J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/01/31/2010002006/justel

Titel
31 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

Bron :
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Publicatie : 11-02-2010 nummer :   2010002006 bladzijde : 8273       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-01-31/04
Inwerkingtreding : 01-03-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1965032607       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1, van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden de woorden " , de adoptiepremies " ingevoegd tussen de woorden " De kinderbijslagen " en de woorden " en de geboortetoelagen ";
  2° het tweede lid wordt opgeheven;
  3° in het derde lid, worden de woorden " van minder dan 21 jaar " opgeheven.

  Art. 2. In artikel 4, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden " bepaald bij 1° van artikel 64 van de gecoördineerde wetten " vervangen door de woorden " bepaald bij artikel 64, § 2, A, 1°, van de gecoördineerde wetten ".

  Art. 3. Artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij besluit van 21 mei 1984, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 5. De kinderbijslagen bedoeld bij artikel 1 en hun maandelijkse supplementen bedoeld bij artikel 3 worden betaald aan de bijslagtrekkende op het einde van de maand waarop ze betrekking hebben. "

  Art. 4. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden " 101, 3° " vervangen door de woorden " 101, derde en vierde lid ".

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 6. Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 31 januari 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Ambtenarenzaken,
  Mevr. I. VERVOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;
   Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 11bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;
   Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 september 2008;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 14 oktober 2008;
   Gelet op het protocol nr. 165/2 van 18 mei 2009 van het gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;
   Gelet op het protocol N-292 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, afgesloten op 15 september 2009;
   Gelet op advies 47.512/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie