J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/11/14/2008014346/justel

Titel
14 NOVEMBER 2008. - Ministerieel besluit houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 03-12-2008 nummer :   2008014346 bladzijde : 63484       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-11-14/44
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2004/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

  Art. 2. De duur van de opleidingen die zullen worden verstrekt door de NV Trainsport in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel, wordt verkort tot honderd negentig dagen.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van de in artikel 2 bedoelde erkenning.
  Brussel, 14 november 2008.
  E. SCHOUPPE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 34;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel, artikel 14, tweede lid;
   Overwegende dat de NV Trainsport overeenkomstig artikel 8 van het bovenvermelde koninklijk besluit op 9 april 2008 de erkenning als opleidingsinstelling heeft aangevraagd;
   Overwegende dat de NV Trainsport in het raam van die aanvraag op 15 september 2008 een verkorting van de duur van de opleidingen tot honderd negentig dagen heeft gevraagd;
   Overwegende dat het door de NV Trainsport voorgelegde dossier heeft toegelaten, de kwaliteit van de didactische middelen, de leermethoden en de pedagogische begeleiding te evalueren ten opzichte van de door de kandidaten benodigde bekwaamheden,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie