J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2008/12/18/2009031003/justel

Titel
18 DECEMBER 2008. - Ordonnantie betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-01-2009 en tekstbijwerking tot 24-05-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 14-01-2009 nummer :   2009031003 bladzijde : 1527       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-12-18/42
Inwerkingtreding : 19-12-2009 (ART. (8))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

  Art. 2.In de zin van deze ordonnantie wordt verstaan onder :
  1° " gehandicapte persoon " : elke persoon waarvan de handicap is erkend door een daartoe bevoegde overheid;
  2° " assistentiehond " : elke afgerichte of in africhting zijnde hond die gehandicapte personen begeleidt tijdens hun verplaatsingen en in hun handelingen van het dagelijkse leven;
  3° " voor het publiek toegankelijke plaatsen " : alle openbare of privégebouwen of gebouwgedeelten, plaatsen en ruimtes bestemd voor publiek gebruik, alsook het bezoldigde personenvervoer;
  4° " Diensten van het Verenigd College " : de diensten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
  [1 5° " gastgezin " : gezin dat, voor een bepaalde periode, instaat voor de opleiding van de assistentiehond. Het gezin wordt geholpen en ondersteund door een vereniging die erkend is overeenkomstig de normen en procedures die door het Verenigd College vastgelegd zijn. Het gastgezin dat door een andere bevoegde gefedereerde entiteit erkend is, wordt overeenkomstig deze ordonnantie erkend;
   6° " instructeur " : persoon die instaat voor de opleiding van de assistentiehond en die erkend is overeenkomstig de normen en procedures die door het Verenigd College vastgelegd zijn. De instructeur die door een andere bevoegde gefedereerde entiteit erkend is, wordt overeenkomstig deze ordonnantie erkend.]1
  ----------
  (1)<ORD 2012-04-19/06, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 05-05-2012>

  Art. 3. De toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen is toegestaan voor assistentiehonden.
  Deze toelating mag niet gekoppeld worden aan een bijkomende betaling van welke aard dan ook, tenzij als tegenprestatie voor een economisch raambare specifieke dienst.

  Art. 4. In afwijking van artikel 3, eerste lid, kan de toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen geweigerd worden :
  - op grond van een specifiek plaatselijk reglement als de weigering gemotiveerd is om redenen van hygiëne, volksgezondheid, veiligheid of omdat een behoorlijke inrichting niet mogelijk is;
  - krachtens een andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling.
  Deze weigering wordt ter kennis van het publiek gebracht door aanplakking van een bericht opgesteld naar het door het Verenigd College bepaalde model.
  De maatregelen inzake hygiëne en volksgezondheid mogen genomen worden als het gaat over lokalen of gedeelten van lokalen die specifiek bestemd zijn voor zorgverlening, voor het uitvoeren van medisch-technische handelingen of voor voedselbereiding, of over lokalen of gedeelten van lokalen die uitsluitend bezocht worden door ongeschoeide personen.

  Art. 5.[1 Een assistentiehond in de zin van deze ordonnantie is een hond :
   1° die afgericht is of wordt door een instructeur zoals bedoeld in artikel 2, 6° ;
   2° die onder de hoede staat van een gastgezin zoals bedoeld in artikel 2, 5°.
   De hond moet evenwel identificeerbaar zijn aan de hand van een door de erkende en met de africhting belaste instructeur en/of het gastgezin afgeleverd identiteitspapier. De afgerichte of in africhting zijnde hond is herkenbaar aan een harnas of cape.]1
  ----------
  (1)<ORD 2012-04-19/06, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 05-05-2012>

  Art. 6.§ 1. [1 [2 ...]2]1
  § 2. Al wie een assistentiehond de toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen ontzegt op basis van een andere reden dan die waarin deze ordonnantie voorziet of op basis van een in artikel 4 van deze ordonnantie bedoeld reglement zonder afdoende motivering, is strafbaar met een geldboete van 50 tot 100 euro.
  ----------
  (1)<ORD 2012-04-19/06, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 05-05-2012>
  (2)<ORD 2019-04-25/28, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 24-05-2019>

  Art. 7. De controle en het toezicht op de toepassing van de bepalingen van deze ordonnantie, alsook op de krachtens deze ordonnantie genomen reglementaire maatregelen, wor den uitgevoerd door de Diensten van het Verenigd College.
  Een jaarverslag zal aan het Verenigd College worden voorgelegd waarin de eventueel ontvangen klachten opgenomen zijn evenals de problemen die door de toepassing van de ordonnantie gerezen zijn.

  Art. 8.Deze ordonnantie treedt in werking op een door het Verenigd College vastgelegde datum.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 19-12-2009 door BESL 2009-10-22/19, art. 17)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 18 december 2008.
Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het
Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het Openabaar Ambt,
B. CEREXHE
Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
P. SMET
Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
Mevr. HUYTEBROECK.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 25-04-2019 GEPUBL. OP 24-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 19-04-2012 GEPUBL. OP 25-04-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 6)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 2007-2008. Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Ontwerp van ordonnantie, nr. B-121/1. - Verslag, nr. B-121/2. Integraal verslag : bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 5 december 2008.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie