J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/03/12/2009011172/justel

Titel
12 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen voor wat betreft het overleggen van uittreksels uit de akten die ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkingsregisters of het opvragen van eensluidend verklaarde afschriften

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 22-04-2009 nummer :   2009011172 bladzijde : 32444       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-03-12/49
Inwerkingtreding : 02-05-2009

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999010282        2001009201        1999009757        1998012607        1968102121        1966031509        1947092752        1947101512        1957060601        1936050850        1999009186        1966031101        1967072508        1968022010        1969050902        2003003423        1970111901        2004007112        2006009328        1971072008        2001000726       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-23

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de artikelen 3 en 7 van het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken, wordt punt 1° opgeheven.

  Art. 2. In artikel 829quater, a), van het algemeen reglement van 27 september 1947 voor arbeidsbescherming, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juni 1962, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 1° wordt opgeheven;
  2° in punt 2° vervallen de woorden " eensluidend verklaard ".

  Art. 3. In artikel 52 van het regentbesluit van 15 oktober 1947 genomen in uitvoering van de besluitwet van 25 februari 1947 tot samenvoeging en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers en de er mee gelijkgestelden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 1967, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de punten A. 1°, 2°, 3°, 4°, B. 1°, 2°, 3°, en C., worden opgeheven;
  2° punt D. wordt vervangen als volgt :
  " D. Wat de gescheiden echtgenote betreft : in voorkomend geval, het bewijs dat haar echtgenoot opgesloten, opgenomen of geplaatst is. ".

  Art. 4. In artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 juni 1957 betreffende het rustpensioen wegens leeftijdsgrens, der vrijwillige redders aan de Belgische kust, en betreffende de vergoeding der schade veroorzaakt door ongevallen, die zich tijdens de uitoefening van hun ambt hebben voorgedaan vervallen de woorden " een uittreksel uit zijn geboorteakte ".

  Art. 5. In artikel 8, 3°, van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen vervallen de woorden " een uittreksel uit de geboorteakte van de directeur; " en de woorden " voor eensluidend verklaard ".

  Art. 6. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot vaststelling van de regelen voor aanstelling van bedienden der houders van een gasvervoervergunning of -toelating, die belast zijn met het opsporen en vaststellen van overtredingen bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen vervallen de woorden " een uittreksel uit de geboorteakte en ".

  Art. 7. In artikel 53, 3°, van het koninklijk besluit van 25 juli 1967 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen van vloeibare koolwaterstoffen en/of vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen, andere dan deze beoogd door artikel 1, littera a, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen worden de woorden " een uittreksel uit de geboorteakte van de directeur " en de woorden " voor eensluidend verklaard " geschrapt.

  Art. 8. In artikel 58, 3°, van het koninklijk besluit van 20 februari 1968 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen vervallen de woorden " een uittreksel uit de geboorteakte van de directeur " en de woorden " voor eensluidend verklaard ".

  Art. 9. In het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 houdende maatregelen tot uitvoering van de wet van 5 juli 1966 betreffende de pensioenregeling van het aangenomen lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo en Ruanda-Urundi voor de onafhankelijkheid van die landen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° na artikel 12 wordt een artikel 12bis ingelast :
  " Art. 12bis. De akten, documenten en informatiegegevens bedoeld in de artikelen 7 tot en met 12 mag enkel opgevraagd worden bij betrokkenen indien de betreffende gegevens niet beschikbaar zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen of binnen het netwerk bedoeld in artikel 2, eerste lid, 9° van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. "
  2° in artikel 15 worden de woorden " buiten België " ingelast tussen de woorden " De uitbetaling " en " van de voorlopige " en wordt de zin " De uitbetaling in België, per postassignatie, in handen zelf van de gerechtigde, maakt nochtans de voorlegging van dergelijke bewijsstuk overbodig. " geschrapt.

  Art. 10. In artikel 62, 3° van het koninklijk besluit van 9 mei 1969 betreffende te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen, vervallen de woorden " voor eensluidend verklaard " en " een uittreksel uit de geboorteakte van de directeur ".

  Art. 11. Artikel 11, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, wordt opgeheven.

  Art. 12. In artikel 95, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt de laatste zin vervangen door de volgende zin : " De gerechtigde bezorgt nadien op eventuele vraag van de verzekeringsinstelling een medisch getuigschrift dat de bevalling bevestigt. "

  Art. 13. In artikel 221, § 2, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 worden de woorden " moeten een uittreksel uit de overlijdensakte van de moeder en " vervangen door het woord " moet ".

  Art. 14. In artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 juli 1998 tot bepaling van de nadere voorwaarden en de modaliteiten inzake de erkenning en de intrekking van de erkenning als patroon en als opleidingsverantwoordelijke in het kader van het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 vervalt het woord " 3° ";
  2° in § 3 worden de punten 1° en 2° opgeheven.

  Art. 15. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie vervallen de woorden " uittreksel uit de geboorteakte " en de woorden " eensluidend verklaard afschrift van het meest recente benoemings- of aanwijzingsbesluit ".

  Art. 16. Artikel 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur wordt vervangen als volgt :
  " Op straffe van onontvankelijkheid vermeldt de kandidaat voor welk kiescollege hij zich kandidaat stelt. "

  Art. 17. In het koninklijk besluit van 30 december 1999 tot vaststelling van de bijlagen die bij de kandidatuur voor een benoeming tot kandidaat-notaris en bij de kandidatuur voor een benoeming tot notaris dienen te worden gevoegd worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 1 worden de punten 1° en 4° opgeheven;
  2° in artikel 1, 2° en 3°, vervallen de woorden " eensluidend verklaard ";
  3° artikel 2, 1°, wordt opgeheven;
  4° in artikel 2, 5°, vervallen de woorden " eensluidend verklaard ".

  Art. 18. In het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot bepaling van de werking van de benoemingscommissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° artikel 6, 1°, wordt opgeheven;
  2° in artikel 6, 2°, vervallen de woorden " voor eensluidend verklaarde ";
  3° artikel 10, 1°, wordt opgeheven;
  4° in artikel 10, 2°, vervallen de woorden " voor eensluidend verklaarde " geschrapt.

  Art. 19. In artikel 73.3. van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 1° wordt opgeheven;
  2° in punt 2° vervallen de woorden " gelijkluidend verklaard ".

  Art. 20. In artikel 24 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de Erkenningsraad voor effectenmakelaars en de titel van effectenmakelaar vervallen de woorden " een afschrift van de geboorteakte ".

  Art. 21. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 2° vervallen de woorden " wanneer de aanvraag wordt ingediend na de geboorte van het kind, een geboorteakte en, ";
  2° in punt 3° vervallen de woorden ", alsook een attest dat bevestigt dat het kind als gezinslid ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de militair zijn verblijfplaats heeft ".

  Art. 22. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt het laatste lid vervangen als volgt :
  " De kandidaten voegen bij hun verzoek om vrijstelling tevens een curriculum vitae overeenkomstig het ministerieel besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het standaardformulier van het curriculum vitae bedoeld in artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek. "

  Art. 23. Onze Ministers en Staatssecretaris bevoegd voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Justitie, Werk, K.M.O.'s, Zelfstandigen, Wetenschapsbeleid, Pensioenen, Energie, Economie, Administratieve Vereenvoudiging, Mobiliteit zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 12 maart 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  H. VAN ROMPUY
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Werk en Gelijke Kansen,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw, en Wetenschapsbeleid,
  Mevr. S. LARUELLE
  De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden,
  Mevr. M. ARENA
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
  E. SCHOUPPE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de artikel 108 van de Grondwet,
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken;
   Gelet op het algemeen reglement van 27 september 1947 voor arbeidsbescherming (Titel V);
   Gelet op het besluit van de Regent van 15 oktober 1947 genomen in uitvoering van de besluitwet van 25 februari 1947 tot samenvoeging en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1957 betreffende het rustpensioen wegens leeftijdsgrens, der vrijwillige redders aan de Belgische kust, en betreffende de vergoeding der schade veroorzaakt door ongevallen, die zich tijdens de uitoefening van hun ambt hebben voorgedaan;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot vaststelling van de regelen voor aanstelling van bedienden der houders van een gasvervoervergunning of -toelating, die belast zijn met het opsporen en vaststellen van overtredingen bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1967 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen van vloeibare koolwaterstoffen en/of vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen, andere dan deze beoogd door artikel 1, littera a, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1968 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 houdende maatregelen tot uitvoering van de wet van 5 juli 1966 betreffende de pensioenregeling van het aangenomen lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo en Ruanda-Urundi voor de onafhankelijkheid van die landen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 1969 betreffende te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 tot bepaling van de nadere voorwaarden en de modaliteiten inzake de erkenning en de intrekking van de erkenning als patroon en als opleidingsverantwoordelijke in het kader van het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1999 tot vaststelling van de bijlagen die bij de kandidatuur voor een benoeming tot kandidaat-notaris en bij de kandidatuur voor een benoeming tot notaris dienen te worden gevoegd;
   
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot bepaling van de werking van de benoemingscommissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de Erkenningsraad voor effectenmakelaars en de titel van effectenmakelaar;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2008.
   Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 5 maart 2009.
   Overwegende dat artikel 6 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, de overheden, de instellingen en de personen bedoeld in artikel 5 van deze wet, die gemachtigd zijn de gegevens van het Rijksregister te raadplegen, verbiedt de betreffende gegevens opnieuw rechtsreeks op te vragen bij een persoon;
   Overwegende dat artikel 508 van programmawet van 22 december 2003 bepaalt dat aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen om een voor eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten, openbare instellingen die ervan afhangen, federale instellingen van openbaar nut en federale rechtspersonen naar publiek recht, is voldaan door het overhandigen van een kopie van het originele document
   Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat een aantal reglementaire aanpassingen door te voeren teneinde de verplichting om een uittreksel van de geboorteakte of uittreksels uit de bevolkingsregisters voor te leggen, af te schaffen en om een aantal nog bestaande bepalingen inzake het voorleggen van eensluidend verklaarde afschriften te schrappen;
   Gelet op het advies nr. 44.892/2/V van de Raad van State, gegeven op 6 augustus 2008;
   Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Werk en Gelijke Kansen, Onze Minister van K.M.O., Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Onze Minister van Maatschappelijk Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Onze Minister van Klimaat en Energie, Onze Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Onze Staatssecretaris van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie