J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/09/02/2010031412/justel

Titel
2 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een mengsel gebruiken

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 24-09-2010 nummer :   2010031412 bladzijde : 58893   BEELD
Dossiernummer : 2010-09-02/04
Inwerkingtreding : 04-10-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Inhoud van de milieuvergunningsaanvraag
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Inhoud van de vergunningen en bijzondere voorwaarden
Art. 4
HOOFDSTUK IV. - Wijzigings-, opheffings- en slotbepalingen
Art. 5-9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

  Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  " REACH-verordening " : de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals gewijzigd bij artikel 57 van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van Richtlijnen 67/548/EG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, alsmede bij Verordening (EG) nr. 134/2009 van de Commissie van 16 februari 2009 wat bijlage XI betreft.
  § 2. Voor de toepassing van dit besluit zijn tevens de definities bepaald in artikel 3 van de REACH-verordening van toepassing.

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de ingedeelde inrichtingen waar een activiteit wordt uitgeoefend waarbij bepaalde stoffen, vermeld in bijlage XIV van Verordening nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), als zodanig of in een mengsel worden vervaardigd, gebruikt, of opgeslagen.

  HOOFDSTUK II. - Inhoud van de milieuvergunningsaanvraag

  Art. 3. § 1. Onverminderd het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en - vergunning, bevat het dossier voor de aanvraag van een milieuvergunning en voor de verlenging van de vergunning, voor de inrichtingen vermeld in de rubriek 173 van de lijst van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III die gevoegd is bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 in het bijzonder :
  a) wanneer de betrokken vergunningsaanvraag toegekend is overeenkomstig Titel VII van de REACH-verordening :
  - de vermelding van de stoffen bedoeld in de voornoemde rubriek 173 die in de installatie gebruikt worden, alsmede hun registratienummer toegekend in uitvoering van de REACH-verordening;
  - de omschrijving van het gebruik van deze stoffen, alsmede van de op basis van de beste beschikbare technieken voorziene maatregelen en/of installaties om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden in de vergunning die overeenkomstig Titel VII van de REACH-verordening verleend is;
  b) wanneer de betrokken vergunningsaanvraag nog niet toegekend is of wanneer er voor de betrokken stof een uitzondering van kracht is overeenkomstig de REACH-verordening :
  - de vermelding van de stoffen bedoeld in de voornoemde rubriek 173 die in de installatie gebruikt worden;
  - de omschrijving van het gebruik van deze stoffen, alsmede van de op basis van de beste beschikbare technieken voorziene maatregelen en/of installaties om het risico voor de volksgezondheid en/of voor het milieu goed te beheersen en geldig te beperken;
  c) in elk geval :
  - een kopie van de veiligheidsinformatiebladen van de stoffen bedoeld in de voornoemde rubriek 173 die conform zijn met de eisen bepaald in artikel 31 van de REACH-verordening.

  HOOFDSTUK III. - Inhoud van de vergunningen en bijzondere voorwaarden

  Art. 4. Voor zover ze dit nodig acht voor de uitvoering van de REACH-verordening, kan de verlenende overheid aan de exploitant van een inrichting bijzondere voorwaarden opleggen met betrekking tot het gebruik van de stoffen, mengsels en voorwerpen vermeld in rubriek 173 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III.

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigings-, opheffings- en slotbepalingen

  Art. 5. In de bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999, tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III gevoegde lijst, wordt een nieuwe rubriek, met het nummer 173, ingevoegd, luidende :
  

  
Rub Nr.BenamingenKlSleutelwoorden
173Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)IBChemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening): vervaardiging, gebruik, opslag.  Art. 6. In de bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999, tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen gevoegde lijst, wordt een nieuwe rubriek, met het nummer 173, ingevoegd, luidende :
  

  
Rub Nr.BenamingenKlSleutelwoorden
173Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)IBChemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening) : vervaardiging, gebruik, opslag.  Art. 7. In de bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de risicoactiviteiten gevoegde lijst, wordt een nieuwe rubriek, met het nummer 173, ingevoegd, luidende :
  

  
Rub Nr.BenamingenKlSleutelwoorden
173Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)IBChemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening): vervaardiging, gebruik, opslag.  Art. 8. Opgeheven worden op 1 juni 2009 :
  1° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor het gebruik van hexachloorethaan;
  2° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2008 betreffende het gebruik van perfluoroctaansulfonaten in ingedeelde inrichtingen;
  3° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2008 betreffende het gebruik van arseenverbindingen of met arseenverbindingen behandeld hout in ingedeelde inrichtingen.

  Art. 9. De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 2 september 2010.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  Ch. PICQUE
  De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu,
  Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, meer bepaald de artikelen 4, 6, § 1, 10, § 2, 13, § 1, eerste lid en 62, § 3;
   Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, meer bepaald artikel 3,3°;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, bevestigd door de wet van 16 juni 1989, meer bepaald artikel 3, § 3;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor het gebruik van hexachloorethaan;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2008 betreffende het gebruik van perfluoroctaan-sulfonaten in ingedeelde inrichtingen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2008 betreffende het gebruik van arseen-verbindingen of met arseenverbindingen behandeld hout in ingedeelde inrichtingen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Overwegende dat omwille van de toepassing van bovenvermelde Verordening (EG) nr. 1907/2006 exploitatievoorwaarden moeten worden uitgevaardigd voor de ingedeelde inrichtingen die bepaalde aan deze verordening onderworpen stoffen, mengsels of voorwerpen gebruiken;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 13 mei 2009;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 14 mei 2009;
   Gelet op advies 48.096/3 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de minister van Leefmilieu,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie