J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/12/22/2009003477/justel

Titel
22 DECEMBER 2009. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiėle sector en de financiėle diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-01-2010 en tekstbijwerking tot 30-10-2015)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 19-01-2010 nummer :   2009003477 bladzijde : 2223       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-12-22/27
Inwerkingtreding : 01-11-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002003392       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
  Zij beoogt inzonderheid de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.

  Art. 2. In artikel 121, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiėle sector en de financiėle diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 2009, worden tussen de woorden " collectief beheer van beleggingsportefeuilles " en " alsook de toepassing van elke andere wetsbepaling " de woorden " , artikel 22, § 1, of artikel 23, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiėle instrumenten, artikel 50, § 2, derde lid, en § 3 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder, en de toegang tot betalingssystemen " ingevoegd.

  Art. 3. Artikel 122 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 2009 wordt aangevuld met de bepalingen onder 39°, 40°, 41° en 42°, luidende :
  " 39° door de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten tegen de beslissingen tot inschrij-ving of tot weigering van inschrijving in een categorie van het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, tot schrapping, tot verbod van activiteiten, tot schorsing, tot wijziging van de inschrijving en tot aanmaning, alsook tegen de beslissingen tot gevolg hebbende het verlies van rechtswege van inschrijving, die de CBFA heeft genomen krachtens artikelen 7, § 2, en 18 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiėle instrumenten;
  40° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen inzake vergunning die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 8 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalings-instellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen. Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de CBFA geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het derde lid van het voormelde artikel 8 vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen;
  41° door de betalingsinstelling, tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 19, derde lid, van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen;
  42° door de betalingsinstelling tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 35, § 1, tweede lid, 1°, 3° en 4° en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 44 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen. Het beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, tenzij de CBFA, bij ernstig gevaar voor de betalingsdienstgebruikers, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegenstaande elk beroep. "

  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 2015-10-26/06, art. 97, 002; Inwerkingtreding : 09-11-2015>

  Art. 5. Artikel 589 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007, wordt aangevuld met de bepaling onder 17°, luidende :
  " 17° in artikel 59 van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. "

  Art. 6. Deze wet treedt in werking op 1 november 2009, met uitzondering van artikel 4 en 5 die op hetzelfde ogenblik in werking treden als de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
    Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 december 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eersteminister en Minister van Financiėn,
D. REYNDERS
De Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken,
P. MAGNETTE
De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 26-10-2015 GEPUBL. OP 30-10-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers : 52-2183 - 2008/2009 : Nr. 1 : Wetsontwerp. 52-2183 - 2009/2010 : Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst verbeterd door de Commissie. Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 12 november 2009. Stukken van de Senaat : 4-1497 - 2009/2010 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 3 december 2009.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie