J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/06/19/2009011203/justel

Titel
19 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot omzetting van de richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-07-2009 nummer :   2009011203 bladzijde : 45903       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-06-19/09
Inwerkingtreding : 16-07-2009

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2004011282        1978041402        1985013286        1992011329        1999011458       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere bakkerijproducten
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1992 betreffende de benamingen en de eigenschappen van vaste minerale brandstoffen en de levering voor huisbrand
Art. 4
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas
Art. 5
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten
Art. 6-9
HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen
Art. 10
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit besluit zet de bepalingen van de richtlijn 2007/45/EG van het Europese Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad om.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols

  Art. 2. Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004, wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Het is verboden aërosols in de handel te brengen die geen aanduiding dragen van het nominaal volume van de inhoud in de vloeibare fase en die geen aanduiding dragen van de nominale totale capaciteit van de houder. De nominale hoeveelheid van de netto inhoud uitgedrukt in massa-eenheden mag worden toegevoegd.
  De aanduiding van de nominale totale capaciteit van de houder moet op een zodanige wijze uitgevoerd zijn dat er geen verwarring kan ontstaan met het nominaal volume van de inhoud. "

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere bakkerijproducten

  Art. 3. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere bakkerijproducten worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°§ 1 wordt opgeheven;
  2° In § 2, 1°, worden de woorden " onder § 1 vermelde overeenstemmende waarde " vervangen door de woorden " aangeduide nominale hoeveelheid ";
  3° In § 2, 2°, worden de woorden " in § 1 vermelde overeenstemmende waarde " vervangen door de woorden " aangeduide nominale hoeveelheid ";
  4° In § 2, 3°, worden de woorden " in § 1 vermelde overeenstemmende waarde " vervangen door de woorden " aangeduide nominale hoeveelheid ".

  HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1992 betreffende de benamingen en de eigenschappen van vaste minerale brandstoffen en de levering voor huisbrand

  Art. 4. In artikel 10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 september 1992 betreffende de benamingen en de eigenschappen van vaste minerale brandstoffen en de levering voor huisbrand worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt :
  " 1° Indien in open verpakkingen aan eenzelfde koper wordt geleverd, is hun nominale hoeveelheid identiek.
  Het etiket van die verpakkingen draagt de volgende onuitwisbare, gemakkelijk leesbare en zichtbare vermeldingen, uitgedrukt in tekens die minimum 6 mm groot zijn :
  a) het nominaal gewicht;
  b) de benaming;
  c) het kaliber;
  d) het asgehalte;
  e) het vluchtig zwavelgehalte;
  f) het nummer van het vulbedrijf toegekend door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie of bij ontstentenis de identificatie van het vulbedrijf.
  2° Indien wordt geleverd in voorverpakkingen zijn deze uitsluitend gesloten door het vulbedrijf. Het etiket van die voorverpakkingen draagt de volgende onuitwisbare, gemakkelijk leesbare en zichtbare vermeldingen, uitgedrukt in tekens die minimum 6 mm groot zijn :
  a) het nominaal gewicht;
  b) de benaming;
  c) het kaliber;
  d) het asgehalte;
  e) het vluchtig zwavelgehalte;
  f) het nummer van het vulbedrijf toegekend door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie of bij ontstentenis de identificatie van het vulbedrijf. "

  HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas

  Art. 5. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten

  Art. 6. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 1, § 1. De niet-mousserende wijnen, gele wijnen, mousserende wijnen, likeurwijnen, gearomatiseerde wijnen en gedistilleerde dranken, zoals bepaald in punt 2 van de bijlage van dit besluit, die in voorverpakkingen binnen de in punt 1 van dezelfde bijlage vermelde intervallen zijn verpakt, mogen slechts in de handel worden gebracht in de nominale hoeveelheden die zijn aangeduid in hetzelfde punt 1.
  § 2. De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing op genoemde producten wanneer ze in belastingvrije winkels worden verkocht bestemd voor consumptie buiten de Europese Unie.
  § 3. Wanneer een meervoudige verpakking bestaat uit twee of meer afzonderlijke voorverpakkingen, zijn de in punt 1 van de bijlage bij dit besluit genoemde nominale hoeveelheden van toepassing op elke afzonderlijke voorverpakking.
  Wanneer een voorverpakking bestaat uit twee of meer afzonderlijke verpakkingen die niet zijn bestemd om afzonderlijk te worden verkocht, zijn de in punt 1 van de bijlage bij dit besluit genoemde nominale hoeveelheden van toepassing op de voorverpakking. "

  Art. 7. Artikel 2, 3°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " c) breigarens van natuurlijke (dierlijke, plantaardige of minerale) vezels, chemische vezels of mengsels van voornoemde vezels. De aangeduide nominale hoeveelheid is het gewicht in watervrije toestand van het garen waarop het reprisepercentage, als vastgesteld in de bijlage II van het koninklijk besluit van 14 maart 2007 inzake textielbenamingen, is toegepast. "

  Art. 8. Artikelen 3 en 4 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 9. De bijlage van hetzelfde besluit wordt door de bijlage van dit besluit vervangen.

  HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

  Art. 10. De minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Middenstand en de Minister bevoegd voor Consumentenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 19 juni 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen,
  Mevr. S. LARUELLE
  De Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken
  P. MAGNETTE
  De Minister voor Ondernemen,
  V. VAN QUICKENBORNE

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage.
  1. REEKSEN VAN NOMINALE HOEVEELHEDEN VAN DE INHOUD VAN VOORVERPAKKINGEN (nominale volumes in milliliter)
  a) Niet-mousserende wijn : in het interval tussen 100 ml en 1500 ml uitsluitend de volgende 8 nominale hoeveelheden :
  100 ml, 187 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml en 1500 ml;
  b) Gele wijn : in het interval tussen 100 ml en 1500 ml, uitsluitend de volgende nominale hoeveelheid :
  620 ml;
  c) Mousserende wijn : in het interval tussen 125 ml en 1500 ml, uitsluitend de volgende 5 nominale hoeveelheden :
  125 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1500 ml;
  d) Likeurwijn : in het interval tussen 100 ml en 1500 ml, uitsluitend de volgende 7 nominale hoeveelheden :
  100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;
  e) Gearomatiseerde wijn : in het interval tussen 100 ml en 1500 ml, uitsluitend de volgende 7 nominale hoeveelheden :
  100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;
  f) Gedistilleerde dranken : in het interval tussen 100 ml en 2000 ml uitsluitend de volgende 9 nominale hoeveelheden;
  100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 1500 ml, 1750 ml, 2000 ml.
  2. DEFINITIES VAN PRODUCTEN
  a) Niet-mousserende wijn : Wijn als gedefinieerd onder b), in deel XII van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (GN-code ex 2204);
  b) Gele wijn : Wijn als gedefinieerd onder b), in deel XII van bijlage I van voornoemde verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 (GN-code ex 2204), met de oorsprongsaanduiding "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" en "Château-Chalon" in flessen zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1471/2007 van de Commissie van 13 décember 2007;
  c) Mousserende wijn : Wijn als gedefinieerd onder b), in deel XII van bijlage I van voornoemde verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 en in punten 4 tot 9 van bijlage IV van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/1999 (GN-code 2204 10);
  d) Likeurwijn : Wijn als gedefinieerd onder b), in deel XII van bijlage I van voornoemde verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 en in punt 3 van bijlage IV van voornoemde verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 (GN-code 2204 21 - 2204 29);
  e) Gearomatiseerde wijn : Gearomatiseerde wijn als gedefinieerd in artikel 2, § 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten, laatst gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005. (GN-code 2205)
  f) Gedistilleerde dranken : Gedistilleerde dranken als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad.
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 juni 2009 tot omzetting van de richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van KMO's en Zelfstandigen,
  Mevr. S. LARUELLE
  De Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken
  P. MAGNETTE
  De Minister voor Ondernemen,
  V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikelen 2 en 6, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 19 juli 2004, 27 december 2004 en 1 maart 2007;
   Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, artikelen 12 en 14;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere bakkerijproducten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1992 betreffende de benamingen en de eigenschappen van vaste minerale brandstoffen en de levering voor huisbrand;
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten;
   Gelet op het advies van 23 september 2008 van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO;
   Gelet op het advies nr. 402 van 6 november 2008 van de Raad voor het Verbruik;
   Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 26 januari 2009, met toepassing van artikel 8, lid 1, van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
   Gelet op advies 45.754/1 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van KMO's en Zelfstandigen, van de Minister van Klimaat en Energie en van de Minister voor Ondernemen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie