J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/10/23/2009022582/justel

Titel
23 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 2, d), en e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 30-11-2009 nummer :   2009022582 bladzijde : 74490       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-10-23/10
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het artikel 2, K, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 november 2008, wordt aangevuld als volgt :
  " 109432
  Honorarium voor een pluridisciplinair overleg onder leiding van de geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met deelname van minstens 2 andere hulpverlenende instanties of disciplines, al dan niet in aanwezigheid van de patiënt en/of de volwassene(n) die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding, met een duur van 90 minuten. Een verslag met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier . . . . . N 85
  109454
  Honorarium voor een pluridisciplinair overleg onder leiding van de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met deelname van minstens 2 andere hulpverlenende instanties of disciplines, al dan niet in aanwezigheid van de patiënt en/of de volwassene(n) die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding, met een duur van 90 minuten. Een verslag met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier . . . . . N 85 + . . . . . Q 30
  De verstrekking 109432 of 109454 mag slechts 4 keer per jaar aangerekend worden. "

  Art. 2. In het artikel 25 van dezelfde bijlage, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1,
  a) het opschrift en de volgende verstrekkingen worden na de verstrekking 598485 ingevoegd :
  " Toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor psychiatrie op een rechthebbende opgenomen in een bed " intensieve behandeling " (IB) :
  - 598345
  de eerste twaalf dagen, per dag . . . . . C 38
  - 598360
  door een geaccrediteerde geneesheer-specialist, de eerste twaalf dagen, per dag . . . . . C 38 +
  . . . . . Q 30
  - 598382
  van de dertiende tot en met de dertigste dag, per dag . . . . . C 30
  - 598765
  van de éénendertigste tot en met de negentigste dag, per dag . . . . . C 22
  - 598780
  vanaf de éénennegentigste dag tot en met het einde van de zesde maand hospitalisatie, per dag . . . . . C 10 ";
  b) in de omschrijving van de verstrekking 598905, wordt het woord "dertigste" door het woord "negentigste" vervangen;
  c) de verstrekking 598920 wordt opgeheven;
  d) het opschrift en de volgende verstrekkingen worden na de verstrekking 598684 ingevoegd :
  " Toezicht door een geneesheer die erkend is als specialist voor neuropsychiatrie of voor psychiatrie op een in een dienst Sp-psychogeriatrie van een algemeen ziekenhuis opgenomen rechthebbende :
  - 599185
  de eerste twaalf dagen, per dag . . . . . C 17,5
  - 599281
  door een geaccrediteerde geneesheer-specialist, de eerste twaalf dagen, per dag . . . . . C 17,5 +
  . . . . . Q 30;
  e) het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 599362, wordt vervangen als volgt; " De toezichtshonoraria vermeld onder de vertrekkingsnummers 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, 599185, 599281, 599325, 599340 en 599362 dekken het rechtstreeks toezicht op de opgenomen patiënt en diens medisch dossier : ";
  f) de volgende verstrekkingen en toepassingsregels worden na de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 597682 ingevoegd :
  - 597645
  " Honorarium voor het pluridisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor een volwassene opgenomen in een dienst T, met verslag . . . . . C 75
  - 597660
  Honorarium voor het pluridisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor een volwassene opgenomen in een dienst T, met verslag . . . . . C 75 +
  . . . . . Q 30
  De verstrekkingen 597645 of 597660 mogen pas worden aangerekend vanaf de derde maand van de hospitalisatie in een dienst T.
  De verstrekkingen 597645 of 597660 mogen vanaf de derde maand hospitalisatie tot en met de 24.e maand slechts éénmaal per maand worden aangerekend, vanaf de 25.e maand tot en met de 72.e maand slechts éénmaal per drie maanden en vanaf de 73.e maand slechts éénmaal per zes maanden.
  Aan dit pluridisciplinair overleg met rangnummers 597645 en 597660 dient, buiten de geneesheer-specialist voor psychiatrie, en de verpleegkundige minstens een medewerker met een van volgende bekwamingen deel te nemen : de psycholoog, maatschappelijk assistent, sociaal verpleegkundige, ergotherapeut of kinesitherapeut.
  Een verslag van dit overleg met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier. De resultaten van dit overleg worden eveneens besproken met de patiënt of zijn vertegenwoordiger(s).
  De honoraria voor de verstrekkingen 597645 of 597660 mogen worden gecumuleerd met de honoraria voor toezicht. ";
  g) de omschrijving van de verstrekking 596562 wordt vervangen als volgt :
  " Honorarium voor het eerste onderzoek uitgevoerd door de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie, met evaluatie en opmaak van centraal liaisondossier, voor rechthebbenden, jonger dan 16 jaar, op voorschrift van de geneesheer-specialist, die het toezicht uitoefent ";
  h) de omschrijving van de verstrekking 596584 wordt vervangen als volgt :
  " Honorarium voor het navolgend onderzoek, behandeling en medetoezicht door de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor rechthebbenden, jonger dan 16 jaar, op verzoek van de geneesheer-specialist, die het toezicht uitoefent ";
  2° in § 2,
  a) in a), 4°, worden de rangnummers " 597645, 597660, 597682 " tussen de rangnummers " 596540 " en 597726 " ingevoegd;
  b) in d), wordt het vierde lid als volgt vervangen:
  " De verstrekking 596584 mag tijdens de tweede en volgende weken na opname en na uitvoeringsdatum van de verstrekking 596562 maximum drie maal per week aangerekend worden. ";
  c) het punt e) wordt vervangen als volgt : " De technische verstrekkingen opgenomen in artikel 20, f), uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor neuropsychiatrie of psychiatrie zijn met uitzondering van de verstrekking 477050 - 477061 niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, 599185, 599281, 599325, 599340 en 599362. Deze cumul is wel toegestaan indien voornoemde technische verstrekkingen uitgevoerd worden door een andere geneesheer-specialist voor neuropsychiatrie of psychiatrie. In dit geval worden de technische verstrekkingen opgenomen in artikel 20, f) tegen honderd procent en de honoraria voor toezicht tegen vijftig procent van de voor die verstrekkingen aangegeven waarden gehonoreerd. "

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 23 oktober 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;
   Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
   Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 februari 2009;
   Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 februari 2009;
   Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 2 maart 2009;
   Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 1 april 2009;
   Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 6 april 2009;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juni 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 7 juli 2009;
   Gelet op advies 47.193/1 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie