J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2008/07/03/2008031361/justel

Titel
3 JULI 2008. - Ordonnantie houdende instemming met het protocol bij het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij de besluitvorming en toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden, betreffende de registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, ondertekend te Kiev op 21 mei 2003.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 06-08-2008 nummer :   2008031361 bladzijde : 41082       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-07-03/42
Inwerkingtreding : 16-08-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Het Protocol bij het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij de besluitvorming en toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden betreffende de registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, evenals zijn bijlagen, ondertekend te Kiev op 21 mei 2003, hebben volkomen gevolg.
  De wijzigingen van de bijlagen bij het protocol, die met toepassing van artikel 20 van het protocol aangenomen worden, zonder dat BelgiŽ zich tegen de aanneming ervan verzet, hebben volkomen gevolg.
  Elke wijziging van een bijlage aangenomen met toepassing van artikel 20 van het protocol, wordt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement meegedeeld binnen de drie maanden na de aanneming ervan.
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 3 juli 2008.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
  B. CEREXHE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
  P. SMET
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
  Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Hoofdstedelik Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2007-2008 : Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie : A-474/1. - Verslag : A-474/2. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 13 juni 2008.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie