betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

  Art. 3. In de artikelen 7, § 2, 2e streepje; 12, § 3; 15, § 2; 15, § 3; 15, § 4; 17, § 2; 23, § 3; 26, § 3; 27, § 1; 27, § 2; 30, § 3; 31, § 1; 31, § 2; 34, § 3, eerste lid; 35, § 1; 35, § 3; 38, § 3; 38, § 4; 39, § 1; 40, § 1; 42, § 3; 43, § 1; 43, § 3; 46, § 3; 46, § 4; 47, § 1; 48, § 1; 49, § 1; 49, § 4; 58, § 1; 60, § 1; 60, § 2; 60, § 3; 60, § 4; 60, § 7; 61, § 1; 63, § 2; 63, § 3; 63, § 5; 65, § 4; 70, § 1 en 71, § 1 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems worden de woorden " of via elektronische weg " ingevoegd na de woorden " per aangetekend schrijven ".

  Art. 4. In de artikelen 7, § 2, eerste lid 1; 26, § 2; 30, § 2; 34, § 2; 38, § 2; 42, § 2 en 46, § 2 van diezelfde ordonnantie worden de woorden " , via elektronische weg " ingevoegd na de woorden " per aangetekend schrijven ".

  Art. 5. In artikel 7, § 1 van diezelfde ordonnantie worden de woorden " of via elektronische weg " ingevoegd na de woorden " per aangetekend schrijven ".

  Art. 6. In de artikelen 34, § 3, lid 2 en 42, § 3 van diezelfde ordonnantie worden de woorden " , via elektronische weg " ingevoegd na de woorden " per aangetekend schrijven ".

  Art. 7. In artikel 50 van diezelfde ordonnantie worden de woorden " of via elektronische weg " ingevoegd na de woorden " per aangetekend schrijven ".

  Art. 8. In artikel 51 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° aan paragraaf 1 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend :
  " Het risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel kan via elektronische weg aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden. ";
  2° aan paragraaf 2 worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidend :
  " Het advies van het college van burgemeester en schepenen kan via elektronische weg worden betekend.
  Het risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel kan via elektronische weg aan de afgevaardigd ambtenaar bezorgd worden.
  Het advies van de afgevaardigd ambtenaar kan via elektronische weg worden betekend. ";
  3° in paragraaf 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend :
  " Het advies van het college van burgemeester en schepenen en de synthese van het openbaar onderzoek kunnen via elektronische weg worden betekend. ";
  4° in paragraaf 4 wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidend :
  " Die inkennisstelling kan via elektronische weg gebeuren. "

  Art. 9. In artikel 65, § 3 van diezelfde ordonnantie wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend :
  " De eindbeoordeling kan via elektronische weg worden betekend. "

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de ordonnantie van 7 juni 2007
  betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen

  Art. 10. In artikel 22, § 1, van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het woord " natuurlijke " wordt ingevoegd vóór de woorden " persoon tewerkstelt die houder is van ofwel een diploma van architect ";
  2° in het eerste deel van de zin van de Nederlandse tekst worden de woorden " ofwel een gelijkwaardig diploma " vervangen door de woorden " , ofwel van bio-ingenieur of gelijkgesteld, ofwel een in een andere staat afgeleverd gelijkwaardig diploma ".

  HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de ordonnantie van 16 mei 2002
  betreffende de sterilisatie van zwerfkatten

  Art. 11. In artikel 2, § 5, van de ordonnantie van 16 mei 2002 betreffende de sterilisatie van zwerfkatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " en die zijn beroepsactiviteit uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " worden opgeheven;
  2° de woorden " of op de lijst van de orde van dierenartsen van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte " worden ingevoegd na de woorden " Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen ".

  HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997
  betreffende de milieuvergunningen

  Art. 12. In artikel 7bis van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " of per drager " toegevoegd na de woorden " per aangetekende brief ";
  2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Zodra de bevoegde overheid de aanvraag van de wijziging van de vergunning ontvangt per aangetekende brief of per drager geeft zij een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 13. In artikel 7ter van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid worden de woorden " of per drager " ingelast tussen de woorden " per aangetekende brief " en " aan de bevoegde overheid ";
  2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidend :
  " Zodra de bevoegde overheid de splitsingsaanvraag ontvangt per aangetekende brief of per drager geeft zij een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 14. Artikel 9, paragraaf 1, tweede lid van diezelfde ordonnantie wordt als volgt aangevuld :
  " In geval van indiening via elektronische weg van een aanvraag krachtens deze ordonnantie bezorgt de bevoegde overheid zodra ze die aanvraag ontvangen heeft via elektronische weg een indieningsbewijs waarop de behandelingstermijnen en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 15. In artikel 14 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid worden de woorden " waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan " ingevoegd tussen de woorden " afgegeven " en " . De aanvraag ";
  2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft het Instituut zodra het die aanvraag ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 16. In artikel 19 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden " , waarop de behandelingstermijnen van de aanvraag en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan " ingevoegd tussen de woorden " indieningsbewijs " en " en bezorgt ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft het college van burgemeester en schepenen zodra het die aanvraag ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 17. In artikel 33 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden " , waarop de behandelingstermijnen van de aanvraag en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan " ingevoegd tussen de woorden " indieningsbewijs " en " en stuurt ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft het college van burgemeester en schepenen zodra het die brief ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 18. In artikel 38 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden " waarop de behandelingstermijnen van de aanvraag en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan " ingevoegd tussen de woorden " indieningsbewijs " en " en stuurt ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft het college van burgemeester en schepenen zodra het die brief ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan. "

  Art. 19. In artikel 44 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden " waarop de behandelingstermijnen van de aanvraag en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan " ingevoegd tussen de woorden " indieningsbewijs af " en " en stuurt ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft het college van burgemeester en schepenen zodra het die brief ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van het Instituut vermeld staan. "

  Art. 20. In artikel 48 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden " waarop de behandelingstermijnen van de aanvraag en de rechtsmiddelen tegen zijn beslissing " ingevoegd na de woorden " een indieningsbewijs ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft het college van burgemeester en schepenen zodra het die brief ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen zijn beslissing vermeld staan. "

  Art. 21. In artikel 52 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden " waarop de behandelingstermijnen van de aanvraag en de rechtsmiddelen tegen haar beslissing vermeld staan " ingevoegd na de woorden " aan de aanvrager ";
  2° in paragraaf 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidend :
  " Indien de aanvraag per aangetekende brief wordt ingediend, geeft de bevoegde overheid zodra zij die brief ontvangt een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen haar beslissing vermeld staan. "

  Art. 22. In artikel 62 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 2, worden de woorden " of per drager " ingevoegd tussen de woorden " ter post aangetekende brief " en " aan de (in eerste instantie) ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " De bevoegde overheid geeft zodra ze de aanvraag per aangetekende brief of per drager ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 23. In artikel 66 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden " of per drager " ingevoegd tussen de woorden " ter post aangetekende brief " en " opgestuurd aan ";
  2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " De bevoegde overheid geeft zodra ze de aangifte per aangetekende brief of per drager ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan. "

  Art. 24. In artikel 71 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een derde lid, luidend :
  " 3° indien het gaat om een persoon die houder is van een gelijkwaardig document dat is uitgereikt in een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte :
  a) een kopie van het document dat is uitgereikt door de bevoegde overheid van het Gewest of van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  b) indien het document in een andere taal werd uitgereikt, een vertaling daarvan in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de taal die is gekozen voor de indiening van de erkenningsaanvraag;
  c) elk element op basis waarvan de aanvrager kan aantonen dat de voorwaarden voor de verwerving van het document dat hij bezit gelijk zijn aan de voorwaarden die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplegt. ";
  2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden " de in 1° en 2° bedoelde " vervangen door de woorden " de in 1°, 2° en 3° bedoelde ";
  3° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden " c) de erkenning die eventueel is verleend door de bevoegde overheden van een ander Gewest of in het buitenland " opgeheven;
  4° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden " f) de erkenning die eventueel is verleend door de bevoegde overheden van een ander Gewest of in het buitenland " opgeheven;
  5° in paragraaf 2, worden de woorden " of per drager " ingevoegd na de woorden " ter post aangetekende brief ";
  6° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Het Instituut geeft zodra het de aanvraag per aangetekende brief of per drager ontvangen heeft een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing van de Regering vermeld staan. ";
  7° in paragraaf 4, tweede lid, wordt " § 2 " vervangen door " paragraaf 3 ". "

  Art. 25. In artikel 78/2 van diezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " of per drager " ingevoegd na de woorden " een ter post aangetekende zending ";
  2° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidend :
  " Het Instituut geeft zodra het het formulier per aangetekende brief of per drager ontvangt een indieningsbewijs af waarop de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen tegen de beslissing vermeld staan.
  Indien de registratieaanvraag wordt ingediend door een persoon die in het bezit is van een gelijkwaardig document dat is uitgereikt in een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, moet die aanvraag de volgende stukken bevatten :
  a) een kopie van het document dat is uitgereikt door de bevoegde overheid van het Gewest of van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  b) indien het document in een andere taal werd uitgereikt, een vertaling daarvan in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de taal die is gekozen voor de indiening van de registratieaanvraag;
  c) onverminderd punt d), elk element op basis waarvan de aanvrager kan aantonen dat de voorwaarden voor de verwerving van het document dat hij bezit gelijk zijn aan de voorwaarden die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplegt;
  d) het bewijs van de naleving van de bijkomende voorwaarden die de Regering vastlegt. "

  HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

  Art. 26. Deze ordonnantie treedt in werking de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  
  Brussel, 3 februari 2011.
  Ch. PICQUE,
  Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking
  J.-L. VANRAES,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
  Mevr. E. HUYTEBROECK,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting
  Mevr. B. GROUWELS,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer
  B. CEREXHE,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2010-2011 : Documenten van het Parlement. - A-133/1 : Ontwerp van ordonnantie. - A-133/2 : Verslag. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 21 januari 2011.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie