J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/12/17/2010031002/justel

Titel
17 DECEMBER 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-01-2010 en tekstbijwerking tot 13-01-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 08-01-2010 nummer :   2010031002 bladzijde : 731   BEELD
Dossiernummer : 2009-12-17/20
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De lijst van de risicoactiviteiten in de zin van artikel 3, 3°, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

  Art. 2.§ 1. De tijdelijke ingedeelde inrichtingen in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen die het voorwerp uitmaken van de toekenning van een milieuvergunning worden niet als risicoactiviteiten beschouwd.
  § 2. [1 De inrichtingen die in de bijlage bij dit besluit opgenomen zijn en die tijdens de hele duur van hun uitbating door minstens een toegankelijk niveau (zoals een kelder, parking of verdieping) van de grond gescheiden zijn of waren en die bovendien geen mogelijk contact vertoonden tussen de bodem en stoffen die een verontreiniging van de bodem of het grondwater zouden kunnen veroorzaken, onder andere door de afvoer van dergelijke stoffen via leidingen die in contact zijn met de bodem, worden niet als risicoactiviteiten beschouwd.]1
  [1 § 3 Indien door de aanvrager van een milieuvergunning met betrekking tot een inrichting kan worden aangetoond dat die inrichting, hoewel ze in de bijlage bij dit besluit opgenomen is, geen gebruik maakt of gemaakt heeft van producten die volgens de CLP-verordening (verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006) ingedeeld zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag, of dat deze producten niet van dergelijke aard zijn dat ze een verontreiniging van de bodem of het grondwater kunnen veroorzaken, moet die inrichting niet als risicoactiviteit beschouwd worden.
   De hiertoe aangebrachte bewijselementen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die beslist in het kader van de afleveringsprocedure.]1
  ----------
  (1)<BESL 2015-07-16/19, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 20-08-2015>

  Art. 3. § 1. Artikel 71, § 5, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden van benzinestations, zoals ingevoegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden van benzinestations, wordt door de volgende paragraaf vervangen :
  " § 5. Artikelen 21 tot 66 zijn slechts van toepassing op de benzinestations die uitgebaat worden als verkooppunt van brandstof aan het publiek na het van kracht worden van dit besluit. "
  § 2. Wat de benzinestations betreft die als verkooppunt van brandstof aan het publiek uitgebaat worden, worden de studie- en saneringsprocedures die aangevat zijn volgens de bepalingen van artikelen 21 tot 66 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden van benzinestations voortgezet volgens de bepalingen van deze artikelen, onafgezien of deze benzinestations al dan niet uitgebaat werden na het van kracht worden van het genoemde besluit.

  Art. 4. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de lijst van risicoactiviteiten wordt opgeheven.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

  Art. 6. De Minister voor Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.Lijst van risicoactiviteiten
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 08-01-2010, p. 732-742)<Erratum, B.St. 17-02-2010, Ed. 2, p. 10122-10135>
  Gewijzigd bij :
  <BESL 2010-06-17/03, art. 8 en 9, 002; Inwerkingtreding : 09-07-2010>
  <BESL 2010-09-02/04, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 04-10-2010>
  <BESL 2012-02-02/07, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 10-03-2012>
  <BESL 2015-07-16/19, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 20-08-2015>
  <BESL 2016-12-01/33, art. 5.3, 006; Inwerkingtreding : 23-01-2017>

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 17 december 2009.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, artikelen 3, 3° en 68;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden van benzinestations;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 2004 tot vaststelling van de lijst van risicoactiviteiten;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad, gegeven op 23 april 2009;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 29 april 2009;
   Gelet op advies nr. 47.453/3 van de Raad van State, gegeven op 1 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat deze ordonnantie uiterlijk op 1 januari 2010 van kracht wordt;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;
   Na beraadslaging,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2010031099
PUBLICATIE :
2010-02-17
bladzijde : 10122

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 01-12-2016 GEPUBL. OP 13-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 16-07-2015 GEPUBL. OP 10-08-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 02-02-2012 GEPUBL. OP 29-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 02-09-2010 GEPUBL. OP 24-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 17-06-2010 GEPUBL. OP 29-06-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie