J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/05/15/2007011398/justel

Titel
15 MEI 2007. - Wet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 20-09-2007 nummer :   2007011398 bladzijde : 49641   BEELD
Dossiernummer : 2007-05-15/66
Inwerkingtreding : 20-09-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Instemming wordt betuigd met het Samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, gesloten te Brussel op 13 december 2002, gevoegd bij deze wet.

  Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 15 mei 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Energie,
  M. VERWILGHEN

  BIJLAGE.

  Art. N. Samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations.
  (Voor het Samenwerkingsakkoord, zie 2007-02-09/48).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Senaat. Parlementaire stukken - Doc. 3-2114 - 2006/2007. Nr. 1 : Wetsontwerp; nr. 2 : Amendementen; nr. 3 : Verslag; nr. 4 : Tekst aangenomen door de Commissie. Handelingen van de Senaat : 19 april 2007 Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken - Nr. 51-3085 - 2006/2007. Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat; nr. 2 : Verslag; nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers Integraal verslag : 24 en 25 april 2007

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie