J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/07/03/2008031458/justel

Titel
3 JULI 2008. - Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van archeologische vorsers
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-09-2008 en tekstbijwerking tot 07-04-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 16-09-2008 nummer :   2008031458 bladzijde : 48160       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-07-03/45
Inwerkingtreding : 26-09-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-3
HOOFDSTUK II. - De erkenningsprocedure.
Art. 4-9
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, dient te worden verstaan onder :
  1 " archeologisch vorser " : de voor het uitvoeren van opgravingen en peilingen gemachtigde natuurlijke of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, zoals bedoeld in het artikel 243, 1 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;
  2 " het bestuur " : de Directie Monumenten en Landschappen van [1 Brussel Stedenbouw & Erfgoed]1.
  3 " de Minister " : de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of de Gewestelijke Staatssecretaris die bevoegd is voor Monumenten en Landschappen.
  ----------
  (1)<BESL 2017-03-31/05, art. 1,13, 003; Inwerkingtreding : 07-04-2017>

  Art. 2. De erkenning als archeologisch vorser wordt enkel afgeleverd aan :
  1 een natuurlijke persoon die houder is van een universitair diploma van de tweede cyclus in geschiedenis en van een universitair diploma van de tweede cyclus in archeologie en over voldoende ervaring en bekwaamheid inzake archeologisch veldwerk beschikt;
  2 een rechtspersoon die in zijn leiding of personeel minstens n natuurlijke persoon telt die houder is van een universitair diploma van de tweede cyclus in geschiedenis en een natuurlijke persoon die houder is van een universitair diploma van de tweede cyclus in archeologie die het bewijs kunnen leveren van voldoende ervaring en bekwaamheid inzake archeologisch veldwerk.
  Met " voldoende ervaring en bekwaamheid inzake archeologisch veldwerk " wordt bedoeld : beschikken over minstens vijf jaar ervaring als archeologisch vorser, verworven tijdens de tien jaar vr de aanvraag om erkenning, verdeeld over minstens drie verschillende archeologische veldwerkprojecten en kunnen voorleggen van minstens drie gepubliceerde wetenschappelijke teksten over archeologische opgravingen.

  Art. 3. Als de archeologische vorser een rechtspersoon is, worden de namen, hoedanigheden en diploma's van de in het artikel 2, 2, bedoelde natuurlijke personen in het erkenningsbesluit vermeld.

  HOOFDSTUK II. - De erkenningsprocedure.

  Art. 4. 1. De aanvraag om erkenning wordt ingediend bij het bestuur met het in bijlage I bij dit besluit bedoelde formulier, met een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs.
   2. Het dossier voor de aanvraag om erkenning bevat de volgende documenten en inlichtingen :
  - de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van natuurlijke personen en de rechtsvorm, benaming of handelsnaam, maatschappelijke zetel, identiteit en hoedanigheid van de ondertekenaars voor rechtspersonen;
  - afschriften van de vereiste diploma's;
  - een exemplaar van de in het artikel 2 bedoelde verslagen van eerder uitgevoerde opgravingen en van de wetenschappelijke publicaties die de ervaring en de bekwaamheid van de aanvrager aantonen.
  Op basis van deze inlichtingen, gaat het bestuur de in het artikel 2 bedoelde ervaring en bekwaamheid van de archeologische vorser na.
   3. Indien het dossier volledig is stuurt het bestuur binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag met een ter post aangetekende brief een ontvangstbewijs aan de aanvrager. Indien het dossier onvolledig is brengt het bestuur de aanvrager op dezelfde wijze op de hoogte met vermelding van de ontbrekende documenten of inlichtingen. Het bestuur levert het ontvangstbewijs af binnen de tien dagen na de ontvangst van deze documenten en inlichtingen.
  [1 Dit ontvangstbewijs vermeldt :
   - de datum van ontvangst van de erkenningsaanvraag;
   - de termijn van drie maanden binnen dewelke de beslissing dient genomen te worden;
   - de mogelijkheden tot beroep, de ter zake bevoegde instanties en de vormen en termijnen die dienen te worden nageleefd.]1
  Indien geen bericht van ontvangst werd afgeleverd of geen kennis werd gegeven van de onvolledigheid van het dossier, worden de termijnen voor de in artikel 5 bedoelde procedure berekend vanaf de elfde dag na de ontvangst van ofwel de aanvraag ofwel de documenten of inlichtingen zoals bedoeld in het eerste lid.
  ----------
  (1)<BESL 2010-10-28/02, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-11-2010>

  Art. 5. 1. Binnen de vijfenveertig dagen na de dag van aflevering van het ontvangstbewijs van het volledige dossier stelt het bestuur een advies op en maakt het over aan de Minister.
   2. De Regering beslist over de aanvraag om erkenning als archeologisch vorser binnen de drie maanden volgend op de dag van de aflevering van het ontvangstbewijs van het volledige dossier bedoeld in artikel 4.
  [1 Het ontbreken van beslissing binnen deze termijn leidt niet tot de toekenning van de erkenning.]1
  Het besluit dat uitspraak doet over de erkenning wordt door het bestuur aan de aanvrager betekend.
  Uittreksel uit een erkenningsbesluit worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
   3. De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaren, aanvangend op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Op aanvraag van de begunstigde kan een erkenning voor een nieuwe periode van vijf jaar worden hernieuwd. De aanvraag om hernieuwing mag ten vroegste zes maanden en ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de erkenning worden ingediend. De nieuwe aanvraag wordt volgens de regels bepaald in artikel 4 bij het bestuur ingediend, met toevoeging van alle stukken die de activiteit van de vorser tijdens de aflopende erkenningsperiode staven.
  ----------
  (1)<BESL 2010-10-28/02, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-11-2010>

  Art. 6. De archeologische vorser moet zonder verwijl het bestuur in kennis stellen van iedere wijziging aan een in zijn aanvraag om erkenning vermeld gegeven.

  Art. 7. Als de Minister oordeelt dat de kwaliteit van de door een archeologische vorser uitgevoerde opgravingen of peilingen onvoldoende is, kan hij hem met een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs een gemotiveerde waarschuwing betekenen.

  Art. 8. Als de Minister na de betekening van een eerste waarschuwing nieuwe opgravingen of peilingen uitgevoerd door diezelfde archeologische vorser op dezelfde wijze meent te moeten beoordelen, kan hij aan de Regering voorstellen om de erkenning in te trekken.
  De Regering kan bovendien ook overgaan tot de intrekking van de erkenning wanneer ze vaststelt dat de archeologische vorser niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 2.
  De intrekking van de erkenning kan pas worden uitgevoerd nadat de archeologische onderzoeker in kennis is gesteld van de bezwaren ten opzichte van zijn werk en nadat hij gelegenheid kreeg om te worden gehoord door de Minister of door zijn afgevaardigde.
  Het besluit tot intrekking van de erkenning wordt met een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de archeologische vorser betekend. Uittreksels ervan worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  Art. 9. De Minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Formulier voor het aanvragen van de erkenning als archeologisch vorser.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 16-09-2008, p. 48162-48163).
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 juli 2008.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
Ch. PICQUE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op het artikel 243, 1er;
   Gelet op het advies 44.374/4 van 28 april 2008 van de Raad van State gegeven met toepassing van het artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de samengeordende wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 31-03-2017 GEPUBL. OP 07-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-10-2010 GEPUBL. OP 08-11-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie