J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2008/05/29/2008031274/justel

Titel
29 MEI 2008. - Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet om de toegang van het publiek tot de gemeentelijke reglementen tot invoering van belastingen te vergemakkelijken.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 17-06-2008 nummer :   2008031274 bladzijde : 31079       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-05-29/33
Inwerkingtreding : 17-06-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 112, laatste lid, van de nieuwe gemeentewet wordt vervangen door het volgende lid :
  " Naast de aanplakbrief, maakt de burgemeester de handelingen bedoeld in het eerste lid bekend via een elektronische drager die voor het publiek toegankelijk is. "

  Art. 3. Artikel 119, laatste lid, van de nieuwe gemeentewet wordt vervangen door het volgende lid :
  " Die reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de website van het Gewest. ".

  Art. 4. Deze ordonnantie treedt in werking een jaar na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 29 mei 2008.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
  B. CEREXHE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
  P. SMET
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
  Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement. Gewone zitting 2005/2006 : A-241/1 Voorstel van ordonnantie. Gewone zitting 2007/2008 : A-241/2 Verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 16 mei 2008.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie