J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/06/26/2008031421/justel

Titel
26 JUNI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de definitie van de onderneming en van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 14-08-2008 nummer :   2008031421 bladzijde : 43463       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-06-26/39
Inwerkingtreding : 15-08-2008

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1998031536       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de in artikel 2, 2°, van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie bedoelde definitie van de onderneming, is de Communautaire Aanbeveling 2003/361/EG, van 6 mei 2003, van de Commissie betreffende de definitie van de kleine, middelgrote en micro-ondernemingen evenals haar Bijlage I.

  Art. 2. Voor de in artikel 2, 3°, van de organieke ordonnantie, van 13 december 2007, betreffende de steun voor het bevorderen van de in economische expansie bedoelde definitie van de micro-, kleine of middelgrote onderneming, is de communautaire referentienorm Aanbeveling 2003/361/EG, van 6 mei 2003, van de Commissie betreffende de definitie van de kleine, middelgrote en micro-ondernemingen evenals haar Bijlage 1.

  Art. 3. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie wordt ertoe gemachtigd de wijziging van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde communautaire norm vast te stellen.

  Art. 4. Het besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 houdende uitvoering van artikel 2, 2°, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt opgeheven.

  Art. 5. Onderhavig besluit treedt in werking op 15 augustus 2008.

  Art. 6. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit.
  Brussel, 26 juni 2008.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister belast met Werkgelegenheid, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
  B. CEREXHE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de Aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 van de Commissie betreffende de definitie van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (JO L 124 du 20 mei 2003, p. 36);
   Gelet op het ontwerp van Verordening (EG) van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, waarbij bepaalde soorten steun met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB 2007/C 210/10);
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;
   Gelet op de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnanties van 29 oktober 1998 en van 1 april 2004, inzonderheid artikel 5;
   Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie, inzonderheid artikel 2;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 maart 2008;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2008;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 februari 2008;
   Gelet op het advies nr. 44.503/1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2008, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie