J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2010/12/09/2010031574/justel

Titel
9 DECEMBER 2010. - Ordonnantie betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-12-2010 en tekstbijwerking tot 18-06-2014)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 17-12-2010 nummer :   2010031574 bladzijde : 77854       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-12-09/04
Inwerkingtreding : 27-12-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 2-3
HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
Art. 4-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Art. 2.Kan worden gestraft met [1 de straf voorzien in artikel 31, § 1, van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid]1, elke persoon die opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of aan voorzichtigheid een van de voorschriften overtreedt die zijn uitgevaardigd in de artikelen 6, § 4; 36, §§ 1 en 2; 41, § 4; 46, § 2; 63, § 3 en 105 van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.
  ----------
  (1)<ORD 2014-05-08/54, art. 138, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015; zie ook ORD 2014-05-08/54, art. 159>

  Art. 3.Kan worden gestraft [1 met de straf voorzien in artikel 31, § 3, van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid]1, elke persoon die opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of aan voorzichtigheid een van de voorschriften overtreedt die zijn uitgevaardigd in de artikelen 5; 6, §§ 1 en 3; 7, § 1, a); 9, §§ 2, 5 en 6; 12, §§ 2 en 3; 14, §§ 1, 6 en 7; 17, § 1; 18, § 1 22, §§ 1, 2 en 4; 24, § 2; 37, §§ 4, 5, 6 en 7; 38, §§ 1, 3 en 4; 39, §§ 1 en 2; 40, § 4; 49; 50, §§ 2 en 4; 56, §§ 1 en 2; 60, § 10; 61, §§ 1 en 3; 66, § 1 en 67, § 1 van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.
  ----------
  (1)<ORD 2014-05-08/54, art. 139, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015; zie ook ORD 2014-05-08/54, art. 159>

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

  Art. 4. Artikel 2 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu wordt aangevuld met een 22° en een 23° die luiden als volgt :
  " 22° de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie;
  23° de ordonnantie van ... 2010 betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). "

  Art. 5. § 1. Artikel 32 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met een 15° dat luidt als volgt :
  " 15° in de zin van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Rechtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, elke persoon die opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of aan voorzichtigheid een van de voorschriften overtreedt die zijn uitgevaardigd in de artikelen 6, § 4; 36, §§ 1 et 2; 41, § 4; 46, § 2; 63, § 3 en 105 van die Verordening. "
  § 2. Artikel 33 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met een 16° dat luidt als volgt :
  " 16° in de zin van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, elke persoon die opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of aan voorzichtigheid een van de voorschriften overtreedt die zijn uitgevaardigd in de artikelen 5; 6, §§ 1 en 3; 7, § 1,a); 9, §§ 2, 5 en 6; 12, §§ 2 en 3; 14, §§ 1, 6 en 7; 17, § 1; 18, § 1; 22, §§ 1, 2 en 4; 24, § 2; 37, §§ 4, 5, 6 en 7; 38, §§ 1, 3 en 4; 39, §§ 1 en 2; 40, § 4; 49; 50, §§ 2 en 4; 56, §§ 1 en 2; 60, § 10; 61, §§ 1 en 3; 66, § 1 en 67, § 1 van die Verordening. "

  Art. 6. § 1. In de artikelen 2, 4, 5, 24, 28 en 31 van dezelfde ordonnantie worden de woorden " wetten en ordonnanties " telkens vervangen door de woorden " wetten, ordonnanties en voorschriften van de Europese Unie ".
  § 2. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie wordt het 1° vervangen door wat volgt :
  " 1° misdrijf : ieder wanbedrijf en iedere overtreding zoals bepaald in of krachtens een wet, een ordonnantie of een voorschrift van de Europese Unie bedoeld in artikel 2; ".
  § 3. Artikel 23 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door wat volgt :
  " Art. 23. De persoon die binnen drie jaar na een veroordeling voor een misdrijf tegen de wetten, ordonnanties en voorschriften van de Europese Unie bedoeld in artikel 2, opnieuw een misdrijf begaat tegen dezelfde wetten, ordonnanties of voorschriften van de Europese Unie of tegen andere wetten, ordonnanties of voorschriften van de Europese Unie bedoeld in artikel 2, kan met een gevangenisstraf worden gestraft, of met een geldboete die het dubbel bedraagt van de maximale boete of gevangenisstraf vastgesteld voor het laatst gepleegde misdrijf. De straf mag echter niet minder bedragen dan 25 euro of vijftien dagen gevangenisstraf. "
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 9 december 2010.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
J.-L. VANRAES
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
B. CEREXHE

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 08-05-2014 GEPUBL. OP 18-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Gewone zitting 2009-2010. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-119/1. Gewone zitting 2010-2011. Documenten van het Parlement. - Verslag, A-119/2. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 26 november 2010.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie