J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/03/30/2007011371/justel

Titel
30 MAART 2007. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-07-2007 en tekstbijwerking tot 31-07-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-07-2007 nummer :   2007011371 bladzijde : 37232       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-03-30/58
Inwerkingtreding : 06-07-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen.
Art. 1-3
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsvoorwaarden.
Art. 4-5
HOOFDSTUK 3. - Procedure.
Art. 6-7
HOOFDSTUK 4. - Het sociaal tarief.
Art. 8-13
HOOFDSTUK 5. - Wijzigings- opheffings- en eindbepalingen.
Art. 14-16

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit ministerieel besluit, wordt voor het begrip " elektriciteitsbedrijf " verwezen naar artikel 2, 15ter, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder " residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevinden ", in de zin van artikel 20, ß 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij wet van 1 juni 2005 :
  A. Iedere eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak leeft, geniet van een beslissing tot toekenning van :
  een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
  het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001;
  een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten;
  een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten;
  een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorieŽn II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten;
  een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989;
  een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969;
  een financiŽle steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
  B. Bij gelijkstelling met de categorieŽn 2, 3, 4, 5, 6 en 7, zoals vermeld in punt A., de personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

  Art. 3. Het sociale tarief is niet van toepassing op :
  tweede verblijfsplaatsen;
  gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  professionele klanten;
  occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

  HOOFDSTUK 2. - Toepassingsvoorwaarden.

  Art. 4. De elektriciteitsbedrijven die elektriciteit leveren aan elke in artikel 2 vermelde residentiŽle beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt, moeten dit doen tegen maximumprijzen vastgesteld in overeenstemming met dit besluit.

  Art. 5. Een elektriciteitsbedrijf kan enkel van deze verplichting vrijgesteld worden, wanneer het elektriciteitsbedrijf door de residentieel beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt, bij aangetekend schrijven in kennis wordt gesteld van het feit dat deze laatste niet langer van het sociaal tarief wenst te genieten. In dit geval wordt het door de klant gekozen commerciŽle tarief van dit elektriciteitsbedrijf toegepast vanaf de datum van in kennis stelling tot de datum dat residentieel beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt bij aangetekend schrijven opnieuw de toepassing van het sociaal tarief vraagt.

  HOOFDSTUK 3. - Procedure.

  Art. 6. Het sociaal tarief vastgesteld zoals bepaald in dit besluit, geldt voor het gehele grondgebied en wordt semestrieel en voor de eerste maal vůůr 1 juli 2007 in het Belgisch Staatsblad door de Minister van energie bekendgemaakt. Het sociaal tarief vastgesteld, zoals bepaald in dit besluit, wordt telkens voor een periode van zes maanden van toepassing op 1 augustus en op 1 februari en voor de eerste maal op 1 augustus 2007.

  Art. 7. De door de commissie gevraagde en de door de leveranciers aangeleverde gegevens, nodig voor de berekening van het sociaal tarief, moeten ten laatste tegen 15 juni en 15 december, voorafgaand aan de periode van zes maanden waarop het sociaal tarief van toepassing zal zijn, aan de commissie ter beschikking worden gesteld.

  HOOFDSTUK 4. - Het sociaal tarief.

  Art. 8. Het sociaal tarief berekend door de Commissie wordt bekomen door per leverancier, voor het geografisch gebied met het laagste distributienettarief, op voorwaarde dat binnen deze zone minstens 1 % van de Belgische bevolking woont, voor de periode van drie maanden voorafgaand aan de berekening van het sociale tarief, het laagste commerciŽle tarief te berekenen. De berekening van het laagst commercieel tarief gebeurt aan de hand van bestaande opdelingen van de residentiŽle klanten.

  Art. 9. Onder het laagste commerciŽle tarief zoals bedoeld in artikel 8, wordt begrepen het tarief dat toegepast wordt door een leverancier die minstens gedurende de afgelopen twaalf maanden actief is in ťťn van de drie Gewesten, inclusief de promoties van toepassing voor het hele grondgebied, met uitzondering van het tarief waartegenover een investering van de eindafnemer zelf staat.

  Art. 10.Het sociaal tarief is gelijk aan het laagste commerciŽle tarief bekomen op grond van de in artikel 8 vermelde berekening.
  [1 In afwijking van het vorige lid mag het sociaal tarief volgende bedragen niet overschrijden tot en met [2 31 januari 2020]2 :
   - 14,579 c/kWh (0,14579 /kWh) voor het enkelvoudig tarief;
   - 15,363 c/kWh (0,15363 /kWh) voor het tweevoudig tarief (piekuren);
   - 11,550 c/kWh (0,11550 /kWh) voor het tweevoudig tarief (daluren);
   - 8,753 c/kWh (0,08753 /kWh) voor het exclusief nachttarief.
   Deze bedragen zijn uitgedrukt exclusief btw, andere taksen en federale bijdrage, en, voor klanten in het Vlaams Gewest, exclusief bijdrage energiefonds en, voor klanten in het Waals Gewest, exclusief aansluitingsvergoeding.
   De Minister bevoegd voor Economie kan de datum van 31 juli 2019, bedoeld in het tweede lid, bij besluit vervangen door de datum van 31 januari 2020.]1
  ----------
  (1)<MB 2019-03-28/01, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-02-2019>
  (2)<MB 2019-07-29/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2019>

  Art. 11. Het sociaal tarief bevat geen forfaitaire kosten of abonnementsgelden en wordt uitgedrukt in een bedrag in euro /kWh.

  Art. 12. Leveranciers mogen geen onderscheid maken betreffende de door hen toegepaste promoties naargelang een klant al dan niet onder de voorwaarden van artikel 2 valt. De levering van elektriciteit aan de residentieel beschermde klant kan aan geen strengere voorwaarden onderworpen worden dan deze die gelden voor de klanten met een gelijkaardig afnameprofiel die niet binnen het toepassingsgebied van artikel 2 vallen.

  Art. 13. Het sociaal tarief wordt bekendgemaakt op de website van de commissie, de leveranciers en de distributienetbeheerders.

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigings- opheffings- en eindbepalingen.

  Art. 14. Het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 15. Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad

  Art. 16. Onze Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 30 maart 2007.
De Minister van Energie,
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Energie,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 20, ß 2, gewijzigd bij de wet van 1 juni 2005;
   Gelet op het Ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiŽle beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.
   Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 19 oktober 2006.
   Gelet op het overleg met de Gewesten gehouden op 30 juni 2006, 12 juli 2006, 17 november 2006 en 25 april 2007;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 16 maart 2007;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting op 22 maart 2007
   Gelet op het advies 42.821/3 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2007, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Energie, en op advies van Onze in raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-07-2019 GEPUBL. OP 31-07-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-03-2019 GEPUBL. OP 02-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 10)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie