J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/08/29/2009011385/justel

Titel
29 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de openingsuren van de erkende ondernemingsloketten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 15-09-2009 nummer :   2009011385 bladzijde : 62202   BEELD
Dossiernummer : 2009-08-29/07
Inwerkingtreding : 01-10-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De erkende ondernemingsloketten zijn minstens iedere werkdag van 9 tot 12 uur vrij toegankelijk voor het publiek.
  Ze zijn gedurende minstens 30 uren per week beschikbaar voor bezoeken op afspraak en zorgen voor een telefonische permanentie.
  De ondernemingsloketten zijn minstens een dag per week op afspraak beschikbaar tot 17 uur.
  Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere vestigingseenheid.
  Minstens de helft van de vestigingseenheden van een ondernemingsloket is ten minste één dag per week op afspraak beschikbaar tot 19 uur. Ieder ondernemingsloket stuurt de minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, een lijst van die vestigingseenheden.

  Art. 2. De in artikel 1 bedoelde uurregelingen worden uitgehangen in ieder kantoor en bekendgemaakt op de websites van het ondernemingsloket en van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2009.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 29 augustus 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
  Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikel 55, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2009;
   Gelet op advies 47.119/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2009;
   Op de voordracht van de Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie