J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 24 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/03/05/2009031243/justel

Titel
5 MAART 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe [of aan EPB-certificatie onderworpen EPB-eenheden]<Opschrift gewijzigd door BESL 2014-04-03/55, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-05-2009 en tekstbijwerking tot 06-03-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 08-05-2009 nummer :   2009031243 bladzijde : 35875   BEELD
Dossiernummer : 2009-03-05/37
Inwerkingtreding : 08-05-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - De gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct dat een ATG-E heeft verkregen
Art. 2-6
HOOFDSTUK III. - De gelijkwaardigheidsaanvraag voor een [1 EPB-eenheid]1
Art. 7-13
HOOFDSTUK IV. - Gemeenschappelijke bepaling
Art. 14
HOOFDSTUK V. - Eindbepaling
Art. 15

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° [1 Ordonnantie : De Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;]1
   2° [1 Geldende berekeningsmethode : Reglementaire berekeningsmethode van de energieprestatie, die wordt vastgelegd krachtens artikel 5, § 1 van de ordonnantie en in uitvoering van artikel 19 van het besluit van 21 december 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;]1
  3° Alternatieve berekeningsmethode : in artikel 5, § 2, van de Ordonnantie bedoeld reglementaire berekeningsmethode.
  4° BUtgb : Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw;
  5° ATG-E : Een door BUtgb afgeleverde energetische karakterisering;
  6° Gelijkwaardigheid : Erkenning die het gebruik van een alternatieve berekeningsmethode in plaats van de [1 geldende]1 berekeningsmethode toestaat;
  7° Instituut : Het Brussels Instituut voor Milieubeheer;
  8° Minister : De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd is voor energie.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  HOOFDSTUK II. - De gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct dat een ATG-E heeft verkregen

  Art. 2.§ 1. De gelijkwaardigheidsaanvraag kan door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die elk bouwproduct dat een ATG-E heeft verkregen op de markt brengt ingediend worden als het product door de geldende berekeningsmethode niet in rekening gebracht is.
  § 2. Bij de gelijkwaardigheidsaanvraag worden de volgende documenten verstrekt :
  a) de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager of indien het gaat om een rechtspersoon, de juridische vorm, de naam of handelsnaam, de maatschappelijke zetel en de hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag;
  b) een kopie van de ATG-E,
  c) een beschrijving van de technische eigenschappen van het bouwproduct,
  d) desgevallend, het bewijs dat het bouwproduct conform met de geldende EPB-eisen is,
  § 3. Als de gelijkwaardigheid in een ander gewest toegekend is en voor zover de in het andere gewest geldende reglementaire berekeningsmethode gelijk is aan de geldende berekeningsmethode worden bij de gelijkwaardigheidsaanvraag [1 de in artikel 2, § 2, a), b) en d)]1 bedoeld elementen alsook een kopie van de toegekende gelijkwaardigheid verstrekt.
  ----------
  (1)<BESL 2011-05-05/21, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 3. § 1. De gelijkwaardigheidsaanvraag wordt in een exemplaar per aangetekend schrijven naar het Instituut verstuurd.
  § 2. Het Instituut verstuurt binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de gelijkwaardigheidsaanvraag een ontvangstbewijs van volledig- of onvolledig verklaring van het dossier.
  Indien het dossier onvolledig is, stelt het Instituut de aanvrager op de hoogte van de ontbrekende documenten en gegevens en verstuurt binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de ontbrekende documenten een ontvangstbewijs van volledig of onvolledig verklaring van het dossier.

  Art. 4.§ 1. Het Instituut betekent zijn beslissing aan de aanvrager binnen de [1 120 dagen]1 na de datum van verzending van het ontvangstbewijs van het volledig verklaard dossier.
  § 2. Indien het Instituut rekening houdend met de elementen in het volledig verklaard dossier de gelijkwaardigheid toekent, wordt de beslissing die de alternatieve berekeningsmethode voor het bouwproduct vastlegt bij uittreksel op het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
  § 3. Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing binnen de in artikel 1 bedoelde termijnen of ingeval de gelijkwaardigheid geweigerd is kan de aanvrager zijn aanvraag binnen de 15 werkdagen na het gebrek aan kennisgeving of na de weigering bij de Minister indienen.
  ----------
  (1)<BESL 2017-01-26/37, art. 37, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 5. § 1. Worden bij uittreksel bekendgemaakt op het onlineportaal van het Instituut :
  - de beslissing van het Instituut betreffende de gelijkwaardigheidsaanvraag;
  - desgevallend, de berekeningselementen die in de geldende berekeningssoftware moeten ingebracht worden.
  § 2. Zodra de alternatieve berekeningsmethode van een bouwproduct dat een ATG-E heeft verkregen wordt opgenomen in de geldende berekeningsmethode, kent het Instituut de gelijkwaardigheid voor dit product niet meer toe, en worden de gelijkwaardigheidsbeslissingen en de betreffende berekeningselementen uit het onlineportaal van het Instituut getrokken.

  Art. 6.Voor [1 iedere EPB-eenheid onderworpen aan een EPB-aangifte]1 waarvoor gebruik gemaakt wordt van een bouwproduct dat een ATG-E en een gelijkwaardigheid verkregen heeft wordt de kopie van de beslissing die de alternatieve berekeningsmethode voor het bouwproduct vastlegt bij het technische EPB-dossier en bij de EPB-aangifte toegevoegd.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  HOOFDSTUK III. - De gelijkwaardigheidsaanvraag voor een [1 EPB-eenheid]1
  dat van een innovatieve bouwconcept of technologie gebruik maakt
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  Art. 7.§ 1. De gelijkwaardigheidsaanvraag kan ingediend worden [1 voor iedere EPB-eenheid onderworpen aan een EPB-aangifte dat]1 :
  a) De geldende EPB-eisen zonder gebruik van het innovatieve bouwconcept of technologie te maken naleeft, en
  b) Gebruik maakt van een innovatieve bouwconcept of technologie [1 ...]1 [1 , behalve in het geval waar de methode een ministeriële volmacht voorziet om deze aan te vullen of expliciet de gelijkwaardigheidsaanvraag vermeldt]1 waardoor de totale primaire energiebesparing van elke EPB-eenheid waarop het concept van toepassing is minstens 8 procent bedraagt.
  [1 § 2. De gelijkwaardigheidsaanvraag kan ingediend worden voor ieder EPB-eenheid onderworpen aan een door een certificateur opgestelde EPB-certificaat en die gebruik maakt van een innovatieve bouwconcept of technologie waardoor de totale primaire energiebesparing van elke EPB-eenheid waarop het concept van toepassing is minstens 8 procent bedraagt, behalve in het geval waar de methode een ministeriële volmacht voorziet om deze aan te vullen of expliciet de gelijkwaardigheidsaanvraag vermeldt.]1
  [1 § 3.]1 vroeger § 2. In het geval dat meerdere concepten voor hetzelfde gebouw toegepast worden, wordt een enkele aanvraag ingediend [1 , en de in de § 1, b) bedoelde voorwaarde is voor elke innovatieve bouwconcept of technologie]1.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  Art. 8.De gelijkwaardigheidsaanvraag zoals bedoeld in dit besluit wordt door de in artikel 3, 14° van de Ordonnantie gedefinieerde aanvrager ingediend [1 voor de EPB-eenheden onderworpen aan een EPB-aangifte, of door de houder of de overdrager van de rechten op het EPB-eenheid onderworpen aan een door een certificateur opgestelde EPB-certificaat]1.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  Art. 9.§ 1. Bij de gelijkwaardigheidsaanvraag worden de volgende documenten verstrekt :
  a) de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager of indien het gaat om een rechtspersoon, de juridische vorm, de naam of handelsnaam, de maatschappelijke zetel en de hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag;
  b) een beschrijving van de technische en energetische eigenschappen van het concept;
  c) de naam en de beschrijving van de EPB-eenheden waarop het concept van toepassing is;
  d) de berekening van de energieprestatie van de EPB-eenheden die van het concept gebruik maken volgens de meest gunstige geldende berekeningsmethode;
  e) de berekening van de energieprestatie van de EPB-eenheden die van het concept gebruik maken, volgens de berekeningsmethode van de aanvrager, met een stavingsnota;
  f) het dossier van de auteur van de stavingsnota;
  g) [1 voor de EPB-eenheden onderworpen aan een EPB-aangifte,]1 het bewijs dat het concept conform is met de geldende EPB-eisen;
  h) Desgevallend, een selectie van gelijkwaardige gevallen zoals technische informatie, bibliografie;
  § 2. De berekeningsmethode van de aanvrager beantwoordt aan de door de Minister vastgelegd algemene hypothesen.
  § 3. De in § 1, e) van dit artikel bedoeld stavingsnota bevat :
  a) De op het gebouw toegepast algemene hypothesen. Indien de berekeningen betreffende het concept het noodzakelijk maken om deze hypothesen aan te passen, zal een bewijsvoering van de aanpassingen bijgevoegd worden;
  b) De naam van de gebruikte evaluatie-instrument(en) [1 ...]1;
  c) De resultaten verkregen met de evaluatie-instrument(en), volgens de berekeningsmethode van de aanvrager, zonder gebruik van het concept;
  d) De resultaten verkregen met de evaluatie-instrument(en), volgens de berekeningsmethode van de aanvrager, met gebruik van het concept
  e) De conclusie van de resultatenvergelijking, en de primaire energiebesparing voor elke EPB-eenheid waarop het concept van toepassing is..
  § 4. Het dossier van de auteur van de in § 1, f) van dit artikel bedoelde stavingsnota bevat :
  a) de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager of indien het gaat om een rechtspersoon, de juridische vorm, de naam of handelsnaam, de maatschappelijke zetel en de hoedanigheid van de ondertekenaar van het dossier;
  b) de beschrijving van de technische beheersing in het domein van het concept;
  c) de beschrijving van de bekwaamheid van de auteur om de energieprestaties van het op het gebouw toegepast concept te evalueren, met behulp van aangepaste evaluatie-instrumenten.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  Art. 10.§ 1. De gelijkwaardigheidsaanvraag wordt [2 hetzij per aangetekend schrijven in een exemplaar hetzij elektronisch naar het Instituut]2 verstuurd [2 . Voor de EPB-eenheden onderworpen aan een EPB-aangifte wordt de gelijkwaardigheidsaanvraag ten laatste 40 kalenderdagen vóór het begin van de werken verstuurd]2.
  § 2. Het Instituut verstuurt een ontvangstbewijs met volledig- of onvolledig verklaring van het dossier binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de gelijkwaardigheidsaanvraag.
  Indien het dossier onvolledig is, stelt het Instituut de aanvrager op de hoogte van de ontbrekende documenten en gegevens en verstuurt binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de ontbrekende documenten een ontvangstbewijs van volledig- of onvolledig verklaring van het dossier.
  § 3. [1 ...]1
  ----------
  (1)<BESL 2011-05-05/21, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (2)<BESL 2014-04-03/55, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  Art. 11.§ 1. Het Instituut betekent zijn beslissing aan de aanvrager binnen de [2 120 dagen]2 na de datum van verzending van het ontvangstbewijs van het volledig verklaard dossier.
  § 2. Indien het Instituut rekening houdend met de elementen in het volledig verklaard dossier de gelijkwaardigheid toekent, bepaalt het de resultaat die op de EPB-eenheden moet toegepast worden. De beslissing die de alternatieve berekeningsmethode voor het concept vastlegt wordt door de uittreksel op het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
  [1 § 3. Bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing binnen de in § 1 bedoelde termijnen of ingeval de gelijkwaardigheid geweigerd is kan de aanvrager zijn aanvraag binnen de 15 werkdagen na het gebrek aan kennisgeving of na de weigering bij de Minister indienen.]1
  [1 § 4.]1 De aan het gebouw toegekende gelijkwaardigheid is alleen geldig voor het gebouw waarvoor de gelijkwaardigheidsaanvraag in kwestie is ingediend, en op voorwaarde dat de in de aanvraag beschreven elementen overeenstemmen met de werkelijke situatie.
  [1 § 5.]1 Als een gelijkwaardigheidsaanvraag betrekking heeft tot een gebouw dat van een al gepubliceerd concept gebruikt maakt volledig gelijk is aan het gepubliceerd gebouw, worden bij de gelijkwaardigheidsaanvraag de in artikel 9 bedoeld elementen met uitzondering van punt e), en de referentie van de gepubliceerd gebouw vermeld. De in § 1 bedoeld termijn wordt tot 15 werkdagen verminderd.
  [1 § 6.]1 Ingeval van wijziging tussen de aanvraag en de werkelijke situatie, verstuurd de aanvrager een stavingsnota " as-built " naar het Instituut binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het einde van de werken. Op basis van deze elementen bepaalt het Instituut het op de EPB-eenheden toe te passen resultaat.
  ----------
  (1)<BESL 2011-05-05/21, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (2)<BESL 2017-01-26/37, art. 37, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 12.§ 1. Worden bij uittreksel bekendgemaakt op het onlineportaal van het Instituut :
  a) de door de Minister vastgelegde algemene hypothesen;
  b) de berekeningselementen die in de stavingsnota moeten opgenomen worden;
  c) [1 ...]1;
  d) de beslissing van het Instituut betreffende de gelijkwaardigheidsaanvraag;
  e) [1 ...]1;
  f) desgevallend, de berekeningselementen die in de geldende berekeningssoftware moeten ingebracht worden.
  § 2. Zodra de alternatieve berekeningsmethode van een concept wordt opgenomen in de geldende berekeningsmethode, worden de gelijkwaardig-heidsbeslissing en de betreffende berekenings-elementen uit het onlineportaal van het Instituut getrokken.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  Art. 13.[1 § 1.]1 Indien de gelijkwaardigheid [1 voor een aan de EPB-aangifte onderworpen EPB-eenheid]1 toegekend wordt, [1 worden de gelijkwaardigheidsaanvraag en de beslissing van het Instituut]1 deel uit van het technisch EPB-dossier en worden bij de EPB-aangifte gevoegd.
  [1 § 2. Indien de gelijkwaardigheid voor een aan een door een certificateur opgestelde EPB-certificaat onderworpen EPB-eenheid toegekend wordt maken de gelijkwaardigheidsaanvraag en de beslissing van het Instituut deel uit van de in de artikel 6 § 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of en EPB-certificaat Openbaar gebouw bedoelde bewijsstukken en ingezamelde gegevens.]1
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  HOOFDSTUK IV. - Gemeenschappelijke bepaling

  Art. 14.Het in [1 artikel 18]1, van de ordonnantie bedoeld EPB-certificaat neemt de op basis van de alternatieve methode berekende waarde op, en vermeldt dat deze waarde door het gelijkwaardigheidsprincipe is verkregen.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-03/55, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 25-07-2014>

  HOOFDSTUK V. - Eindbepaling

  Art. 15. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister bevoegd voor Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 5 maart 2009.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, het artikel 5, § 2;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 september 2008;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 10 september 2008;
   Gelet op het advies 45.596/2 van de Raad van State, gegeven op 29 december 2008, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-01-2017 GEPUBL. OP 06-03-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 11)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-04-2014 GEPUBL. OP 15-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 05-05-2011 GEPUBL. OP 14-09-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 10; 11)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 24 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie