J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/10/19/2007036909/justel

Titel
19 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-11-2007 en tekstbijwerking tot 20-12-2018)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 07-11-2007 nummer :   2007036909 bladzijde : 56509       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-10-19/36
Inwerkingtreding : 31-03-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2005035724       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - [1 Algemene bepalingen]1
Art. 1, 1/1
HOOFDSTUK II. - Erkenning van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten.
Afdeling I. - [1 Registratieaanvraag]1
Art. 2-3, 3/1
Afdeling II.
Art. 4-5
Afdeling III. - De adviescommissie.
Art. 6
Afdeling IV. - Controle.
Art. 7
HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen.
Art. 8-10

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - [1 Algemene bepalingen]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-12-19/B3, art. 102, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Artikel 1.[1 In dit besluit wordt verstaan onder :
   1° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;
   2° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten;
   3° verordening (EU) nr. 1151/2012 : verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen;
   4° oorsprongsbenaming : de oorsprongsbenaming, vermeld in artikel 5, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012;
   5° geografische aanduiding : de geografische aanduiding, vermeld in artikel 5, lid 2, van verordening (EU) nr. 1151/2012;
   6° gegarandeerde traditionele specialiteit : de gegarandeerde traditionele specialiteit, vermeld in artikel 18, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012;
   7° registratieaanvraag : de aanvraag tot registratie van een oorsprongsbenaming, een geografische aanduiding of een gegarandeerde traditionele specialiteit;
   8° [2 ...]2
   9° productdossier : het productdossier, vermeld in artikel 19, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012, of het productdossier, vermeld in artikel 7, lid 1, van de voormelde verordening, naargelang het gaat om een registratieaanvraag van een gegarandeerde traditionele specialiteit, of om een registratieaanvraag van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding.]1
  ----------
  (1)<BVR 2015-02-13/10, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>
  (2)<BVR 2018-09-14/16, art. 53, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>

  Art. 1/1.
  <Opgeheven bij BVR 2018-09-14/16, art. 54, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>

  HOOFDSTUK II. - Erkenning van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten.

  Afdeling I. - [1 Registratieaanvraag]1
  ----------
  (1)<BVR 2015-02-13/10, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>

  Art. 2.[1 § 1. Een registratieaanvraag kan alleen worden ingediend voor de landbouwproducten en levensmiddelen, vermeld in artikel 2, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012.
   Een registratieaanvraag voor een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding kan bovendien alleen worden ingediend voor landbouwproducten en levensmiddelen waarvan het geografische gebied, zoals beschreven in het productdossier, geheel of gedeeltelijk in het Vlaamse Gewest ligt.
   § 2. De registratieaanvraag wordt ingediend door een groepering als vermeld in artikel 49, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012.
   Een registratieaanvraag voor een gegarandeerde traditionele specialiteit kan bovendien uitsluitend ingediend worden door een groepering waarvan de activiteiten betrekking hebben op een deel of op het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest.
   § 3. De registratieaanvraag bevat ten minste de elementen, vermeld in artikel 8, lid 1, of in artikel 20, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012, naargelang het om een registratieaanvraag voor een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding gaat, of om een registratieaanvraag voor een gegarandeerde traditionele specialiteit. De registratieaanvraag wordt ingediend bij de bevoegde entiteit.
   Conform artikel 49, lid 2, van verordening (EU) nr. 1151/2012 onderzoekt de bevoegde entiteit of de registratieaanvraag volledig en conform de Europese wetgeving is.]1
  ----------
  (1)<BVR 2015-02-13/10, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>

  Art. 3.[1 § 1. De registratieaanvraag wordt opgenomen in een bericht dat wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking bevat de naam van het product of levensmiddel dat een registratie als oorsprongsbenaming, geografische aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit beoogt, alsook een samenvatting van het productdossier. Het bericht nodigt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang uit om kennis te nemen van het productdossier en om bezwaren te uiten binnen een termijn van zestig kalenderdagen, die begint op de dag na de bekendmaking van het bericht in het Belgisch Staatsblad. Het bezwaarschrift moet ingediend worden bij de bevoegde entiteit.
   Ter uitvoering van artikel 49, lid 3, van verordening (EU) nr. 1151/2012 onderzoekt de bevoegde entiteit de ontvankelijkheid van de ingediende bezwaren.
   De bevoegde entiteit brengt de aanvrager op de hoogte van de eventuele bezwaren van derden en verzoekt hem om daarop te antwoorden binnen een termijn van negentig kalenderdagen. De bevoegde entiteit kan die termijn verlengen als dat door één van de twee partijen gevraagd wordt.
   Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn, wordt de registratieaanvraag geacht ingetrokken te zijn.
   De antwoorden op de bezwaren worden ook aan de bevoegde entiteit bezorgd.
   § 2. [2 ...]2
   § 3. [2 Na het verstrijken van de termijnen, vermeld in paragraaf 1, bezorgt de bevoegde entiteit de eventueel herwerkte registratieaanvraag en de eventuele bezwaren en antwoorden aan de minister.]2 De minister beslist [2 ...]2 of de registratieaanvraag gerechtvaardigd is en voldoet aan de voorwaarden, vermeld in verordening (EU) nr. 1151/2012.
   De beslissing van de minister wordt onverwijld bezorgd aan de aanvrager en aan de derden die van de mogelijkheid gebruikgemaakt hebben om hun bezwaren te uiten.
   § 4. Als de beslissing gunstig is voor de aanvrager, wordt ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De beslissing en de versie van het productdossier waarop de beslissing betrekking heeft, worden ook openbaar gemaakt op de website van de bevoegde entiteit. Tegen die beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.
   § 5. Als de eindbeslissing gunstig is voor de aanvrager, dient de bevoegde entiteit de aanvraag tot communautaire registratie in bij de Europese Commissie.
   § 6. Dit artikel is ook van toepassing op een aanvraag tot wijziging van het productdossier als vermeld in artikel 53 van verordening (EU) nr. 1151/2012.]1
  ----------
  (1)<BVR 2015-02-13/10, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>
  (2)<BVR 2018-09-14/16, art. 55, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>

  Art. 3/1. [1 De producent die wil gebruikmaken van een beschermde oorsprongsbenaming, beschermde geografische aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit, meldt dat vooraf aan de bevoegde entiteit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-09-14/16, art. 56, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
  

  Afdeling II.
  <Opgeheven bij BVR 2015-02-13/10, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij BVR 2015-02-13/10, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij BVR 2015-02-13/10, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>

  Afdeling III. - De adviescommissie.

  Art. 6.De minister bepaalt de samenstelling [1 en de werking]1 van de adviescommissie.
  ----------
  (1)<BVR 2015-02-13/10, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2015. Zie ook art. 5>

  Afdeling IV. - Controle.

  Art. 7. § 1. De naleving van het productdossier wordt gecontroleerd door de controle-instellingen die de minister heeft aangewezen. De controle wordt uitgevoerd volgens de door de minister vastgestelde bepalingen.
  § 2. Als vastgesteld wordt dat een product niet beantwoordt aan de gegevens van het productdossier, kan de minister bevelen dat de betrokken producent de oorsprongsbenaming, de geografische aanduiding of de gegarandeerde traditionele specialiteit niet mag gebruiken zolang niet aan de door de minister vastgestelde voorwaarden voldaan is.
  De weigering van een controle of de verhindering ervan wordt gelijkgesteld met de vaststelling dat het product niet beantwoordt aan de gegevens van het productdossier.

  HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen.

  Art. 8. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen wordt opgeheven.

  Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2007.

  Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 oktober 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, inzonderheid op artikel 25;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 12 juli 2007;
   Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 26 september 2007;
   Gelet op het advies 43.510/3 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 14-09-2018 GEPUBL. OP 20-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1/1; 3; 3/1)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 13-02-2015 GEPUBL. OP 11-03-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; 5; 6)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 23-02-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1/1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie