J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
6 MEI 2008. - Bijakte nr. 10 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 18-06-2008 nummer :   2008014165 bladzijde : 31313       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-05-06/32
Inwerkingtreding : 28-06-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Onderhavige bijakte nr. 10 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 heeft tot doel om voor de programma's van de jaren 2008, 2009 en 2010 een reeks initiatieven te bepalen waarin artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 voorziet en die de bedoeling hebben de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen.

  Art. 2. De Federale Staat zal alles in het werk stellen om de volgende bedragen vast te leggen :
  - voor het jaar 2008, een totaalbedrag van 359.741.606,05 euro (overdracht van 2007 inbegrepen);
  - voor het jaar 2009, een totaalbedrag van 125.000.000,00 euro ;
  - voor het jaar 2010, een totaalbedrag van 125.000.000,00 euro ;
  Vanaf 2009 zullen hier jaarlijks op zijn minst 65 miljoen euro aan toegevoegd worden.

  Art. 3. De leden van het Samenwerkingscomité keuren gezamenlijk ieder voorstel tot wijziging van het investeringsprogramma goed, alsook de overdracht van middelen tussen hoofdstukken van het investeringsprogramma.
  Over voorstellen voor wijzigingen binnen de hoofdstukken van de bestaande investeringsprogramma's wordt beslist binnen het Coördinatiecomité wanneer ze betrekking hebben op bedragen kleiner dan 250.000 euro. Grotere bedragen vallen onder de bevoegdheid van het Samenwerkingscomité.

  Art. 4. Het geactualiseerde budgettaire programma van de initiatieven voor de jaren 2008, 2009 en 2010 is bij de onderhavige bijakte nr. 10 gevoegd en maakt er onlosmakelijk deel van uit.

  Art. 5. Ieder jaar, ten laatste op 1 december, zal het Samenwerkingscomité (op het niveau van de Ministers) bijeenkomen om de voortgang te evalueren van de initiatieven die voorzien zijn voor het jaar waarvan sprake. Het Samenwerkingscomité zal bij die gelegenheid het programma van de bijakte indien nodig kunnen aanpassen en wijzigen. Bij die gelegenheid zal het Samenwerkingscomité een bijkomend jaar creëren met nieuwe initiatieven of met de voortzetting van lopende projecten.

  Art. 6. De artikelen van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 en van zijn bijakten nr. 1 van 20 juli 1994, nr. 2 van 22 mei 1997, nr. 3 van 29 januari 1998, nr. 4 van 2 juni 1999, nr. 5 van 28 februari 2000, nr. 6 van 16 januari 2001, nr. 7 van 27 februari 2002, nr. 8 van 20 februari 2003 en nr. 9 van 22 april 2005 die niet werden gewijzigd door onderhavige bijakte, blijven van toepassing.
  Gedaan te Brussel, op 6 mei 2008, in 2 originele exemplaren.
  Voor de Federale Staat :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
  D. REYNDERS
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN
  Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica,
  G. VANHENGEL
  De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  De Minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
  P. SMET

  BIJLAGE.

  Art. N. Begrotingstabel
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 18-06-2008, p. 31316-31319).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin voor de jaren 1993 en 1994 een reeks van initiatieven, bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, bepaald werden teneinde de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen;
   Gelet op bijakte nr. 1 van 29 juli 1994 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 1995 en 1996;
   Gelet op bijakte nr. 2 van 22 mei 1997 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot het jaar 1997;
   Gelet op bijakte nr. 3 van 29 januari 1998 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 1998 en 1999;
   Gelet op bijakte nr. 4 van 2 juni 1999 die de budgetten van de jaren 1998 en 1999 actualiseert;
   Gelet op bijakte nr. 5 van 28 februari 2000 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot het jaar 2000;
   Gelet op bijakte nr. 6 van 16 januari 2001, die de budgetten van bijakte nr. 5 actualiseert en de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 2001, 2002 en 2003;
   Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad 18 september 2001, blz. 31069 en volgende);
   Gelet op bijakte nr. 7 van 27 februari 2002, die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 2002 en 2003/2004.
   Gelet op bijakte nr. 8 van 20 februari 2003 die de budgetten en de initiatieven van bijakte 7 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 actualiseert voor de jaren 2003 en 2004.
   Gelet op bijakte nr. 9 van 22 april 2005 die de budgetten van bijakte nr. 8 actualiseert en de toepassing van het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 2008, 2009 en 2010;
   Overwegende dat de contracterende partijen in het verlengde van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 en zijn bijakten nr. 1 van 29 juli 1994, nr. 2 van 22 mei 1997, nr. 3 van 29 januari 1998, nr. 4 van 2 juni 1999, nr. 5 van 28 februari 2000, nr. 6 van 16 januari 2001, nr. 7 van 27 februari 2002, nr. 8 van 20 februari 2003 en nr. 9 van 22 april 2005 in een budgettair programma willen voorzien dat voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een reeks initiatieven herneemt waarin artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 voorziet en die bedoeld zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.
   Overwegende dat bijakte nr. 10 een bijakte met een evolutief karakter vormt (schuifprincipe) die het Samenwerkingscomité de mogelijkheid biedt om indien
nodig elk jaar de bedragen en het programma van de bijakte aan te passen en te wijzigen, alsook een bijkomend jaar te creëren met nieuwe initiatieven of met de voortzetting van lopende projecten;
   Overwegende dat nieuwe projecten " Regie der Gebouwen " zullen kunnen worden gefinancierd wanneer de lopende projecten afgesloten zullen zijn; dit zal gebeuren in het kader van artikel 5 van de onderhavige bijakte;
   Overwegende dat de Regie der Gebouwen het bouwheerschap zal behouden voor de werven die op zijn erfgoed worden gerealiseerd;
   Rekening houdend met de beslissing genomen door de Federale Regering, tijdens haar vergadering van 16 mei 2008;
   Rekening houdend met de beslissing genomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tijdens haar vergadering van 15 mei 2008;
   De Federale Staat, vertegenwoordigd door Mevr. Laurette ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken, door de heer Didier REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, door de heer Patrick DEWAEL, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, en door de heer Jo VANDEURZEN, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie;
   En
   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Charles PICQUE, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, door de heer Guy VANHENGEL, Minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica, door Mevr. Evelyne HUYTEBROECK, Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid en door de heer Pascal SMET, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
   Zijn overeengekomen hetgeen volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie