J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/12/21/2007021150/justel

Titel
21 DECEMBER 2007. - Wet houdende diverse bepalingen (II).

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-12-2007 nummer :   2007021150 bladzijde : 66173       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-12-21/39
Inwerkingtreding :
01-12-2007 (ART. 3)
18-12-2007 (ART. 5 - ART. 6)
31-12-2007 (ART. 2)
10-01-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.
Art. 1
TITEL II. - Justitie.
HOOFDSTUK I. - Wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken.
Art. 2-4
HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken.
Art. 5-7

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL II. - Justitie.

  HOOFDSTUK I. - Wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken.

  Art. 2. In artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, worden de woorden " en uiterlijk op de eerste dag van de vierentwintigste maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad " vervangen door de woorden " en uiterlijk op 1 september 2009 ".

  Art. 3. In artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, worden de woorden " en van artikel 11, dat in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op 1 september 2009 " ingevoegd tussen de woorden " in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt " en de woorden " treedt elk artikel ".

  Art. 4. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft vanaf 1 december 2007.

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken.

  Art. 5. In artikel 2 van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004 houdende diverse bepalingen, worden de woorden " van zes jaar " vervangen door de woorden " van zeven jaar ".

  Art. 6. In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden " van zes jaar " vervangen door de woorden " van zeven jaar ".

  Art. 7. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 18 december 2007.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 21 december 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  G. VERHOFSTADT
  De Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  J. VANDEURZEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2007-2008. Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Wetsontwerp, 52-518, nr. 001. - Amendementen, 52-518, nr. 002. - Verslag, 52-518, nr. 003. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-518, nr. 004. Integraal verslag : 19 december 2007. Senaat. Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 4-484, nr. 1. - Verslag, 4-484, nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-484, nr. 3. Handelingen van de Senaat : 20 december 2007.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie