J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/05/27/2010031323/justel

Titel
27 MEI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 30-06-2010 nummer :   2010031323 bladzijde : 43578       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-05-27/19
Inwerkingtreding : 15-07-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) 1° wordt vervangen door het volgende :
  " BWRO : Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ".
  b) in 4° worden de woorden " artikel 11 van de organieke ordonnantie " vervangen door de woorden " artikel 9 van het BWRO "
  c) in 6° en 7° worden de woorden " 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning " vervangen door de woorden " 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning ".

  Art. 2. In artikel 3, § 2, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden ", 13 en 14 " vervangen door de woorden " en 13 ".

  Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden " bedoeld in artikelen 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58quater en 165 van de organieke ordonnantie " vervangen door de woorden " bedoeld in de artikelen 18, § 4, 25, § 4, 34, § 3, 48, § 2 en 89, § 1, van het BWRO ".

  Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden " artikelen 43, § 1, 53, 57, 58quater, 71, 165, § 3 en 168 van de organieke ordonnantoe " vervangen door de woorden " artikelen 49, 60, 72, § 1, 89, § 3, 92 van het BWRO "

  Art. 5. In de titel van Afdeling II van Hoofdstuk III van hetzelfde besluit, worden de woorden " met toepassing van de organieke ordonnantie " vervangen door de woorden " van het BWRO ".

  Art. 6. Hoofdstuk III van hetzelfde besluit, wordt vervolledigd door een afdeling IV, die luidt als volgt :
  " Afdeling IV. - Axonometrie :

  Art. 7. Wanneer ze vereist is door artikel 6, 6°, van het BWRO, dient onder axonometrie de voorstelling, vanuit drie verschillende invalshoeken, te worden verstaan van de drie orthogonale dimensies van het bouw- of uitbreidingsontwerp waardoor het mogelijk wordt een beter begrip te verkrijgen van het ontwerp en van de invloed die het heeft op de omliggende bouwwerken. Ze stelt het gedetailleerde ontwerp voor en met name zijn volumetrie en de gevelopeningen, alsook de volumetrie van de aangrenzende gebouwen. Bij gebreke aan een aangrenzend gebouw, bestaat de axonometrie uit de omheiningen van het bouwwerk van de aanvrager.
  De affiche met de door de aanvrager ontworpen axonometrie wordt in zwarte inkt gedrukt op rood papier van formaat 1 DIN A3
  Ze wordt aangeplakt door de gemeentelijke administratie, hetzij aan de bestaande of toekomstige toegangen van het betreffende goed, op de grens van dit goed met de openbare weg en parallel eraan, hetzij, wanneer het betreffende goed niet van een toegang voorzien is, op de muren of de gevels langs de openbare weg. "

  Art. 8. Bijlage 2 van het zelfde besluit wordt vervangen door de bijlage in dit besluit.

  Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2010.

  Art. 10. Dit besluit is slechts van toepassing op de openbare onderzoeken die gestart zijn vanaf de dag van zijn inwerkingtreding.

  Art. 11. De Minister die Ruimtelijke Ordening onder zijn bevoegdheden heeft wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 27 mai 2010.
  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE

  BIJLAGE.

  Art. N. Bericht van openbaar onderzoek
  AANVRAAG VAN ......................... (1)
  Volgende project wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek :
  Adres van het goed : (2)
  Identiteit van de aanvrager :
  Voorwerp van de aanvraag :
  - Stedenbouwkundig attest of vergunning : (3)
  - Milieuattest of vergunning : (4)
  - Verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning : (5)
  Aard van de hoofdactiviteit : (6)
  Zone : (7)
  Hoofdmotieven van het onderzoek : (8)
  Het openbaar onderzoek loopt van ......................... tot ......................... (9)
  De vergadering van de overlegcommissie is vastgesteld op ......................... om ............ uur in het gemeentehuis (10)
  Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek, kan het volledig dossier van de aanvraag geraadpleegd worden in het gemeentehuis :
  - van maandag tot vrijdag : 's morgens tussen ............ uur en ............ uur (11)
  - op............ tussen ............ uur en 20 uur (12)
  Technische toelichtingen met betrekking tot het dossier kunnen verkregen worden bij de gemeentelijke administratie op ............. ochtend/namiddag tussen ............ uur en uur en ........uur (13) of op afspraak, telefonisch te maken op nr. ................................uur (13) of op afspraak, telefonisch te maken op nr. ...................
  Opmerkingen en klachten over het dossier kunnen worden gericht :
  - schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, naar het volgende adres ......................... ten laatste op ......................... (14)
  - indien nodig mondeling, tijdens het openbaar onderzoek, bij de agent die hiervoor werd aangeduid in het gemeentehuis, op ........................., tussen ............ uur en ............ uur (15)
  Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het college van burgemeester en schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie (16)
  Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op ............ (17). De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.
  Te ........................., op .........................
  Het College :
  De gemeentelijke secretaris, de burgemeester,
  (1) Milieu-attest/vergunning en/of stedenbouwkundig attest/vergunning of verkavelingsvergunning/wijziging van verkavelingsvergunning/wijziging van stedenbouwkundige vergunning.
  (2) Het volledige adres van het goed waar de aanvraag op slaat vermelden.
  (3) De nuttige vermeldingen schrappen of invoegen : een gebouw of een bouwwerk bouwen of herbouwen, vaste inrichtingen plaatsen, wijzigingen aanbrengen aan een bestaande constructie, een constructie afbreken, het gebruik of de bestemming van heel het goed of een gedeelte ervan wijzigen, een eigendom inrichten, het bodemreliëf aanzienlijk wijzigen.
  (4) De nuttige vermeldingen schrappen of invoegen : exploitatie van nieuwe inrichtingen, omvorming of uitbreiding van inrichtingen, inrichtingen weer in werking zetten, hernieuwing van milieuvergunningen.
  (5) Schrappen wat niet past.
  (6) Vermelden naar gelang van het geval :
  - de soort bouw volgens het glossarium van het gewestelijk ontwikkelingsplan alsook het aantal bebouwde m2, uitsluitend in de gevallen van de oppervlaktedrempels opgelegd door de speciale regelen van openbaarmaking en het advies van de overlegcommissie : kantoren, woningen, hotelinrichting, werkplaats, industrie, handel, hoogtechnologische activiteiten, opslagplaats, ambachtelijke onderneming, dienstverlenende onderneming, uitrusting van algemeennut of van overheidsdienst, kunstwerk, transportmiddelen, enz.;
  - de hoofdrubrieken van de in de aanvraag hernomen lijst van de ingedeelde inrichtingen volgens de door het B.I.M. geleverde aanwijzingen met de bereikte drempel (kracht, grootte, vermogen, aantal).
  (7) Vermelden naar gelang van het geval : de zone van het gewestelijk ontwikkelingsplan, de bestemming in een bijzonder bestemmingsplan (BBP) en/of deze in een verkavelingsvergunning (Vv);
  (8) De hoofdreden van het openbaar onderzoek nader bepalen volgens :
  - de voorschriften betreffende de effectenbeoordeling van het BWRO of van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
  - de voorschriften van het GewOP, een B.B.P., een Vv en van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en/of van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GemSV);
  - de niet-conformiteit aan een geldig stedenbouwkundig attest;
  - de hoofdhinder die door de betrokken inrichtingen kan worden veroorzaakt.
  (9) De data van het openbaar onderzoek aangeven.
  (10) De dag en het uur van de vergadering van de overlegcommissie aangeven indien een dergelijke vergadering moet worden samengeroepen.
  (11) Schrappen wat niet past en de openingsuren van de kantoren preciseren.
  (12) De dag van de week aangeven waarop het dossier tot 20 uur kan worden geraadpleegd.
  (13) De dag van de week en het uur weergeven waarop technische uitleg kan worden bekomen.
  (14) De einddatum van het openbaar onderzoek aangeven.
  (15) De data van de week en de uren aangeven waarop de bevolking mondeling haar opmerkingen kan meedelen.
  (16) Schrappen indien de aanvraag niet onderworpen is aan het advies van de overlegcommissie.
  (17) Indien een openbare hoorzitting wordt georganiseerd, de dag en het uur aangeven.
  
  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedebouw en leefmilieu.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit van 9 april 2004 en bekrachtigd door de ordonnantie van 13 mei 2004, met name artikelen 6, 6°, ingevoegd door de ordonnantie van 14 mei 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu, gewijzigd per Regeringsbesluit van 10 juli 1997;
   Overwegende dat, overeenkomstig artikel 123 van de ordonnantie van 14 mei 2009, iedere vergunningsaanvraag of stedenbouwkundig attest ingediend sedert 1 januari 2010 en onderworpen aan een openbaar onderzoek, die of dat beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld door het nieuw artikel 6, 6°, van het BWRO, het voorwerp dient uit te maken van een axonometrie waarvan de Regering de modaliteiten dient vast te leggen;
   Gelet op het advies 47.914/4 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister-President belast met de Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie