J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/04/14/2009201920/justel

Titel
14 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 20-05-2009 nummer :   2009201920 bladzijde : 38188       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-04-14/40
Inwerkingtreding : 01-03-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2008, wordt een artikel 19quater ingevoegd, luidende :
  "Art. 19quater. § 1. Het voordeel toegekend onder de vorm van een ecocheque wordt als loon beschouwd.
  Indien een ecocheque werd of wordt verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, is § 2 niet van toepassing.
  § 2. Opdat zij niet als loon worden beschouwd, moeten ecocheques terzelfder tijd aan alle volgende voorwaarden voldoen :
  1° De toekenning van de ecocheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de ecocheque mag niet hoger zijn dan dat voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming;
  Alle ecocheques toegekend zonder collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst, of ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst die niet conform is met de voorwaarden vastgesteld bij deze paragraaf, worden als loon beschouwd;
  2° De collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de echocheque, met een maximum van 10 euro per ecocheque, evenals de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar;
  3° De ecocheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal ecocheques, bedrag van de ecocheque) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.
  Alle ecocheques toegekend zonder dat deze voorwaarde vervuld is worden als loon beschouwd;
  4° Op de ecocheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot 24 maanden beperkt is, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer en dat hij slechts mag aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.
  Alle ecocheques waar deze informatie niet op voorkomt, worden als loon beschouwd;
  5° De ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden;
  6° Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag niet meer bedragen dan 125 euro per werknemer voor het jaar 2009 en 250 euro per werknemer voor de daarop volgende jaren. Vanaf het jaar 2011, kan de koning het bedrag van 250 euro aanpassen op basis van een unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2009.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Châteauneuf-de-Grasse, 14 april 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002 en 24 juli 2008 en bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2008;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 januari 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 22 januari 2009
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 16 januari 2009;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 20 februari 2009;
   Gelet op advies nr. 45.913/1 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie