J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/01/21/2009014014/justel

Titel
21 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 06-02-2009 nummer :   2009014014 bladzijde : 8218       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-01-21/34
Inwerkingtreding : 06-02-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2004014102       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal wordt het volgende lid toegevoegd :
  " 12° nachtslot : door de coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal, overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens, gegeven toestemming om de gehele voor de uitvoering van een luchtdienst noodzakelijke infrastructuur op de luchthaven Brussel-Nationaal te gebruiken op een welbepaalde datum en landings- of opstijgingstijdstip tijdens de nacht zoals toegewezen door de coördinator; ".

  Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 november 2007, wordt een hoofdstuk IVter ingevoegd, luidende :
  " HOOFDSTUK IVter. - Jaarlijks maximumaantal nachtslots
  Art. 7ter. De coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal mag per kalenderjaar hoogstens 16 000 nachtslots toewijzen, waarvan maximaal 5 000 slots voor vertrekkende nachtvluchten. "

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 21 januari 2009.
  De Eerste Minister,
  H. VAN ROMPUY
  De Staatsecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Eerste Minister,
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart, inzonderheid op de artikelen 2 en 5, § 1, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal, inzonderheid op de artikelen 4, 5, §§ 1 en 2, en 6, § 1;
   Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de noodzaak om vanaf het jaar 2009 op de luchthaven Brussel-Nationaal het aantal nachtvluchten tot een grenswaarde te stabiliseren teneinde te vermijden dat de veroorzaakte lawaaihinder toeneemt, en meer bepaald ingegeven is door de onderstaande overwegingen :
   - de noodzaak om de coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal, die belast is met de toewijzing van slots overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 betreffende de slotcoördinatie op de luchthaven Brussel-Nationaal en van de Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens, in staat te stellen om zijn taken te vervullen aan de hand van een duidelijke reglementaire beperking met betrekking tot nachtslots, die gepaard gaat met specifieke sancties, en dit vanaf het begin van het jaar 2009, en dus het aantal slots, dat hij per kalenderjaar mag toewijzen, doeltreffend te verdelen en strikt te handhaven;
   - het feit dat tegen de milieuvergunning afgegeven door de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant aan de luchthavenexploitant - en die al enkele exploitatiebeperkingen bevat - momenteel beroep is aangetekend en dat ze, als onderdeel van het globale plan voor het beheer van de geluidshinder rond de luchthaven, niet kan worden gezien als een stabiele en geschikte juridische grondslag om het nachtelijke luchtverkeer te beperken;
   Gelet op het advies Nr. 45.722/2 van de Raad van State, gegeven op 29 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat dit besluit in overeenstemming is met het kader vastgesteld door de Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 omgezet door het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Overwegende dat dit besluit beoogt om de toename van de geluidshinder veroorzaakt door het nachtelijke luchtverkeer op de luchthaven Brussel-Nationaal te voorkomen door exploitatiebeperkingen tijdens de nacht in te voeren in het kader van een algemeen plan voor h
et beheer van de geluidshinder rond deze luchthaven waarover de Ministerraad beraadslaagd heeft;
   Overwegende dat exploitatiebeperkingen de enige mogelijke maatregel van de evenwichtige aanpak vormen die het mogelijk maakt om deze toename te beperken;
   Overwegende de dwingende eis van niet-discriminatie tussen de gebruikers van deze luchthaven;
   Overwegende dat de kosten en baten, die deze beperkingen kunnen meebrengen, evenals de specifieke kenmerken van de luchthaven Brussel-Nationaal, in aanmerking werden genomen overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Overwegende dat rekening werd gehouden met de passende informatie bedoeld in de bijlage bij datzelfde besluit,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie