J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2008/07/10/2008203684/justel

Titel
10 JULI 2008. - Decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens [Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen] <DVR 2009-05-08/21, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2008>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-10-2008 en tekstbijwerking tot 19-12-2018)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 22-10-2008 nummer :   2008203684 bladzijde : 56080       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2008-07-10/82
Inwerkingtreding : 01-11-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
DEEL I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-2
DEEL II. - Het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge.
HOOFDSTUK I. - Definities.
Art. 3
HOOFDSTUK II. - De LOM Oostende-Brugge.
Afdeling I. - Oprichting en statuut.
Onderafdeling I. - Oprichting.
Art. 4-5
Onderafdeling II. - Statuut.
Art. 6-7
Onderafdeling III. - De duur, ontbinding en vereffening.
Art. 8-9
Onderafdeling IV. - Kapitaal en aandelen.
Art. 10-13
Afdeling II. - Doel, taken en bevoegdheden.
Onderafdeling I. - Doel.
Art. 14
Onderafdeling II. - Bevoegdheden.
Art. 15-18
Afdeling III. - Bestuur en werking.
Art. 19
Onderafdeling I. - Algemene vergadering.
Art. 20-22
Onderafdeling II. - Raad van bestuur.
Art. 23-24
Onderafdeling III. - Gedelegeerd bestuurder.
Art. 25
Onderafdeling IV. - Vertegenwoordiging.
Art. 26
Afdeling IV. - Financiering.
Art. 27-28
Afdeling V. - Boekhouding en financiėle controle.
Art. 29-30
Afdeling VI. - [1 Inbreng van luchthaveninfrastructuur door het Vlaamse Gewest in de LOM Oostende-Brugge]1
Art. 31
HOOFDSTUK III. - De LEM Oostende-Brugge.
Art. 32-35
DEEL III. - Het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
HOOFDSTUK I. - Definities.
Art. 36
HOOFDSTUK II. - De LOM Kortrijk-Wevelgem.
Afdeling I. - Oprichting en statuut.
Onderafdeling I. - Oprichting.
Art. 37-38
Onderafdeling II. - Statuut.
Art. 39-40
Onderafdeling III. - De duur, ontbinding en vereffening.
Art. 41-42
Onderafdeling IV. - Kapitaal en aandelen.
Art. 43-46
Afdeling II. - Doel, taken en bevoegdheden.
Onderafdeling I. - Doel.
Art. 47
Onderafdeling II. - Bevoegdheden.
Art. 48-51
Afdeling III. - Bestuur en werking.
Art. 52
Onderafdeling I. - Algemene vergadering.
Art. 53-55
Onderafdeling II. - Raad van bestuur.
Art. 56-57
Onderafdeling III. - Gedelegeerd bestuurder.
Art. 58
Onderafdeling IV. - Vertegenwoordiging.
Art. 59
Afdeling IV. - Financiering.
Art. 60-61
Afdeling V. - Boekhouding en financiėle controle.
Art. 62-63
Afdeling VI. - Deelneming in de LOM Kortrijk-Wevelgem.
Art. 64
HOOFDSTUK III. - De LEM Kortrijk-Wevelgem.
Art. 65-66
DEEL III/1. [1 - Het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Antwerpen]1
HOOFDSTUK I. [1 - Definities]1
Art. 66/1
HOOFDSTUK II. [1 - De LOM Antwerpen]1
Afdeling I. [1 - Oprichting en statuut]1
Onderafdeling I. [1 - Oprichting]1
Art. 66/2, 66/3
Onderafdeling II. [1 - Statuut]1
Art. 66/4, 66/5
Onderafdeling III. [1 - De duur, ontbinding en vereffening]1
Art. 66/6, 66/7
Onderafdeling IV. [1 - Kapitaal en aandelen]1
Art. 66/8, 66/9, 66/10, 66/11
Afdeling II. [1 - Doel, taken en bevoegdheden]1
Onderafdeling I. [1 - Doel]1
Art. 66/12
Onderafdeling II. [1 - Bevoegdheden]1
Art. 66/13, 66/14, 66/15, 66/16
Afdeling III. [1 - Bestuur en werking]1
Art. 66/17
Onderafdeling I. [1 - Algemene vergadering]1
Art. 66/18, 66/19, 66/20
Onderafdeling II. [1 - Raad van bestuur]1
Art. 66/21, 66/22
Onderafdeling III. [1 - Gedelegeerd bestuurder]1
Art. 66/23
Onderafdeling IV. [1 - Vertegenwoordiging]1
Art. 66/24
Afdeling IV. [1 - Financiering]1
Art. 66/25, 66/26
Afdeling V. [1 - Boekhouding en financiėle controle]1
Art. 66/27, 66/28
Afdeling VI. - [1 Inbreng van luchthaveninfrastructuur door het Vlaamse Gewest in de LOM Antwerpen]1
Art. 66/29
HOOFDSTUK III. [1 - De LEM Antwerpen]1
Art. 66/30, 66/31, 66/32, 66/33
DEEL IV. - Slotbepalingen.
Art. 67-71

Tekst Inhoudstafel Begin
DEEL I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :
  1° [1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018]1;
  2° het Wetboek van vennootschappen : de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.169, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  DEEL II. - Het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge.

  HOOFDSTUK I. - Definities.

  Art. 3.Voor de toepassing van deel II wordt verstaan onder :
  1° de DAB Luchthaven Oostende : de dienst met afzonderlijk beheer 'Luchthaven Oostende' met exploitatiezetel Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende, vermeld in artikel 95, § 1, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992;
  2° de LOM Oostende-Brugge : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge', naamloze vennootschap van publiek recht, vermeld in artikel 4, § 1;
  3° de LEM Oostende-Brugge : de entiteit aan wie de commerciėle uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge wordt toevertrouwd ter uitvoering van artikel 32;
  4° de secretaris-generaal : de secretaris-generaal van het departement waaronder de DAB Luchthaven Oostende ressorteert;
  5° de gedelegeerd bestuurder : de gedelegeerd bestuurder van de LOM Oostende-Brugge, vermeld in artikel 25;
  6° de luchthaveninfrastructuur : het geheel van de roerende en onroerende goederen [1 , al dan niet met inbegrip van de grondzate,]1 die door het Vlaamse Gewest worden aangewend in het kader van de werking van de regionale luchthaven Oostende-Brugge, met inbegrip van de basisinfrastructuur zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op basis van een beschrijvend verslag, opgesteld door de secretaris-generaal;
  7° de basisinfrastructuur : de start- en landingsbanen, de controletoren, en andere goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover die noodzakelijk zijn om het vliegverkeer te garanderen, zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op basis van een beschrijvend verslag, opgesteld door de secretaris-generaal, waarin is aangegeven welke goederen tot de basisinfrastructuur behoren en dit overeenkomstig artikel 31;
  8° het Vlaams Personeelsstatuut : het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
  ----------
  (1)<DVR 2014-12-19/A3, art. 29, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  HOOFDSTUK II. - De LOM Oostende-Brugge.

  Afdeling I. - Oprichting en statuut.

  Onderafdeling I. - Oprichting.

  Art. 4.§ 1. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap opgericht als vermeld in [1 artikel III.7 van het Bestuursdecreet]1. Dat agentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht en draagt als naam 'Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge', afgekort : LOM Oostende-Brugge.
  § 2. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein de LOM Oostende-Brugge behoort.
  § 3. Met behoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 22 worden de statuten van de LOM Oostende-Brugge vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.
  § 4. Het oprichtingskapitaal van de LOM Oostende-Brugge wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Het oprichtingskapitaal zal door het Vlaamse Gewest worden volstort door middel van een inbreng in geld. Alle aandelen die het oprichtingskapitaal vertegenwoordigen zullen worden onderschreven door het Vlaamse Gewest, behoudens één aandeel dat zal worden onderschreven door de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Het oprichtingskapitaal van de LOM Oostende-Brugge zal uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet worden gedeponeerd op een bijzondere rekening op de wijze, bepaald in artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen.
  § 5. Artikelen 451, 454, 456 en 458 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.170, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5. § 1. In afwijking van artikel 2, § 4, en artikel 452, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen, komt de LOM Oostende-Brugge tot stand en verkrijgt ze rechtspersoonlijkheid met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit decreet.
  § 2. Met behoud van de toepassing van § 1, zullen op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet een gevolmachtigde van het Vlaamse Gewest en een gevolmachtigde van de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor een notaris verschijnen om te bevestigen dat de LOM Oostende-Brugge is opgericht. Van die bevestiging zal een authentieke akte worden opgesteld met de inhoud voorgeschreven door artikel 453 van het Wetboek van vennootschappen. Die akte zal worden neergelegd en bekendgemaakt zoals voorgeschreven door artikel 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

  Onderafdeling II. - Statuut.

  Art. 6.De LOM Oostende-Brugge is onderworpen aan dit decreet, en voor de niet uitdrukkelijk bij dit decreet geregelde aangelegenheden, aan het [1 Bestuursdecreet]1 en aan de statuten, vermeld in artikel 4, § 3, in die volgorde. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn voor alles wat niet uitdrukkelijk door dit decreet, het [1 Bestuursdecreet]1 en de statuten is bepaald, de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor de naamloze vennootschap van toepassing. In de statuten kan niet worden afgeweken van dit decreet, van het [1 Bestuursdecreet]1, noch van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij deze afwijkingen voortvloeien uit dit decreet of uit het [1 Bestuursdecreet]1.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.171, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 7. De LOM Oostende-Brugge heeft niet de hoedanigheid van handelaar.
  De bepalingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en de faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn niet van toepassing op de LOM Oostende-Brugge.

  Onderafdeling III. - De duur, ontbinding en vereffening.

  Art. 8. De LOM Oostende-Brugge wordt voor onbepaalde duur opgericht.

  Art. 9. Tot de ontbinding van de LOM Oostende-Brugge kan alleen bij decreet worden beslist.
  Het decreet, vermeld in het eerste lid, bepaalt tevens de wijze en de voorwaarden van vereffening.

  Onderafdeling IV. - Kapitaal en aandelen.

  Art. 10. Het kapitaal van de LOM Oostende-Brugge zal worden vertegenwoordigd door aandelen op naam.

  Art. 11. § 1. Elke overdracht van aandelen in de LOM Oostende-Brugge door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest aan een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest of aan een derde is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur van de LOM Oostende-Brugge. De raad van bestuur van de LOM Oostende-Brugge wordt voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van elke voorgenomen overdracht.
  De voorwaarden van dat goedkeuringsrecht worden nader omschreven in de statuten van de LOM Oostende-Brugge.
  § 2. Een overdracht van aandelen in de LOM Oostende-Brugge mag er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan haar statuut als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

  Art. 12. Met behoud van de toepassing van artikel 11 wordt elke voorgenomen overdracht van aandelen in de LOM Oostende-Brugge door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest door die aandeelhouder aan het Vlaamse Gewest en aan de LOM Oostende-Brugge bekendgemaakt, tegelijk met de voorwaarden van die overdracht en een kopie van het bindende bod van de kandidaat-overnemer.
  Het Vlaamse Gewest heeft het recht om binnen een periode van vier maanden die aandelen bij voorkeur te verwerven tegen dezelfde prijs of, als die prijs hoger is dan de nettoactiefwaarde van die aandelen, tegen een prijs per aandeel bepaald op basis van het nettoactief van de LOM Oostende-Brugge, gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.
  De voorwaarden van dat voorkooprecht worden nader omschreven in de statuten van de LOM Oostende-Brugge.

  Art. 13. Elke uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of van warrants moet vooraf door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.

  Afdeling II. - Doel, taken en bevoegdheden.

  Onderafdeling I. - Doel.

  Art. 14.§ 1. De LOM Oostende-Brugge heeft als doel de duurzame ontwikkeling, de instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de terbeschikkingstelling van die infrastructuur, of een deel ervan, tegen marktconforme vergoeding, aan de LEM Oostende-Brugge, die zorgt voor de commerciėle uitbating ervan.
  [1 De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de LOM Oostende-Brugge die activiteiten zal verrichten, zal opgenomen worden in het ondernemingsplan, vermeld in [2 artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet]2. Dat ondernemingsplan zal ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Oostende-Brugge bevatten voor het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. De LOM Oostende-Brugge zal in haar ondernemingsplan de respectieve taken en verantwoordelijkheden concretiseren voor de uitvoering van de eventuele samenwerkingsovereenkomsten voor het luchtverkeer die het Vlaamse Gewest met de federale overheid sluit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de LEM Oostende-Brugge, vermeld in artikel 32, § 3, van dit decreet]1.
  § 2. De LOM Oostende-Brugge kan daarenboven alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot of verband houden met de verwezenlijking van haar doel als vermeld in § 1.
  [1 § 2/1. De LOM Oostende-Brugge kan voor bijstand en ondersteuning, op juridisch, financieel, technisch en administratief vlak, bij de uitvoering van haar decretale opdracht een beroep doen op het Vlaamse Gewest. In voorkomend geval wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd.]1
  § 3. De Vlaamse Regering kan aan de leningen, schulden of verplichtingen van de LOM Oostende-Brugge de waarborg van het Vlaamse Gewest verlenen.
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/20, art. 8, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.172, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling II. - Bevoegdheden.

  Art. 15. De LOM Oostende-Brugge beheert de goederen van het openbaar en privaat domein waarvan ze eigenaar is, alsmede van de infrastructuur daarop, met dien verstande dat de voorafgaande machtiging door de Vlaamse Regering vereist is voor de affectatie en desaffectatie van haar domeingoederen en voor de vervreemding van onroerende goederen waarvan ze eigenaar is.

  Art. 16. Met behoud van de toepassing van artikel 15, beslist de LOM Oostende-Brugge vrij, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van persoonlijke of zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan.
  Als het goederen van het openbaar domein betreft, kan de LOM Oostende-Brugge op de goederen waarvan ze eigenaar is, enkel zakelijke rechten toekennen na een bijzondere en omstandige motivering en op voorwaarde dat het zakelijk recht niet kennelijk onverenigbaar is met de openbare bestemming van die onroerende goederen.

  Art. 17. Daartoe gemachtigd door de Vlaamse Regering, kan de LOM Oostende-Brugge, overeenkomstig de reglementering betreffende de onteigening ten algemenen nutte, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn.

  Art. 18. De LOM Oostende-Brugge kan dadingen aangaan en overeenkomsten tot arbitrage sluiten.

  Afdeling III. - Bestuur en werking.

  Art. 19. De organen van de LOM Oostende-Brugge zijn :
  1° de algemene vergadering;
  2° de raad van bestuur;
  3° de gedelegeerd bestuurder.

  Onderafdeling I. - Algemene vergadering.

  Art. 20. § 1. De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de LOM Oostende-Brugge.
  § 2. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem. De gedelegeerd bestuurder van de LOM Oostende-Brugge woont de algemene vergadering bij met raadgevende stem.

  Art. 21. Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in dit decreet of in de statuten, heeft de algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van vennootschappen.
  De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent aan de leden van de raad van bestuur kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
  De LOM Oostende-Brugge deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan het Vlaams Parlement.

  Art. 22. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, conform de regels van het Wetboek van vennootschappen. Elke statutenwijziging moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

  Onderafdeling II. - Raad van bestuur.

  Art. 23.§ 1. De raad van bestuur bestaat uit maximaal negen leden [1 ...]1. [1 ...]1.
  De leden van de raad van bestuur [1 ...]1 worden door de Vlaamse Regering benoemd. De algemene vergadering van aandeelhouders van de LOM Oostende-Brugge heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming door de Vlaamse Regering, met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de LOM Oostende-Brugge steeds moet bestaan uit bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest.
  De onafhankelijke leden worden benoemd overeenkomstig [2 artikel III.41 van het Bestuursdecreet]2.
  De benoeming en het ontslag van de bestuurders moeten worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. In die publicatie wordt tevens aangegeven of de betrokken bestuurder benoemd werd op voordracht van het Vlaamse Gewest [1 of]1, op voordracht van de algemene vergadering van de LOM Oostende-Brugge [1 ...]1.
  De raad van bestuur heeft het recht ad hoc waarnemers uit te nodigen om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur.
  § 2. Het mandaat van bestuurder moet beantwoorden aan de onverenigbaarheden, vermeld in [2 artikel III.12 van het Bestuursdecreet]2.
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/20, art. 9, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.173, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 24. De Vlaamse Regering benoemt onder de bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de voorzitter van de raad van bestuur en de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur is onverenigbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
  Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toegekend.

  Onderafdeling III. - Gedelegeerd bestuurder.

  Art. 25. Het dagelijks bestuur van de LOM Oostende-Brugge wordt opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt door de Vlaamse Regering aangeduid. De gedelegeerd bestuurder dient te worden gekozen onder de leden van de raad van bestuur.

  Onderafdeling IV. - Vertegenwoordiging.

  Art. 26. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de LOM Oostende-Brugge ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :
  1° het gezamenlijke optreden van enerzijds de voorzitter van de raad van bestuur of, als hij verhinderd is, de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en anderzijds de gedelegeerd bestuurder;
  2° de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
  3° elke andere persoon die optreedt binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur.

  Afdeling IV. - Financiering.

  Art. 27.[1 § 1.]1 Aan de LOM Oostende-Brugge wordt door het Vlaamse Gewest jaarlijks een dotatie toegekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting en ter aanvulling van haar eigen inkomsten.
  [1 § 2. Uiterlijk op datum van aanvang van de commerciėle uitbating door de LEM Oostende-Brugge, zoals bedoeld in artikel 32 van dit decreet, treedt de LOM Oostende-Brugge van rechtswege in de rechten en de plichten van de DAB Luchthaven Oostende-Brugge, voor wat betreft de door deze laatste, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest aangegane, nog lopende overeenkomsten, waarvoor een vastlegging genomen is. Op diezelfde datum worden de voordien aan de DAB Luchthaven Oostende-Brugge door het Vlaamse Gewest toegekende investeringssubsidies ter beschikking gesteld van de LOM Oostende-Brugge, teneinde:
   - de door de DAB Luchthaven Oostende-Brugge opgestarte, doch nog niet voltooide investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te volbrengen; en
   - de door de DAB Luchthaven Oostende-Brugge nog niet aangevatte investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te (laten) realiseren.
   Tot slot zal op diezelfde datum de DAB Luchthaven Oostende-Brugge de gelden van reeds ontvangen doch nog niet aangewende investeringssubsidies overdragen aan de LOM Oostende-Brugge.]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-12-19/A3, art. 30, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 28. De LOM Oostende-Brugge kan toelagen van openbare rechtspersonen, schenkingen en legaten ontvangen.

  Afdeling V. - Boekhouding en financiėle controle.

  Art. 29.§ 1. De boekhouding van de LOM Oostende-Brugge wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen. De LOM Oostende-Brugge voert tevens een analytische boekhouding.
  § 2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in het [1 Bestuursdecreet]1 inzake toezicht en informatieverstrekking, wordt de controle op de financiėle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan een commissaris opgedragen. Die wordt door de algemene vergadering aangewezen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
  De commissaris heeft de rechten, verplichtingen, taken, bevoegdheden en actiemiddelen die in het Wetboek van vennootschappen zijn bepaald.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.174, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 30. Het controleverslag van de commissaris wordt, samen met de jaarrekening van de LOM Oostende-Brugge en het jaarverslag van de raad van bestuur, binnen veertien dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering meegedeeld aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering deelt de goedgekeurde jaarrekening mee aan het Vlaams Parlement.

  Afdeling VI. - [1 Inbreng van luchthaveninfrastructuur door het Vlaamse Gewest in de LOM Oostende-Brugge]1
  ----------
  (1)<DVR 2013-12-20/08, art. 28, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

  Art. 31.[1 § 1. Onverminderd het recht van het Vlaamse Gewest om bepaalde onderdelen van de luchthaveninfrastructuur, met uitzondering van basisinfrastructuur, rechtstreeks over te dragen aan de LEM Oostende-Brugge, zal de Vlaamse Regering na de oprichting van de LOM Oostende-Brugge in deze vennootschap de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die vereist zijn voor de verwezenlijking van haar doel en de uitvoering van haar taken als vermeld in dit decreet, inbrengen.
   § 2. Met het oog op de verrichte inbreng, vermeld in paragraaf 1, wordt de secretaris-generaal gemachtigd en de opdracht gegeven om een inventaris en een beschrijvend verslag op te stellen van de in paragraaf 1 vermelde luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die door het Vlaamse Gewest moeten worden ingebracht in de LOM Oostende-Brugge. De secretaris-generaal kan die bevoegdheid delegeren aan een door hem aangewezen gemachtigde.
   Met betrekking tot de in de inventaris en het beschrijvend verslag, bedoeld in het eerste lid, vermelde luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, stelt een erkend bedrijfsrevisor, natuurlijk persoon of rechtspersoon, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag op dat betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.
   De inventaris en het beschrijvend verslag, vermeld in het eerste lid, en het verslag van de bedrijfsrevisor, vermeld in het tweede lid, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Op voorwaarde dat de Vlaamse Regering haar goedkeuring kan hechten aan de inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, stelt de Vlaamse Regering bij besluit de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, die door het Vlaamse Gewest moeten worden ingebracht in de LOM Oostende-Brugge, vast.
   § 3. De luchthaveninfrastructuur, met inbegrip van de basisinfrastructuur, en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, vermeld in het in paragraaf 2, derde lid, vermelde besluit van de Vlaamse Regering, zullen bij besluit van de Vlaamse Regering en op een door de Vlaamse Regering te bepalen tijdstip worden ingebracht in de LOM Oostende-Brugge.
   De inbreng, vermeld in paragraaf 1, heeft van rechtswege tot gevolg dat het geheel van de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in paragraaf 2, wordt overgedragen aan de LOM Oostende-Brugge. Die overdracht is aan derden tegenstelbaar vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in eerste lid vermelde besluit van de Vlaamse Regering waarbij beslist wordt tot de inbreng van de luchthaveninfrastructuur.
   Een kopie van de inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, vermeld in paragraaf 2, zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen, en die neerlegging zal worden bekendgemaakt samen met de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de Vlaamse Regering waarbij beslist wordt tot de inbreng van de luchthaveninfrastructuur overeenkomstig het eerste lid.
   § 4. Het Vlaamse Gewest zal in het kader van de inbreng in natura in aandelen worden vergoed.
   De secretaris-generaal wordt gemachtigd en de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken waarin het aantal aandelen dat het Vlaamse Gewest voor deze inbreng ontvangt, wordt verantwoord.
   Samen met de in paragraaf 2 vermelde inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit voorstel, met het oog op de goedkeuring ervan, aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.
   Het voorstel moet door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd vooraleer wordt overgegaan tot de inbrengverrichting.]1
  ----------
  (1)<DVR 2013-12-20/08, art. 28, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

  HOOFDSTUK III. - De LEM Oostende-Brugge.

  Art. 32. § 1. De commerciėle uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge zal met inachtneming van de algemene beginselen van transparantie en gelijkheid en onpartijdigheid door de LOM Oostende-Brugge worden gegund aan een LEM Oostende-Brugge, die de luchthaven zal uitbaten in eigen naam en voor eigen rekening tegen betaling van een marktconforme vergoeding aan de LOM Oostende-Brugge. Er kan niet tot sluiting van de overeenkomst bedoeld in § 2 worden overgegaan alvorens de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de gunningsbeslissing heeft verleend. Wanneer de Vlaamse Regering niet binnen de honderdtwintig dagen vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing goedkeuring heeft verleend, wordt deze geacht te zijn verleend.
  § 2. De modaliteiten en voorwaarden voor die commerciėle uitbating zullen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de LEM Oostende-Brugge enerzijds en de LOM Oostende-Brugge anderzijds. Die overeenkomst zal worden aangegaan voor een maximale duur van dertig jaar. Het sluiten van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat de gunningsbeslissing door de Vlaamse Regering is goedgekeurd.
  § 3. In ieder geval zal de LEM Oostende-Brugge, in het kader van de overeenkomst vermeld in § 2, onder haar verantwoordelijkheid, de controle-, veiligheids- en beveiligingsdiensten, alsook de brandweerdiensten (of een deel daarvan) op de regionale luchthaven Oostende-Brugge moeten verzekeren, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest inzake het toezicht op de uitvoering van deze taken.
  Tussen de LEM Oostende-Brugge en het Vlaamse Gewest zal een overeenkomst worden gesloten die de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten vaststelt van de toelagen die zullen worden opgenomen in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De aldus berekende toelagen, zoals en in zoverre die door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd, strekken tot dekking van de lasten die voor de LEM Oostende-Brugge voortvloeien uit het verstrekken van de in het eerste lid van deze paragraaf opgesomde diensten die door de LEM Oostende-Brugge moeten worden verantwoord. De LEM Oostende-Brugge is verplicht om de kosten en financiering van haar commerciėle activiteiten enerzijds en de controle-, veiligheids- en beveiligingsdiensten, alsook de brandweerdiensten anderzijds, duidelijk te onderscheiden.

  Art. 33. § 1. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van privaatrechtelijke entiteiten om deelnemingen te nemen in de LEM Oostende-Brugge, is het de volgende entiteiten toegestaan om deelnemingen te nemen in de LEM Oostende-Brugge (zowel middels inbreng in geld als middels inbreng in natura) :
  1° de steden en gemeenten gelegen in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 195, § 1, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in afwijking van artikel 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
  2° de autonome gemeentebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 242, § 5, eerste lid, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
  3° de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen;
  4° de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 188 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
  5° de autonome havenbedrijven die hun werkingsgebied hebben binnen de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 263sexies, § 2, tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet;
  6° de autonome provinciebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 235, § 5, eerste lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
  7° de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen;
  8° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die hun maatschappelijke zetel hebben binnen de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 78, eerste lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
  § 2. De bepalingen in § 1 doen geen afbreuk aan de wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op andere entiteiten.
  § 3. Een aandeelhouder van de LEM Oostende-Brugge en de met hem verbonden personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen geen aandeelhouder zijn in de LOM Oostende-Brugge.

  Art. 34. De commerciėle uitbating kan overeenkomstig artikel 32, § 1, enkel worden toegewezen aan een entiteit die bereid is aan de contractuele personeelsleden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 32, § 2, in de DAB Luchthaven Oostende werken, de mogelijkheid te geven om op vrijwillige basis over te gaan naar de LEM Oostende-Brugge met behoud van :
  1° hun rechten en plichten zoals die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst;
  2° hun functie of betrekking;
  3° hun administratieve en desgevallend geldelijke anciėnniteit;
  4° het salaris en de salarisschaal waarop zij recht hadden volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overdracht;
  5° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die op reglementaire en contractuele basis werden toegekend, voor zover als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan, en aan die voorwaarden blijft voldaan;
  6° de voordelen,verleend door de sociale dienst van herkomst, tot ze in hun nieuwe entiteit soortgelijke voordelen kunnen genieten.
  De in het vorige lid bedoelde arbeidsvoorwaarden die collectief vastgesteld zijn of toegepast worden op alle of op sommige categorieėn van contractuele personeelsleden zullen als bijlage bij de in het eerste lid bedoelde overeenkomst worden opgelijst.
  De contractuele personeelsleden moeten hun keuze binnen de door de Vlaamse Regering, na overleg met de LEM Oostende-Brugge, nader te bepalen termijn schriftelijk kenbaar maken. De Vlaamse Regering moet de voormelde termijn bepalen binnen 30 dagen na de toewijzing van de commerciėle uitbating aan de LEM Oostende-Brugge. Als zij echter nalaten om hun keuze binnen de bepaalde termijn schriftelijk kenbaar te maken, dan worden zij geacht ervoor te hebben gekozen om niet naar de LEM Oostende-Brugge over te gaan.

  Art. 35. Alle statutaire personeelsleden die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 32, § 2, tewerkgesteld zijn in de DAB Luchthaven Oostende, worden op het ogenblik van de toewijzing van de commerciėle uitbating aan de LEM Oostende-Brugge ter beschikking gesteld van de LEM Oostende-Brugge.
  De in het vorige lid bedoelde terbeschikkingstelling geschiedt overeenkomstig de regeling vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering waaronder de statutaire personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ter beschikking kunnen worden gesteld.
  De in het eerste lid bedoelde personeelscategorie is uitdovend. De nominatieve lijst van de aldus bedoelde personeelsleden wordt bij besluit van de Vlaamse Regering vastgesteld. Het besluit wordt gevoegd als bijlage bij de in artikel 32, § 2, bedoelde overeenkomst.

  DEEL III. - Het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

  HOOFDSTUK I. - Definities.

  Art. 36. Voor de toepassing van deel III wordt verstaan onder :
  1° de LOM Kortrijk-Wevelgem : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem', naamloze vennootschap van publiek recht, vermeld in artikel 37, § 1;
  2° de LEM Kortrijk-Wevelgem : de entiteit aan wie de commerciėle uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem wordt toevertrouwd ter uitvoering van artikel 65;
  3° de gedelegeerd bestuurder : de gedelegeerd bestuurder van de LOM Kortrijk-Wevelgem, vermeld in artikel 58;
  4° de luchthaveninfrastructuur : het geheel van de roerende en onroerende goederen die vereist zijn voor de werking van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, met inbegrip van de basisinfrastructuur;
  5° de basisinfrastructuur : de start- en landingsbanen, de controletoren en andere goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover die noodzakelijk zijn om het vliegverkeer te garanderen en die bij overeenkomst worden geļnventariseerd; zij worden overgedragen met behoud van het karakter van openbaar domein.

  HOOFDSTUK II. - De LOM Kortrijk-Wevelgem.

  Afdeling I. - Oprichting en statuut.

  Onderafdeling I. - Oprichting.

  Art. 37.§ 1. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap opgericht als vermeld in [1 artikel III.7 van het Bestuursdecreet]1. Dit agentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht en draagt als naam 'Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem', afgekort : LOM Kortrijk-Wevelgem.
  § 2. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein de LOM Kortrijk-Wevelgem behoort.
  § 3. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 55 worden de statuten van de LOM Kortrijk-Wevelgem vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.
  § 4. Het oprichtingskapitaal van de LOM Kortrijk-Wevelgem wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Het oprichtingskapitaal dat in geld zal worden onderschreven zal uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet worden gedeponeerd op een bijzondere rekening op de wijze, bepaald in artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen.
  § 5. Artikelen 451, 454, 456 en 458 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.175, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 38. § 1. In afwijking van artikel 2, § 1, en artikel 452, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen, komt de LOM Kortrijk-Wevelgem tot stand en verkrijgt ze rechtspersoonlijkheid met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit decreet.
  § 2. Met behoud van de toepassing van § 1, zal op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet een gevolmachtigde van het Vlaamse Gewest voor een notaris verschijnen om te bevestigen dat de LOM Kortrijk-Wevelgem is opgericht. Van die bevestiging zal een authentieke akte worden opgesteld met de inhoud, voorgeschreven door artikel 453 van het Wetboek van vennootschappen. Die akte zal worden neergelegd en bekendgemaakt zoals bepaald door artikel 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

  Onderafdeling II. - Statuut.

  Art. 39.De LOM Kortrijk-Wevelgem is onderworpen aan dit decreet, en voor de niet uitdrukkelijk bij dit decreet geregelde aangelegenheden, aan het [1 Bestuursdecreet]1 en aan de statuten, vermeld in artikel 37, § 3, in die volgorde. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn voor alles wat niet uitdrukkelijk door dit decreet, het [1 Bestuursdecreet]1 en de statuten is bepaald, de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor de naamloze vennootschap van toepassing. In de statuten kan niet worden afgeweken van dit decreet, van het [1 Bestuursdecreet]1 noch van het Wetboek van vennootschappen, tenzij deze afwijkingen voortvloeien uit dit decreet of uit het [1 Bestuursdecreet]1.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.176, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 40. De LOM Kortrijk-Wevelgem heeft niet de hoedanigheid van handelaar.
  De bepalingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en de faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn niet van toepassing op de LOM Kortrijk-Wevelgem.

  Onderafdeling III. - De duur, ontbinding en vereffening.

  Art. 41. De LOM Kortrijk-Wevelgem wordt voor onbepaalde duur opgericht.

  Art. 42. Tot de ontbinding van de LOM Kortrijk-Wevelgem kan alleen bij decreet worden beslist.
  Het decreet, vermeld in het eerste lid, bepaalt tevens de wijze en de voorwaarden van vereffening.

  Onderafdeling IV. - Kapitaal en aandelen.

  Art. 43. Het kapitaal van de LOM Kortrijk-Wevelgem zal worden vertegenwoordigd door aandelen op naam.

  Art. 44. § 1. Elke overdracht van aandelen in de LOM Kortrijk-Wevelgem door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest aan een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest of aan een derde is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur van de LOM Kortrijk-Wevelgem. De raad van bestuur van de LOM Kortrijk-Wevelgem wordt voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van elke voorgenomen overdracht.
  De voorwaarden van dat goedkeuringsrecht worden nader omschreven in de statuten van de LOM Kortrijk-Wevelgem.
  § 2. Een overdracht van aandelen in de LOM Kortrijk-Wevelgem mag er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan haar statuut als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

  Art. 45. Met behoud van de toepassing van artikel 44 wordt elke voorgenomen overdracht van aandelen in de LOM Kortrijk-Wevelgem door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest door die aandeelhouder aan het Vlaamse Gewest en aan de LOM Kortrijk-Wevelgem bekendgemaakt, tegelijk met de voorwaarden van die overdracht en een kopie van het bindende bod van de kandidaat-overnemer.
  Het Vlaamse Gewest heeft het recht om binnen een periode van vier maanden die aandelen bij voorkeur te verwerven tegen dezelfde prijs of, als die prijs hoger is dan de nettoactiefwaarde van die aandelen, tegen een prijs per aandeel, bepaald op basis van het nettoactief van de LOM Kortrijk-Wevelgem, gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.
  De voorwaarden van dat voorkooprecht worden nader omschreven in de statuten van de LOM Kortrijk-Wevelgem.

  Art. 46. Elke uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of van warrants moet vooraf door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.

  Afdeling II. - Doel, taken en bevoegdheden.

  Onderafdeling I. - Doel.

  Art. 47.§ 1. De LOM Kortrijk-Wevelgem heeft als doel de duurzame ontwikkeling, de instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de terbeschikkingstelling van die infrastructuur, of een deel ervan, tegen marktconforme vergoeding, aan de LEM Kortrijk-Wevelgem, die zorgt voor de commerciėle uitbating ervan.
  [1 De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de LOM Kortrijk-Wevelgem die activiteiten zal verrichten, zal opgenomen worden in het ondernemingsplan, vermeld in [2 artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet]2. Dat ondernemingsplan zal ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Kortrijk-Wevelgem bevatten voor het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. De LOM Kortrijk-Wevelgem zal in haar ondernemingsplan de respectieve taken en verantwoordelijkheden concretiseren voor de uitvoering van de eventuele samenwerkingsovereenkomsten voor het luchtverkeer die het Vlaamse Gewest met de federale overheid sluit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de LEM Kortrijk-Wevelgem, vermeld in artikel 65, § 3, van dit decreet]1.
  § 2. De LOM Kortrijk-Wevelgem kan daarenboven alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot of verband houden met de verwezenlijking van haar doel als vermeld in § 1.
  [1 § 2/1. De LOM Kortrijk-Wevelgem kan voor bijstand en ondersteuning, op juridisch, financieel, technisch en administratief vlak, bij de uitvoering van haar decretale opdracht een beroep doen op het Vlaamse Gewest. In voorkomend geval wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.]1
  § 3. De Vlaamse Regering kan aan de leningen, schulden of verplichtingen van de LOM Kortrijk-Wevelgem de waarborg van het Vlaamse Gewest verlenen.
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/20, art. 10, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.177, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling II. - Bevoegdheden.

  Art. 48. De LOM Kortrijk-Wevelgem beheert de goederen van het openbaar en privaat domein waarvan ze eigenaar of houder is, alsmede van de infrastructuur daarop, met dien verstande dat de voorafgaande machtiging door de Vlaamse Regering vereist is voor de affectatie en desaffectatie van haar domeingoederen en voor de vervreemding van onroerende goederen waarvan ze eigenaar is.

  Art. 49. Met behoud van de toepassing van artikel 48 beslist de LOM Kortrijk-Wevelgem vrij, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van persoonlijke of zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan.
  Als het goederen van het openbaar domein betreft, kan de LOM Kortrijk-Wevelgem op de goederen waarvan ze eigenaar is enkel zakelijke rechten toekennen na een bijzondere en omstandige motivering en op voorwaarde dat het zakelijk recht niet kennelijk onverenigbaar is met de openbare bestemming van die onroerende goederen.

  Art. 50. Daartoe gemachtigd door de Vlaamse Regering, kan de LOM Kortrijk-Wevelgem, overeenkomstig de reglementering betreffende de onteigening ten algemenen nutte, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn.

  Art. 51. De LOM Kortrijk-Wevelgem kan dadingen aangaan en overeenkomsten tot arbitrage sluiten.

  Afdeling III. - Bestuur en werking.

  Art. 52. De organen van de LOM Kortrijk-Wevelgem zijn :
  1° de algemene vergadering;
  2° de raad van bestuur;
  3° de gedelegeerd bestuurder.

  Onderafdeling I. - Algemene vergadering.

  Art. 53. De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de LOM Kortrijk-Wevelgem.
  Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem. De gedelegeerd bestuurder van de LOM Kortrijk-Wevelgem woont de algemene vergadering bij met raadgevende stem.

  Art. 54. Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in dit decreet of in de statuten, heeft de algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van vennootschappen.
  De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent aan de leden van de raad van bestuur kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
  De LOM Kortrijk-Wevelgem deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan het Vlaams Parlement.

  Art. 55. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, conform de regels van het Wetboek van vennootschappen. Elke statutenwijziging moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

  Onderafdeling II. - Raad van bestuur.

  Art. 56.§ 1. De raad van bestuur bestaat uit maximaal negen leden [1 ...]1. [1 ...]1.
  De leden van de raad van bestuur [1 ...]1 worden door de Vlaamse Regering benoemd. De algemene vergadering van aandeelhouders van de LOM Kortrijk-Wevelgem heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de LOM Kortrijk-Wevelgem steeds moet bestaan uit bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest.
  De onafhankelijke leden worden benoemd overeenkomstig [2 artikel III.41 van het Bestuursdecreet]2.
  De benoeming en het ontslag van de bestuurders moeten worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. In die publicatie wordt tevens aangegeven of de betrokken bestuurder benoemd werd op voordracht van het Vlaamse Gewest of op voordracht van de algemene vergadering van de LOM Kortrijk-Wevelgem [1 ...]1.
  De raad van bestuur heeft het recht ad hoc waarnemers uit te nodigen om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur.
  § 2. Het mandaat van bestuurder moet beantwoorden aan de onverenigbaarheden, vermeld in [2 artikel III.12 van het Bestuursdecreet]2.
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/20, art. 11, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.178, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 57. De Vlaamse Regering benoemt onder de bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
  Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toegekend.

  Onderafdeling III. - Gedelegeerd bestuurder.

  Art. 58. Het dagelijks bestuur van de LOM Kortrijk-Wevelgem wordt opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt door de Vlaamse Regering aangeduid op voordracht van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder dient te worden gekozen onder de leden van de raad van bestuur.

  Onderafdeling IV. - Vertegenwoordiging.

  Art. 59. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de LOM Kortrijk-Wevelgem ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :
  1° het gezamenlijke optreden van enerzijds de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval hij verhinderd is, de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en anderzijds de gedelegeerd bestuurder;
  2° de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
  3° elke andere persoon die optreedt binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur.

  Afdeling IV. - Financiering.

  Art. 60. Aan de LOM Kortrijk-Wevelgem wordt door het Vlaamse Gewest jaarlijks een dotatie toegekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting en ter aanvulling van haar eigen inkomsten.

  Art. 61. De LOM Kortrijk-Wevelgem kan toelagen van openbare rechtspersonen, schenkingen en legaten ontvangen.

  Afdeling V. - Boekhouding en financiėle controle.

  Art. 62.§ 1. De boekhouding van de LOM Kortrijk-Wevelgem wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen. De LOM Kortrijk-Wevelgem voert tevens een analytische boekhouding.
  § 2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in het [1 Bestuursdecreet]1 inzake toezicht en informatieverstrekking, wordt de controle op de financiėle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan een commissaris opgedragen. Die wordt door de algemene vergadering aangewezen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
  De commissaris heeft de rechten, verplichtingen, taken, bevoegdheden en actiemiddelen die in het Wetboek van vennootschappen zijn bepaald.
  ----------
  (1)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.179, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 63. Het controleverslag van de commissaris wordt samen met de jaarrekening van de LOM Kortrijk-Wevelgem en het jaarverslag van de raad van bestuur, binnen veertien dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering meegedeeld aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering deelt de goedgekeurde jaarrekening mee aan het Vlaams Parlement.

  Afdeling VI. - Deelneming in de LOM Kortrijk-Wevelgem.

  Art. 64. § 1. Aan de volgende entiteiten is het toegestaan om deelnemingen te nemen in de LOM Kortrijk-Wevelgem (zowel middels inbreng in geld als middels inbreng in natura) :
  1° de steden en gemeenten, gelegen in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 195, § 1, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in afwijking van artikel 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
  2° de autonome gemeentebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 242, § 5, eerste lid, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
  3° de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen;
  4° de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 188 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
  5° de autonome provinciebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 235, § 5, eerste lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
  6° de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen;
  7° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die hun maatschappelijke zetel hebben binnen de provincie West-Vlaanderen, in afwijking van artikel 78, eerste lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
  § 2. De bepalingen in § 1 doen geen afbreuk aan de wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op andere entiteiten.
  § 3. Een aandeelhouder van de LEM Kortrijk-Wevelgem en de met hem verbonden personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen geen aandeelhouder zijn in de LOM Kortrijk-Wevelgem.

  HOOFDSTUK III. - De LEM Kortrijk-Wevelgem.

  Art. 65.§ 1. De commerciėle uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem zal met inachtneming van de beginselen inzake transparantie, gelijkheid en onpartijdigheid door de LOM Kortrijk-Wevelgem worden toegewezen aan een LEM Kortrijk-Wevelgem, die de luchthaven zal uitbaten in eigen naam en voor eigen rekening tegen betaling van een marktconforme vergoeding aan de LOM Kortrijk-Wevelgem. Er kan niet tot sluiting van de overeenkomst bedoeld in § 2 worden overgegaan alvorens de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de gunningsbeslissing heeft verleend. Wanneer de Vlaamse Regering niet binnen de honderdtwintig dagen vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing goedkeuring heeft verleend, wordt deze geacht te zijn verleend.
  § 2. De regeling en voorwaarden voor die commerciėle uitbating zullen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de LEM Kortrijk-Wevelgem enerzijds, en de LOM Kortrijk-Wevelgem anderzijds. Die overeenkomst zal worden aangegaan voor een maximale duur van dertig jaar. Het sluiten van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat de gunningsbeslissing is goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
  § 3. In ieder geval zal de LEM Kortrijk-Wevelgem, in het kader van de overeenkomst vermeld in § 2, onder haar verantwoordelijkheid, de controle-, veiligheids- en beveiligingsdiensten, alsook de brandweerdiensten (of een deel daarvan) op de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem moeten verzekeren, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest inzake het toezicht op de uitvoering van deze taken.
  Tussen de LEM Kortrijk-Wevelgem en het Vlaamse Gewest zal een overeenkomst worden afgesloten die de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten vaststelt van eventuele toelagen die zullen worden opgenomen in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De aldus berekende toelagen, zoals en in zoverre die door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd, strekken tot dekking van de lasten die voor de LEM Kortrijk-Wevelgem voortvloeien uit het verstrekken van de in het eerste lid van deze paragraaf opgesomde diensten en die door de LEM Kortrijk-Wevelgem moeten worden verantwoord. De LEM Kortrijk-Wevelgem is verplicht om de kosten en financiering van haar commerciėle activiteiten enerzijds en de controle-, veiligheids- en beveiligingsdiensten, alsook de brandweerdiensten anderzijds, duidelijk te onderscheiden.
  [1 § 4. De Vlaamse Regering kan tijdelijk, en uiterlijk tot 31 maart 2024, binnen de perken van de daartoe op de begroting beschikbare kredieten, een toelage toekennen aan de nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot dekking van de lasten die voortvloeien uit het verstrekken van de taken inzake veiligheid en beveiliging (inclusief brandweerdiensten). De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten van deze toelage.]1
  ----------
  (1)<DVR 2018-07-06/20, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 09-09-2018>

  Art. 66. De commerciėle uitbating kan overeenkomstig artikel 65, § 1, enkel worden toegewezen aan een entiteit die bereid is aan de contractuele personeelsleden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 65, § 2, in de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba werken, de mogelijkheid te geven om op vrijwillige basis over te gaan naar de LEM Kortrijk-Wevelgem met behoud van :
  1° hun rechten en plichten zoals die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst;
  2° hun functie of betrekking;
  3° hun administratieve en geldelijke anciėnniteit;
  4° het salaris en de salarisschaal waarop zij recht hadden volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overdracht;
  5° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die op reglementaire en contractuele basis werden toegekend, voor zover als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan, en aan die voorwaarden blijft voldaan;
  6° de voordelen, verleend door de sociale dienst van herkomst, tot ze in hun nieuwe entiteit soortgelijke voordelen kunnen genieten.
  De in het vorige lid bedoelde arbeidsvoorwaarden die collectief vastgesteld zijn of toegepast worden op alle of op sommige categorieėn van contractuele personeelsleden zullen als bijlage bij de in het eerste lid bedoelde overeenkomst worden opgelijst.
  De contractuele personeelsleden moeten hun keuze binnen de door de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba, na overleg met de LEM Kortrijk-Wevelgem, nader te bepalen termijn schriftelijk kenbaar maken. De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba dient voormelde termijn te bepalen binnen 30 dagen na de toewijzing van de commerciėle uitbating aan de LEM Kortrijk-Wevelgem. Als zij echter nalaten om hun keuze binnen de bepaalde termijn schriftelijk kenbaar te maken, dan worden zij geacht ervoor te hebben gekozen om niet naar de LEM Kortrijk-Wevelgem over te gaan.

  DEEL III/1. [1 - Het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Antwerpen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  HOOFDSTUK I. [1 - Definities]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/1.[1 Voor de toepassing van deel III/1 wordt verstaan onder :
   1° de DAB Luchthaven Antwerpen : de dienst met afzonderlijk beheer 'Internationale Luchthaven Antwerpen' met exploitatiezetel Luchthavenlei, 2100 Deurne, vermeld in artikel 95, § 1, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992;
   2° de LOM Antwerpen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen', naamloze vennootschap van publiek recht, vermeld in artikel 66/2, § 1;
   3° de LEM Antwerpen : de entiteit aan wie de commerciėle uitbating van de regionale luchthaven Antwerpen wordt toevertrouwd ter uitvoering van artikel 66/30;
   4° de secretaris-generaal : de secretaris-generaal van het departement waaronder de DAB Luchthaven Antwerpen ressorteert;
   5° de gedelegeerd bestuurder : de gedelegeerd bestuurder van de LOM Antwerpen, vermeld in artikel 66/23;
   6° de luchthaveninfrastructuur : het geheel van de roerende en onroerende goederen [2 , al dan niet met inbegrip van de grondzate,]2 die door het Vlaamse Gewest worden aangewend in het kader van de werking van de regionale luchthaven Antwerpen, met inbegrip van de basisinfrastructuur zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op basis van een beschrijvend verslag, opgesteld door de secretaris-generaal;
   7° de basisinfrastructuur : de start- en landingsbanen, de controletoren, en andere goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover die noodzakelijk zijn om het vliegverkeer te garanderen, zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op basis van een beschrijvend verslag, opgesteld door de secretaris-generaal, waarin is aangegeven welke goederen tot de basisinfrastructuur behoren en dit overeenkomstig artikel 66/29;
   8° het Vlaams Personeelsstatuut : het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  (2)<DVR 2014-12-19/A3, art. 31, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  HOOFDSTUK II. [1 - De LOM Antwerpen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Afdeling I. [1 - Oprichting en statuut]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling I. [1 - Oprichting]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/2.[1 § 1. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap opgericht als vermeld in [2 artikel III.7 van het Bestuursdecreet]2. Dat agentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht en draagt als naam 'Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen', afgekort : LOM Antwerpen.
   § 2. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein de LOM Antwerpen behoort.
   § 3. Met behoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 66/20 worden de statuten van de LOM Antwerpen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.
   § 4. Het oprichtingskapitaal van de LOM Antwerpen wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Het oprichtingskapitaal zal door het Vlaamse Gewest worden volstort door middel van een inbreng in geld. Alle aandelen die het oprichtingskapitaal vertegenwoordigen zullen worden onderschreven door het Vlaamse Gewest, behoudens één aandeel dat zal worden onderschreven door de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Het oprichtingskapitaal van de LOM Antwerpen zal uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 8 mei 2009 houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem worden gedeponeerd op een bijzondere rekening op de wijze, bepaald in artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen.
   § 5. Artikelen 451, 454, 456 en 458 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  (2)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.179, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 66/3. [1 § 1. In afwijking van artikel 2, § 4, en artikel 452, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen, komt de LOM Antwerpen tot stand en verkrijgt ze rechtspersoonlijkheid met ingang van de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 8 mei 2009 houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.
   § 2. Met behoud van de toepassing van § 1, zullen op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 8 mei 2009 houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem een gevolmachtigde van het Vlaamse Gewest en een gevolmachtigde van de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor een notaris verschijnen om te bevestigen dat de LOM Antwerpen is opgericht. Van die bevestiging zal een authentieke akte worden opgesteld met de inhoud voorgeschreven door artikel 453 van het Wetboek van vennootschappen. Die akte zal worden neergelegd en bekendgemaakt zoals voorgeschreven door artikel 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling II. [1 - Statuut]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/4.[1 De LOM Antwerpen is onderworpen aan dit decreet, en voor de niet uitdrukkelijk bij dit decreet geregelde aangelegenheden, aan het [2 Bestuursdecreet]2 en aan de statuten, vermeld in artikel 66/2, § 3, in die volgorde. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn voor alles wat niet uitdrukkelijk door dit decreet, het [2 Bestuursdecreet]2 en de statuten is bepaald, de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor de naamloze vennootschap van toepassing. In de statuten kan niet worden afgeweken van dit decreet, van het [2 Bestuursdecreet]2, noch van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij deze afwijkingen voortvloeien uit dit decreet of uit het [2 Bestuursdecreet]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  (2)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.181, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 66/5. [1 De LOM Antwerpen heeft niet de hoedanigheid van handelaar.
   De bepalingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en de faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn niet van toepassing op de LOM Antwerpen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling III. [1 - De duur, ontbinding en vereffening]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/6. [1 De LOM Antwerpen wordt voor onbepaalde duur opgericht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/7. [1 Tot de ontbinding van de LOM Antwerpen kan alleen bij decreet worden beslist.
   Het decreet, vermeld in het eerste lid, bepaalt tevens de wijze en de voorwaarden van vereffening.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling IV. [1 - Kapitaal en aandelen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/8. [1 Het kapitaal van de LOM Antwerpen zal worden vertegenwoordigd door aandelen op naam.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/9. [1 § 1. Elke overdracht van aandelen in de LOM Antwerpen door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest aan een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest of aan een derde is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur van de LOM Antwerpen. De raad van bestuur van de LOM Antwerpen wordt voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van elke voorgenomen overdracht.
   De voorwaarden van dat goedkeuringsrecht worden nader omschreven in de statuten van de LOM Antwerpen.
   § 2. Een overdracht van aandelen in de LOM Antwerpen mag er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan haar statuut als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/10. [1 Met behoud van de toepassing van artikel 66/9 wordt elke voorgenomen overdracht van aandelen in de LOM Antwerpen door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest door die aandeelhouder aan het Vlaamse Gewest en aan de LOM Antwerpen bekendgemaakt, tegelijk met de voorwaarden van die overdracht en een kopie van het bindende bod van de kandidaat-overnemer.
   Het Vlaamse Gewest heeft het recht om binnen een periode van vier maanden die aandelen bij voorkeur te verwerven tegen dezelfde prijs of, als die prijs hoger is dan de netto actiefwaarde van die aandelen, tegen een prijs per aandeel bepaald op basis van het netto actief van de LOM Antwerpen, gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.
   De voorwaarden van dat voorkooprecht worden nader omschreven in de statuten van de LOM Antwerpen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/11. [1 Elke uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of van warrants moet vooraf door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Afdeling II. [1 - Doel, taken en bevoegdheden]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling I. [1 - Doel]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/12.[1 § 1. De LOM Antwerpen heeft als doel de duurzame ontwikkeling, de instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de terbeschikkingstelling van die infrastructuur, of een deel ervan, tegen marktconforme vergoeding, aan de LEM Antwerpen, die zorgt voor de commerciėle uitbating ervan.
   [2 De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de LOM Antwerpen die activiteiten zal verrichten, zal opgenomen worden in het ondernemingsplan, vermeld in [3 artikel III.61, § 1, van het Bestuursdecreet]3. Dat ondernemingsplan zal ook de beleids- en beheersdoelstellingen van de LOM Antwerpen bevatten voor het toezicht op controle-, veiligheids-, beveiligings- en brandweerdiensten, en voor de certificering van de luchthaven, zoals die voortvloeien uit de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. De LOM Antwerpen zal in haar ondernemingsplan de respectieve taken en verantwoordelijkheden concretiseren voor de uitvoering van de eventuele samenwerkingsovereenkomsten voor het luchtverkeer die het Vlaamse Gewest met de federale overheid sluit. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de LEM Antwerpen, vermeld in artikel 66/30, § 3, van dit decreet]2.
   § 2. De LOM Antwerpen kan daarenboven alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot of verband houden met de verwezenlijking van haar doel als vermeld in § 1.
  [2 § 2/1. De LOM Antwerpen kan voor bijstand en ondersteuning, op juridisch, financieel, technisch en administratief vlak, bij de uitvoering van haar decretale opdracht een beroep doen op het Vlaamse Gewest. In voorkomend geval wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd.]2
   § 3. De Vlaamse Regering kan aan de leningen, schulden of verplichtingen van de LOM Antwerpen de waarborg van het Vlaamse Gewest verlenen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  (2)<DVR 2017-12-22/20, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (3)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.182, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling II. [1 - Bevoegdheden]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/13. [1 De LOM Antwerpen beheert de goederen van het openbaar en privaat domein waarvan ze eigenaar is, alsmede van de infrastructuur daarop, met dien verstande dat de voorafgaande machtiging door de Vlaamse Regering vereist is voor de affectatie en desaffectatie van haar domeingoederen en voor de vervreemding van onroerende goederen waarvan ze eigenaar is.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/14. [1 Met behoud van de toepassing van artikel 66/13, beslist de LOM Antwerpen vrij, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van persoonlijke of zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan.
   Als het goederen van het openbaar domein betreft, kan de LOM Antwerpen op de goederen waarvan ze eigenaar is, enkel zakelijke rechten toekennen na een bijzondere en omstandige motivering en op voorwaarde dat het zakelijk recht niet kennelijk onverenigbaar is met de openbare bestemming van die onroerende goederen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/15. [1 Daartoe gemachtigd door de Vlaamse Regering, kan de LOM Antwerpen, overeenkomstig de reglementering betreffende de onteigening ten algemenen nutte, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/16. [1 De LOM Antwerpen kan dadingen aangaan en overeenkomsten tot arbitrage sluiten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Afdeling III. [1 - Bestuur en werking]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/17. [1 De organen van de LOM Antwerpen zijn :
   1° de algemene vergadering;
   2° de raad van bestuur;
   3° de gedelegeerd bestuurder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling I. [1 - Algemene vergadering]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/18. [1 § 1. De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de LOM Antwerpen.
   § 2. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem. De gedelegeerd bestuurder van de LOM Antwerpen woont de algemene vergadering bij met raadgevende stem.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/19. [1 Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in dit decreet of in de statuten, heeft de algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van vennootschappen.
   De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent aan de leden van de raad van bestuur kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
   De LOM Antwerpen deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan het Vlaams Parlement.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/20. [1 De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, conform de regels van het Wetboek van vennootschappen. Elke statutenwijziging moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling II. [1 - Raad van bestuur]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/21.[1 § 1. De raad van bestuur bestaat uit maximaal negen leden, [2 ...]2. [2 ...]2.
   De leden van de raad van bestuur [2 ...]2 worden door de Vlaamse Regering benoemd. De algemene vergadering van aandeelhouders van de LOM Antwerpen heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming door de Vlaamse Regering, met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de LOM Antwerpen steeds moet bestaan uit bestuurders, voorgedragen door hetVlaamse Gewest.
   De onafhankelijke leden worden benoemd overeenkomstig [3 artikel III.41 van het Bestuursdecreet]3.
   De benoeming en het ontslag van de bestuurders moeten worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. In die publicatie wordt tevens aangegeven of de betrokken bestuurder benoemd werd op voordracht van het Vlaamse Gewest [2 of]2, op voordracht van de algemene vergadering van de LOM Antwerpen, [2 ...]2.
   De raad van bestuur heeft het recht ad hoc waarnemers uit te nodigen om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur.
   § 2. Het mandaat van bestuurder moet beantwoorden aan de onverenigbaarheden, vermeld in [3 artikel III.12 van het Bestuursdecreet]3.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  (2)<DVR 2017-12-22/20, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (3)<DVR 2018-12-07/05, art. IV.183, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 66/22. [1 De Vlaamse Regering benoemt onder de bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de voorzitter van de raad van bestuur en de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur is onverenigbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
   Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toegekend.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling III. [1 - Gedelegeerd bestuurder]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/23. [1 Het dagelijks bestuur van de LOM Antwerpen wordt opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt door de Vlaamse Regering aangeduid. De gedelegeerd bestuurder dient te worden gekozen onder de leden van de raad van bestuur.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Onderafdeling IV. [1 - Vertegenwoordiging]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/24. [1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de LOM Antwerpen ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :
   1° het gezamenlijke optreden van enerzijds de voorzitter van de raad van bestuur of, als hij verhinderd is, de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en anderzijds de gedelegeerd bestuurder;
   2° de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
   3° elke andere persoon die optreedt binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Afdeling IV. [1 - Financiering]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/25.[2 § 1.]2 [1 Aan de LOM Antwerpen wordt door het Vlaamse Gewest jaarlijks een dotatie toegekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting en ter aanvulling van haar eigen inkomsten.]1
  [2 § 2. Uiterlijk op datum van aanvang van de commerciėle uitbating door de LEM Antwerpen, zoals bedoeld in artikel 66/30 van dit decreet, treedt de LOM Antwerpen van rechtswege in de rechten en de plichten van de DAB Luchthaven Antwerpen, voor wat betreft de door deze laatste, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest aangegane, nog lopende overeenkomsten, waarvoor een vastlegging genomen is. Op diezelfde datum worden de voordien aan de DAB Luchthaven Antwerpen door het Vlaamse Gewest toegekende investeringssubsidies ter beschikking gesteld van de LOM Antwerpen, teneinde:
   - de door de DAB Luchthaven Antwerpen opgestarte, doch nog niet voltooide investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te volbrengen; en
   - de door de DAB Luchthaven Antwerpen nog niet aangevatte investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te (laten) realiseren.
   Tot slot zal op diezelfde datum de DAB Luchthaven Antwerpen de gelden van reeds ontvangen doch nog niet aangewende investeringssubsidies overdragen aan de LOM Antwerpen.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  (2)<DVR 2014-12-19/A3, art. 32, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 66/26. [1 De LOM Antwerpen kan toelagen van openbare rechtspersonen, schenkingen en legaten ontvangen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Afdeling V. [1 - Boekhouding en financiėle controle]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/27. [1 § 1. De boekhouding van de LOM Antwerpen wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen. De LOM Antwerpen voert tevens een analytische boekhouding.
   § 2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in het Kaderdecreet inzake toezicht en informatieverstrekking, wordt de controle op de financiėle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan een commissaris opgedragen. Die wordt door de algemene vergadering aangewezen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
   De commissaris heeft de rechten, verplichtingen, taken, bevoegdheden en actiemiddelen die in het Wetboek van vennootschappen zijn bepaald.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/28. [1 Het controleverslag van de commissaris wordt, samen met de jaarrekening van de LOM Antwerpen en het jaarverslag van de raad van bestuur, binnen veertien dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering meegedeeld aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering deelt de goedgekeurde jaarrekening mee aan het Vlaams Parlement.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Afdeling VI. - [1 Inbreng van luchthaveninfrastructuur door het Vlaamse Gewest in de LOM Antwerpen]1
  ----------
  (1)<DVR 2013-12-20/08, art. 29, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

  Art. 66/29.[1 § 1. Onverminderd het recht van het Vlaamse Gewest om bepaalde onderdelen van de luchthaveninfrastructuur, met uitzondering van basisinfrastructuur, rechtstreeks over te dragen aan de LEM Oostende-Brugge, zal de Vlaamse Regering na de oprichting van de LOM Antwerpen in deze vennootschap de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die vereist zijn voor de verwezenlijking van haar doel en de uitvoering van haar taken, vermeld in dit decreet, inbrengen.
   § 2. Met het oog op de verrichte inbreng, vermeld in paragraaf 1, wordt de secretaris-generaal gemachtigd en de opdracht gegeven om een inventaris en een beschrijvend verslag op te stellen van de in paragraaf 1 vermelde luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die door het Vlaamse Gewest moeten worden ingebracht in de LOM Antwerpen. De secretaris-generaal kan die bevoegdheid delegeren aan een door hem aangewezen gemachtigde.
   Met betrekking tot de in de inventaris en het beschrijvend verslag, bedoeld in het eerste lid, vermelde luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, stelt een erkend bedrijfsrevisor, natuurlijk persoon of rechtspersoon, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag op dat betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.
   De inventaris en het beschrijvend verslag, vermeld in het eerste lid, en het verslag van de bedrijfsrevisor, vermeld in het tweede lid, worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Op voorwaarde dat de Vlaamse Regering haar goedkeuring kan hechten aan de inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, stelt de Vlaamse Regering bij besluit de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen die door het Vlaamse Gewest moeten worden ingebracht in de LOM Antwerpen, vast.
   § 3. De luchthaveninfrastructuur, met inbegrip van de basisinfrastructuur, en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, vermeld in het in paragraaf 2, derde lid, vermelde besluit van de Vlaamse Regering zullen bij besluit van de Vlaamse Regering en op een door de Vlaamse Regering te bepalen tijdstip worden ingebracht in de LOM Antwerpen.
   De inbreng, vermeld in paragraaf 1, heeft van rechtswege tot gevolg dat het geheel van de luchthaveninfrastructuur en de daaraan verbonden goederen, rechten en verplichtingen, omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in paragraaf 2, wordt overgedragen aan de LOM Antwerpen. Die overdracht is aan derden tegenstelbaar vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in eerste lid vermelde besluit van de Vlaamse Regering waarbij beslist wordt tot de inbreng van de luchthaveninfrastructuur.
   Een kopie van de inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, vermeld in paragraaf 2, zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen en die neerlegging zal worden bekendgemaakt samen met de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de Vlaamse Regering waarbij beslist wordt tot de inbreng van de luchthaveninfrastructuur overeenkomstig het eerste lid.
   § 4. Het Vlaamse Gewest zal in het kader van de inbreng in natura in aandelen worden vergoed.
   De secretaris-generaal wordt gemachtigd en de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken waarin het aantal aandelen dat het Vlaamse Gewest voor deze inbreng ontvangt, wordt verantwoord.
   Samen met de in paragraaf 2 vermelde inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit voorstel, met het oog op de goedkeuring ervan, aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.
   Het voorstel moet door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd vooraleer wordt overgegaan tot de inbrengverrichting.]1
  ----------
  (1)<DVR 2013-12-20/08, art. 29, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

  HOOFDSTUK III. [1 - De LEM Antwerpen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/30. [1 § 1. De commerciėle uitbating van de regionale luchthaven Antwerpen zal met inachtneming van de algemene beginselen van transparantie en gelijkheid en onpartijdigheid door de LOM Antwerpen worden gegund aan een LEM Antwerpen, die de luchthaven zal uitbaten in eigen naam en voor eigen rekening tegen betaling van een marktconforme vergoeding aan de LOM Antwerpen. Er kan niet tot sluiting van de overeenkomst bedoeld in § 2 worden overgegaan alvorens de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de gunningsbeslissing heeft verleend. Wanneer de Vlaamse Regering niet binnen de honderdtwintig dagen vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing goedkeuring heeft verleend, wordt deze geacht te zijn verleend.
   § 2. De modaliteiten en voorwaarden voor die commerciėle uitbating zullen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de LEM Antwerpen enerzijds en de LOM Antwerpen anderzijds. Die overeenkomst zal worden aangegaan voor een maximale duur van dertig jaar. Het sluiten van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat de gunningsbeslissing door de Vlaamse Regering is goedgekeurd.
   § 3. In ieder geval zal de LEM Antwerpen, in het kader van de overeenkomst vermeld in § 2, onder haar verantwoordelijkheid, de controle-, veiligheids- en beveiligingsdiensten, alsook de brandweerdiensten (of een deel daarvan) op de regionale luchthaven Antwerpen moeten verzekeren, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest inzake het toezicht op de uitvoering van deze taken.
   Tussen de LEM Antwerpen en het Vlaamse Gewest zal een overeenkomst worden gesloten die de wijze van berekening, de parameters en de betalingsmodaliteiten vaststelt van de toelagen die zullen worden opgenomen in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De aldus berekende toelagen, zoals en in zoverre die door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd, strekken tot dekking van de lasten die voor de LEM Antwerpen voortvloeien uit het verstrekken van de in het eerste lid van deze paragraaf opgesomde diensten die door de LEM Antwerpen moeten worden verantwoord. De LEM Antwerpen is verplicht om de kosten en financiering van haar commerciėle activiteiten enerzijds en de controle-, veiligheids- en beveiligingsdiensten, alsook de brandweerdiensten anderzijds, duidelijk te onderscheiden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/31. [1 § 1. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van privaatrechtelijke entiteiten om deelnemingen te nemen in de LEM Antwerpen, is het de volgende entiteiten toegestaan om deelnemingen te nemen in de LEM Antwerpen (zowel middels inbreng in geld als middels inbreng in natura) :
   1° de steden en gemeenten gelegen in de provincie Antwerpen, in afwijking van artikel 195, § 1, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in afwijking van artikel 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   2° de autonome gemeentebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie Antwerpen, in afwijking van artikel 242, § 5, eerste lid, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
   3° de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie Antwerpen;
   4° de provincie Antwerpen, in afwijking van artikel 188 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
   5° de autonome havenbedrijven die hun werkingsgebied hebben binnen de provincie Antwerpen, in afwijking van artikel 263sexies, § 2, tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet;
   6° de autonome provinciebedrijven met maatschappelijke zetel in de provincie Antwerpen, in afwijking van artikel 235, § 5, eerste lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
   7° de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm met maatschappelijke zetel in de provincie Antwerpen;
   8° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die hun maatschappelijke zetel hebben binnen de provincie Antwerpen, in afwijking van artikel 78, eerste lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
   § 2. De bepalingen in § 1 doen geen afbreuk aan de wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op andere entiteiten.
   § 3. Een aandeelhouder van de LEM Antwerpen en de met hem verbonden personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen geen aandeelhouder zijn in de LOM Antwerpen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/32. [1 De commerciėle uitbating kan overeenkomstig artikel 66/30, § 1, enkel worden toegewezen aan een entiteit die bereid is aan de contractuele personeelsleden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 66/30, § 2, in de DAB Luchthaven Antwerpen werken, de mogelijkheid te geven om op vrijwillige basis over te gaan naar de LEM Antwerpen met behoud van :
   1° hun rechten en plichten zoals die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst;
   2° hun functie of betrekking;
   3° hun administratieve en desgevallend geldelijke anciėnniteit;
   4° het salaris en de salarisschaal waarop zij recht hadden volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overdracht;
   5° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die op reglementaire en contractuele basis werden toegekend, voor zover als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan, en aan die voorwaarden blijft voldaan;
   6° de voordelen, verleend door de sociale dienst van herkomst, tot ze in hun nieuwe entiteit soortgelijke voordelen kunnen genieten.
   De in het vorige lid bedoelde arbeidsvoorwaarden die collectief vastgesteld zijn of toegepast worden op alle of op sommige categorieėn van contractuele personeelsleden zullen als bijlage bij de in het eerste lid bedoelde overeenkomst worden opgelijst.
   De contractuele personeelsleden moeten hun keuze binnen de door de Vlaamse Regering, na overleg met de LEM Antwerpen, nader te bepalen termijn schriftelijk kenbaar maken. De Vlaamse Regering moet de voormelde termijn bepalen binnen dertig dagen na de toewijzing van de commerciėle uitbating aan de LEM Antwerpen. Als zij echter nalaten om hun keuze binnen de bepaalde termijn schriftelijk kenbaar te maken, dan worden zij geacht ervoor te hebben gekozen om niet naar de LEM Antwerpen over te gaan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  Art. 66/33. [1 Alle statutaire personeelsleden die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 66/30, § 2, tewerkgesteld zijn in de DAB Luchthaven Antwerpen, worden op het ogenblik van de toewijzing van de commerciėle uitbating aan de LEM Antwerpen ter beschikking gesteld van de LEM Antwerpen.
   De in het vorige lid bedoelde terbeschikkingstelling geschiedt overeenkomstig de regeling vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering waaronder de statutaire personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ter beschikking kunnen worden gesteld.
   De in het eerste lid bedoelde personeelscategorie is uitdovend. De nominatieve lijst van de aldus bedoelde personeelsleden wordt bij besluit van de Vlaamse Regering vastgesteld. Het besluit wordt gevoegd als bijlage bij de in artikel 66/30, § 2, bedoelde overeenkomst.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>

  DEEL IV. - Slotbepalingen.

  Art. 67. § 1. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.
  De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen de vierentwintig maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot die laatste datum.
  De aan de Vlaamse Regering opgedragen bevoegdheid, vermeld in het eerste lid, vervalt vierentwintig maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.
  § 2. De Vlaamse Regering kan de bepalingen van dit decreet coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.
  Daartoe kan ze :
  1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
  2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;
  3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;
  4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen, die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen.
  De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij decreet is bekrachtigd.

  Art. 68.
  <Opgeheven bij DVR 2011-07-08/09, art. 74, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  Art. 69. § 1. De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge treden in werking op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in artikel 4, § 3.
  § 2. Artikel 31, § 1, treedt in werking op datum van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 70. § 1. De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, treden in werking op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in artikel 37, § 3.
  Het besluit, vermeld in het eerste lid, kan slechts in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt als tussen het Vlaamse Gewest, handelend in naam en voor rekening van de LOM Kortrijk-Wevelgem in oprichting, en de eigenaars en beheerders van de luchthaveninfrastructuur een akkoord werd gesloten over de overdracht van de luchthaveninfrastructuur aan de LOM Kortrijk-Wevelgem.

  Art. 71.[1 § 1. De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Antwerpen treden in werking op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in artikel 66/2, § 3.
   § 2. Artikel 66/29, § 1, treedt in werking op datum van de bekendmaking van het decreet van 8 mei 2009 houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem in het Belgisch Staatsblad.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-05-08/21, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2009>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 10 juli 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2018 GEPUBL. OP 19-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 6; 14; 23; 29; 37; 39; 47; 56; 62; 66/2; 66/4; 66/12; 66/21)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-07-2018 GEPUBL. OP 30-08-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 65)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2017 GEPUBL. OP 16-01-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 23; 47; 56; 66/12; 66/21)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 03-02-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 27; 66/1; 66/25)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 31; 66/29)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-2011 GEPUBL. OP 05-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 68)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2009 GEPUBL. OP 08-07-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 66/1-66/33; 68; 71)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2007-2008 Stukken. - Ontwerp van decreet : 1703, nr. 1. - Verslag + Bijlagen : 1703, - nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1703, nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming : middagvergadering van 2 juli 2008.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie