J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/07/12/2009024260/justel

Titel
12 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-08-2009 nummer :   2009024260 bladzijde : 56064       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-07-12/21
Inwerkingtreding : 31-08-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg treedt in werking, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent bedoeld in het koninklijk besluit van 5 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast, op de eerste dag van de dertiende maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 12 juli 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, artikel 6;
   Gelet op het advies nr. 44.576/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie