J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/09/04/2008031482/justel

Titel
4 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden afgeleverd
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-09-2008 en tekstbijwerking tot 20-02-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-09-2008 nummer :   2008031482 bladzijde : 49478       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-09-04/39
Inwerkingtreding : 03-10-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer afgeleverd worden, zijn de ingedeelde inrichtingen waarvan het voornaamste belang van hun exploitatie het dienen van de gemeenschap is en die nodig zijn voor de exploitatie van de volgende uitrustingen en infrastructuur, evenals, in voorkomend geval, voor hun bouwwerven :
  1° infrastructuur voor weg-, spoorweg- of waterwegverkeer;
  2° telecommunicatienetwerken, waaronder met name de telefoon-, radiotelefonie en teledistributienetwerken;
  3° netwerken voor vervoer of distributie van elektriciteit;
  4° leidingen bestemd voor het transport of de distributie van vaste stoffen, vloeistoffen of gassen;
  5° havens of alle infrastructuur bestemd voor transport over water;
  6° centrales bestemd voor de productie van elektriciteit;
  7° bezinkingsinstallaties of zuiveringsstations voor afvalwater;
  8° stormbekkens;
  9° installaties voor het beheer van afval;
  10° drinkwaterreservoirs;
  [1 11° schoolvoorzieningen;]1
  [2 12° grondwaterwinningen.]2
  ----------
  (1)<BESL 2012-07-12/10, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 05-08-2012>
  (2)<BESL 2018-11-08/22, art. 20, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 2. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 4 september 2008.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu,
Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997. betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 14, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de ordonnantie van 18 juli 2002;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 12 december 2007;
   Gelet op het advies nr. 44.689/3 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2008, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-11-2018 GEPUBL. OP 20-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 12-07-2012 GEPUBL. OP 26-07-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie