J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/10/12/2010022452/justel

Titel
12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de reiskosten van rechthebbenden die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging
(NOTA : opgeheven voor het Vlaams Gewest bij BVR 2018-11-30/16, art. 627,4°, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-10-2010 en tekstbijwerking tot 28-12-2018)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 27-10-2010 nummer :   2010022452 bladzijde : 64359       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2010-10-12/06
Inwerkingtreding : 01-11-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en die aan de bedoelde in artikel 148bis van koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorwaarden voldoen.

  Art. 2. Aan de rechthebbenden bedoeld in artikel 1 wordt een tegemoetkoming in de reiskosten toegekend van 0,30 euro per kilometer op grond van de werkelijke afstand tussen de effectieve verblijfplaats van de rechthebbende en het centrum voor dagverzorging waar hij opgenomen is.
  De afstand tussen de effectieve verblijfplaats van de rechthebbende en het centrum voor dagverzorging waar hij opgenomen is wordt voor de toepassing van dit besluit beperkt tot maximum 15 kilometer.
  Deze tegemoetkoming wordt toegekend zowel voor de verplaatsing van de effectieve verblijfplaats naar het centrum als voor de verplaatsing van het centrum naar de effectieve verblijfplaats.
  De tegemoetkoming wordt rechtstreeks door de verzekeringsinstelling uitbetaald aan de rechthebbende op basis van een document waarvan het model wordt vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  Art. 3. De tegemoetkoming zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, wordt op 1 januari van elk jaar aangepast op grond van de evolutie tussen 30 juni van het voorlaatste jaar en 30 juni van het vorige jaar, van de waarde van de gezondheidsindex bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
  De eerste indexering vindt plaats op 1 januari 2011.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 5. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 12 oktober 2010.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met maatschappelijke integratie,
Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 34, eerste lid, 10°, tweede lid;
   Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 10 maart 2010;
   Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 15 maart 2010;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 april 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 juli 2010;
   Gelet op het advies 48.639/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 30-11-2018 GEPUBL. OP 28-12-2018
    (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie