J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/07/30/2010011374/justel

Titel
30 JULI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-10-2010 en tekstbijwerking tot 11-01-2012)

Bron : DUURZAME ONTWIKKELING
Publicatie : 14-10-2010 nummer :   2010011374 bladzijde : 61445   BEELD
Dossiernummer : 2010-07-30/36
Inwerkingtreding : 24-10-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
Art. 3-23
HOOFDSTUK 3. - Overgangs- en slotbepalingen
Art. 24

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet, wordt onder " de wet " begrepen de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

  Art. 3. Artikel 2, 1°, van de wet wordt vervangen als volgt :
  " 1° duurzame ontwikkeling : de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in het gedrang te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Haar verwezenlijking vergt een veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele structuren worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften; ".

  Art. 4. Artikel 2, 2°, van de wet wordt opgeheven.

  Art. 5. Artikel 2, 3°, van de wet wordt vervangen als volgt :
  " 3° minister : de Minister of de Staatssecretaris bevoegd voor Duurzame ontwikkeling. "

  Art. 6. In artikel 2 van de wet wordt een 7° toegevoegd, luidend als volgt :
  " 7° Dienst : de overheidsdienst die door de Koning werd belast met de voorbereiding en de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. "

  Art. 7. In artikel 2 van de wet wordt een 8° toegevoegd, luidend als volgt :
  " 8° de cyclus van de federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling : het periodieke plannings- en rapportagemechanisme alsmede het consultatief proces, zoals ingesteld door deze wet, die gericht zijn op een continue verbetering van de kwaliteit van het beleidsproces inzake duurzame ontwikkeling. Die cyclus vormt de federale strategie inzake duurzame ontwikkeling en strekt tot de volledige tenuitvoerlegging van de opeenvolgende VN-conferenties over duurzame ontwikkeling sinds de Conferentie van Rio in 1992. "

  Art. 8. In de wet wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, luidende :
  " Hoofdstuk I/1. De beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling
  Art. 2/1. De Koning stelt na een parlementair debat en met het georganiseerde middenveld de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, hierna " de langetermijnvisie " genoemd, vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  De langetermijnvisie omvat de langetermijndoelstellingen die de federale regering nastreeft in het door haar gevoerde beleid. Ze staat boven de door deze wet ingestelde cyclus van federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling. Ze dient als leidraad voor de werkzaamheden van de Commissie, de Dienst en het Federaal planbureau. Ze stelt ook een geheel van indicatoren vast om rekenschap te geven over het behalen van deze doelstellingen.
  Deze langetermijnvisie beoogt een antwoord te bieden op de verbintenissen die door België op internationaal en Europees niveau werden aangegaan.
  Bij de voorbereiding van het voorontwerp van het plan kan de Commissie tegelijk aan de minister een ontwerp bezorgen dat de langetermijnvisie bijstuurt op grond van de evolutie van de internationale door Belgďe aangegane verbintenissen, alsook op basis van het Rapport.
  De in het eerste lid bedoelde verplichting vervalt indien de Wetgevende Kamers instemmen met een samenwerkingsakkoord, bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat een federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling omvat. "

  Art. 9. Artikel 3 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 3. Een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling hierna " het plan " genoemd, wordt om de vijf jaar opgemaakt op basis van het federaal rapport zoals bedoeld in artikel 7.
  Het plan legt de te nemen maatregelen vast op federaal niveau met het oog op de realisatie van enerzijds de internationale en Europese verbintenissen en anderzijds de doelstellingen vastgelegd in de langetermijnvisie.
  Het plan omvat onder meer :
  1 de indicatieve beleidsdoelstellingen bij het verstrijken van het plan;
  2° tussentijdse doelstellingen die bereikt moeten worden vóór het verstrijken van het plan om te kunnen beantwoorden aan internationale verbintenissen;
  3° richtlijnen aan de federale overheidsdiensten;
  4° acties voor interdepartementale samenwerking;
  5° het opvolgingsmechanisme opgezet voor de monitoring van het plan. "

  Art. 10. Artikel 4 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 4. § 1. Het voorontwerp van plan wordt voorbereid door de Commissie. De Commissie doet het toekomen aan de minister die het voorlegt aan de Ministerraad voor beraadslaging.
  Namens de Ministerraad legt de minister vervolgens het voorontwerpplan gelijktijdig voor aan de Wetgevende Kamers, aan de Raden en aan de Regeringen van de de Gemeenschappen en de Gewesten.
  § 2. Op advies van de Commissie bepaalt de Koning de nadere regels volgens dewelke de bevolking deelneemt aan de voorbereiding van het voorontwerp.
  § 3. Binnen de zestig dagen volgend op de mededeling van het voorontwerpplan, deelt de Raad zijn gemotiveerd advies over het voorontwerp mee.
  § 4. Binnen zestig dagen na het verstrijken van de in paragraaf 3 bedoelde termijn onderzoekt de Commissie de uitgebrachte adviezen en stelt zij het ontwerpplan op. Ze doet dit aan de minister toekomen die het ontwerpplan en de adviezen voorlegt aan de Ministerraad. "

  Art. 11. Artikel 5 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 5. De Koning stelt het plan vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Hij geeft de redenen voor het afwijken van de unanieme adviezen van de Raad. Het plan wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  De Koning legt de nadere regels voor verspreiding en bekendmaking van het plan vast. "

  Art. 12. Artikel 6 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 6. Elk nieuw plan wordt vastgesteld ten laatste één maand voor het verstrijken van de lopende planperiode. "

  Art. 13. In de wet wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 6/1. Het plan kan door de regering tijdens de planperiode worden herzien.
  Op vraag van de Ministerraad binnen de maand na zijn installatie als gevolg van de volledige hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers bezorgt de Commissie wijzigingsvoorstellen binnen de zestig dagen.
  De Koning stelt de wijzigingen van het plan vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Vooraleer die aan te nemen kan de minister binnen een termijn van zestig dagen het advies van de Raad vragen. In dat geval zal de regering motiveren waarin zij van het advies van de Raad afwijkt bij het vaststellen van het plan.
  Onverminderd het eerste lid en ten laatste een maand na de installatie van een regering als gevolg van de volledige hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, kan de Ministerraad beslissen om het lopende plan volledig te herzien en een nieuw plan te bepalen. Wanneer deze bepaling wordt toegepast, is de procedure beschreven in artikelen 4 en 5 van toepassing. "

  Art. 14. Artikel 7 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 7. Het Federaal planbureau stelt een federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling op, hierna " het rapport " genoemd.
  Dit rapport wordt in twee delen gepubliceerd in de loop van de cyclus :
  1° deel " stand van zaken en evaluatie " : een stand van zaken en een evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid dat werd gevolgd om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn vastgesteld;
  2° deel " Toekomstverkenning " : een oefening in toekomstverkenning die de verwachte evolutie ten aanzien van de ontwikkelingen op Europees en internationaal vlak voorlegt en die alternatieve scenario's voor duurzame ontwikkeling bevat om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn gesteld.
  Tenminste vijftien maanden vóór het einde van de looptijd van het plan wordt het deel " stand van zaken en evaluatie " gepubliceerd.
  Op voorstel van de Minister die Duurzame Ontwikkeling in zijn bevoegdheden heeft, kan de Koning de elementen aanduiden die in het rapport moeten voorkomen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. "

  Art. 15. Artikel 8 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 8. Het rapport wordt medegedeeld aan de minister en aan de Commissie die het stuurt naar de Ministerraad, naar de Wetgevende Kamers, naar de Raden en naar de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen, en naar alle officiële internationale organisaties die een uitvloeisel zijn van of gekoppeld zijn aan de Conferentie van Rio. De Koning bepaalt de nadere regels voor verspreiding en bekendmaking van het rapport. "

  Art. 16. Artikel 9 van de wet wordt opgeheven.

  Art. 17. Artikel 11 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 11. § 1. de Raad heeft als opdracht :
  - advies te verlenen over maatregelen betreffende het federale en Europese beleid inzake duurzame ontwikkeling, genomen of in het vooruitzicht gesteld door de federale overheid, in het bijzonder in uitvoering van de internationale verbintenissen van België;
  - een forum te zijn waar gedebatteerd kan worden over duurzame ontwikkeling;
  - wetenschappelijke studies voor te stellen in domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;
  - de actieve medewerking op te wekken van de openbare en particuliere organisaties alsook de burgers om deze doelstellingen te verwezenlijken.
  § 2. De Raad oefent de in paragraaf 1 bedoelde opdrachten uit op eigen initiatief of op het verzoek van de ministers of Staatssecretarissen, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat.
  § 3. Hij kan beroep doen op federale overheidsdiensten en publieke instellingen om hem bij te staan in het vervullen van zijn opdrachten. Hij kan ieder persoon uitnodigen wiens medewerking nuttig wordt geacht voor het onderzoek van sommige vragen.
  § 4. De Raad brengt zijn advies uit binnen de drie maanden na het verzoek ertoe. In geval van hoogdringendheid kan de opdrachtgever een kortere termijn voorschrijven. Deze termijn kan evenwel niet korter zijn dan twee weken.
  § 5. De Raad stelt een jaarlijks rapport op over zijn werkzaamheden. Het rapport wordt gestuurd naar de Ministerraad, naar de Wetgevende Kamers en naar de parlementen en Regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten.
  § 6. De minister geeft het gevolg aan dat door de Regering is gegeven aan het advies van de Raad alsook, in voorkomend geval, de redenen waarom zij van het advies van de Raad afwijkt ".

  Art. 18. Artikel 12 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " § 1. De Raad is samengesteld uit :
  - een erevoorzitter;
  - een voorzitter;
  - drie ondervoorzitters;
  - vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld waarvan de Koning het aantal en de indeling in categorieën vaststelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad; daarbij wordt toegezien op een evenwichtige vertegenwoordiging van de economische spelers alsook van de verenigingen voor milieubescherming en ontwikkelingssamenwerking, zoals is bepaald sinds de in 1992 gehouden Conferentie van de Verenigde Naties in Rio;
  - één vertegenwoordiger van elke minister of staatssecretaris;
  - elk Gewest en elke Gemeenschap worden uitgenodigd een vertegenwoordiger aan te wijzen.
  § 2. De leden bedoeld in paragraaf 1, eerste tot vierde streep, worden door de Koning benoemd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare periode van vier jaar.
  § 3. De leden bedoeld in paragraaf 1, eerste tot vierde streep, duiden een plaatsvervanger aan. Indien een lid verhinderd is, neemt zijn plaatsvervanger deel aan de vergaderingen van de Raad.
  § 4. De leden bedoeld in paragraaf 1, eerste, vijfde en zesde streep, hebben een raadgevende stem.
  § 5. Het bureau wordt gevormd door de leden bedoeld in paragraaf 1, eerste tot derde streep. "

  Art. 19. Het laatste lid van artikel 13 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " De Koning stelt dit reglement vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. "

  Art. 20. Artikel 15 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 15. De Raad beschikt over een dotatie ten laste van de federale begroting, aangerekend op de kredieten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. "

  Art. 21. Artikel 16 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 16. § 1. Onder de verantwoordelijkheid van de minister wordt er een Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling opgericht, samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst, en van het Ministerie van Landsverdediging. Elke Gemeenschapsregering en elke Gewestregering wordt door de minister uitgenodigd om eveneens een vertegenwoordiger in de Commissie aan te wijzen. Het Federaal planbureau wordt door een waarnemer vertegenwoordigd.
  De leden van de Commissie en hun plaatsvervangers worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad voor een mandaat van vijf jaar.
  § 2. De leden zijn gehouden om achttien maanden voor het einde van de looptijd van het plan een rapport uit te brengen over het beleid inzake duurzame ontwikkeling en over de uitvoering van het plan in de federale administraties en publieke instellingen die zij vertegenwoordigen. Ze vermelden in dit rapport tevens de wijze waarop het plan zal worden uitgevoerd gedurende de resterende planperiode.
  § 3. De leidende ambtenaar van de Dienst is van rechtswege voorzitter van de Commissie.
  § 4. Het secretariaat wordt verzekerd door de Dienst. Op voorstel van de minister stelt de Koning twee secretarissen aan onder de personeelsleden van de Dienst voor een mandaat van vijf jaar. De secretarissen mogen niet behoren tot eenzelfde taalrol.
  § 5. Bij de aanvang van elk kalenderjaar stelt de Commissie haar Bureau samen, dat naast de voorzitter en de secretarissen, bestaat uit hoogstens twee ondervoorzitters elk behorende tot een verschillende taalrol. "

  Art. 22. Artikel 17 van de wet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 17. § 1. Onverminderd haar andere opdrachten bedoeld in deze wet heeft de Commissie volgende opdrachten :
  1° het geven van aanwijzingen aan de Dienst en thema's aan het Federaal planbureau bij hun opdrachten bedoeld in deze wet en het waken over hun goede verloop;
  2° het coördineren van het rapport van de leden, beoogd in artikel 16;
  3° het voorbereiden van het voorontwerp van plan beoogd in artikel 4, § 1 of het ontwerp van plan beoogd in artikel 6/1, tweede lid;
  4° het formuleren van een voorstel met betrekking tot de raadplegingsmodaliteiten van de bevolking over het voorontwerp van plan beoogd in artikel 4, § 2.
  § 2. De Commissie wordt ondersteund door de Dienst in de uitvoering van haar opdrachten.
  § 3. De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast.
  § 4. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de algemene regels vastleggen voor de samenwerking tussen de Commissie, de Dienst, het Federaal planbureau, de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten en de overheidsinstellingen.
  § 5. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministeraad, elke andere opdracht betreffende duurzame ontwikkeling toevertrouwen aan de Commissie. "

  Art. 23. Artikel 18 van de wet wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Overgangs- en slotbepalingen

  Art. 24.[2 Het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 oktober 2004, blijft geldig tot de vaststelling van het volgend federaal plan inzake duurzame ontwikkeling.]2
  Binnen de [1 vierentwintig]1 maanden na de inwerkingtreding van deze wet stelt de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vast.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 30 juli 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste minister,
  H. VAN ROMPUY
  Vice-eerste Minister
  en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid,
  Mevr. S. LARUELLE
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE
  De Minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. MICHEL
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE
  De staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 84, 002; Inwerkingtreding : 10-01-2011>
  (2)<W 2012-01-08/01, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 21-01-2012>
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • WET VAN 08-01-2012 GEPUBL. OP 11-01-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 24)
 • BEELD
 • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 24)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-2238 - 2009/2010 : Nr. 1 : Wetsontwerp. Nrs. 2 en 3 : Amendementen. Nr. 4 :Verslag. Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 11 februari 2010. Stukken van de Senaat : 4-1656 - 2009/2010 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie