J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/06/19/2008015131/justel

Titel
19 JUNI 2008. - Wet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 19-02-2009 nummer :   2008015131 bladzijde : 15048   BEELD
Dossiernummer : 2008-06-19/53
Inwerkingtreding : 01-03-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007, zullen volkomen gevolg hebben.
  De handelingen die aangenomen zullen worden op basis van artikel 15ter, hernummerd tot 31, § 3, en artikel 48, § 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie zullen volkomen gevolg hebben.
  De handelingen die aangenomen zullen worden op basis van
  - artikel 65, § 3, hernummerd tot artikel 81, § 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 69B, § 1, hernummerd tot artikel 83, § 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 69E, § 4, hernummerd tot artikel 86, § 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 78, hernummerd tot artikel 98 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 87, § 2, c), hernummerd tot artikel 107, § 2, c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 104, § 14, hernummerd tot artikel 126, § 14, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 107, § 5, hernummerd tot artikel 129, § 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 137, § 2, hernummerd tot artikel 153, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 175, § 2, hernummerd tot artikel 192, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 245, hernummerd tot artikel 281 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 256bis, § 5, hernummerd tot artikel 300, § 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 266, hernummerd tot artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 270bis, § 2, hernummerd tot artikel 312, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  - artikel 280H, hernummerd tot artikel 333 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
  zullen volkomen gevolg hebben.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 19 juni 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Minister van Buitenlandse Zaken,
  K. DE GUCHT
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. Verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschapen, en Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007.
  (Voor het Verdrag, zie CN : 2007-12-13/56).

  Art. N2. Bijlage 2. Protocollen - A. PROTOCOL BETREFFENDE DE ROL VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN IN DE EUROPESE UNIE. - HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE.
  B. PROTOCOL nr. 1 TOT WIJZIGING VAN DE PROTOCOLLEN GEHECHT AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, AAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN/OF AAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE.
  PROTOCOL nr. 2 TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE.
  (Voor Het Protocollen, zie CN : 2007-12-13/57 - 2007-12-13/58 - 2007-12-13/59).

  Art. N3. Bijlage van het Verdrag van Lissabon. - Concordantietabellen als bedoeld in artikel 5 van het Verdrag van Lissabon.
  (Voor het Concordantietabellen, zie CN : 2007-12-13/60).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2009015140
PUBLICATIE :
2009-11-27
bladzijde : 74150

AddendumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2007-2008. Senaat : Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 29 februari 2008, nr. 4-568/1. - Gecoördineerde tekst nr. 4-568/2. - Verslag, nr. 4-568/3. Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 6 maart 2008. Stemming, vergadering van 6 maart 2008. Kamer : Documenten : Ontwerp overgezonden door de Sénaat, nr. 52-955/1. - Verslag namens de commissie, nr. 52-955/2. - Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag, nr. 52-995/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging vorgelegd, nr. 52-995/4. Parlementaire Handelingen : Bespreking, vergadering van 10 april 2008. - Stemming, vergadering van 10 april 2008. Internationale inwerkingtreding 1 januari 2009. Zie decreet van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest van 10 oktober 2008 (Belgisch Staatsblad van 5 november 2008), decreet van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008), decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008), decreet van het Waalse Gewest van 22 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2008), decreet van het Waalse Gewest van 22 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2008), ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 10 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2008), ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2008), decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2008).

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie