J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/03/20/2007000330/justel

Titel
20 MAART 2007. - Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 13-06-2007 nummer :   2007000330 bladzijde : 31887       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-03-20/51
Inwerkingtreding : 23-06-2007

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1980080901        1984023027       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen door de wet van 16 juni 1989, wordt aangevuld met een § 3, luidende :
  " § 3. Onverminderd de in § 1 bepaalde samenstelling, heeft de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting met stemrecht in het Overlegcomité ter voorkoming en regeling van de belangenconflicten als bedoeld in de artikelen 32 en 33, waarin hetzij het Parlement, hetzij de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betrokken is. "

  Art. 3. Artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 20 maart 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2005-2006. Senaat : Parlementaire bescheiden. - Voorstel van bijzondere wet, nr. 3-1594/1. Advies van de Raad van State, nr. 3-1594/2. - Amendementen, nr. 1594/3. - Verslag, nr. 3-1594/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 3-1594/5. Handelingen van de Senaat : 6 juli 2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheid. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 2608/1. Gewone zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr. 2608/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 2608/3. Integraal verslag : 1 maart 2007.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie