J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/03/08/2007031234/justel

Titel
8 MAART 2007. - Besluit van het Verenigd College houdende de analytische componenten van de algemene boekhouding
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-06-2007 en tekstbijwerking tot 11-02-2019)

Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 13-06-2007 nummer :   2007031234 bladzijde : 31952       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-03-08/51
Inwerkingtreding : 01-01-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
   1° "Ordonnantie" : de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;
   2° "Resultatenrekening" : het overzicht van de kosten en de opbrengsten voor een bepaalde periode. De kosten worden geboekt op de rekeningen van klasse 6 en de opbrengsten worden geboekt op de rekeningen van klasse 7. De saldi van de rekeningen van de klassen 6 en 7 voor het beschouwde boekjaar leveren de elementen voor de resultatenrekeningen;
   3° "Autonome bestuursinstelling": een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de ordonnantie;
   4° "Boekhoudkundige entiteit": een entiteit zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van de ordonnantie;
   5° "Diensten van het Verenigd College": de administratie bedoeld in artikel 2, 1° van de ordonnantie;
   6° "Bicommunautaire entiteit": de entiteit zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van de ordonnantie.
   § 2. Onderhavig besluit is van toepassing op de bicommunautaire entiteit.]1
  ----------
  (1)<BESL 2019-01-31/11, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 2. De analytische boekhouding is een hulpboekhoudsysteem bij de algemene boekhouding, waarbinnen de boekingen van de opbrengsten en de kosten van de algemene boekhouding herwerkt worden teneinde specifieke aspecten van de activiteiten van de boekhoudkundige entiteit te kunnen analyseren, de samenstelling van haar globale resultatenrekening te kunnen bepalen en de bijdrage van de verschillende activiteiten tot deze resultaten te kunnen onderscheiden.
  In functie van de door het geļnformatiseerde boekhoudsysteem geboden mogelijkheden, kunnen in de analytische boekhouding andere elementen van de boekhouding worden aangewend.

  Art. 3. De analytische boekhouding wordt gelijktijdig met de algemene boekhouding gevoerd.

  Art. 4.§ 1. De analytische boekhouding omvat drie assen :
  1° de kostenplaatsas;
  2° de projectas;
  3° de sectoriėle as.
  De kostenplaatsas wordt opgesteld op basis van een analytische structuur die de boekhoudkundige entiteit opdeelt in administratieve eenheden volgens hun hiėrarchische structuur. Die as is verplicht voor de [1 bicommunautaire entiteit]1.
  De projectas wordt opgesteld op basis van een analytische structuur die de boekhoudkundige entiteit opdeelt in projecten teneinde de opvolging van specifieke projecten mogelijk te maken. Die as is facultatief.
  De sectoriėle as wordt opgesteld op basis van een analytische structuur die de boekhoudkundige entiteit opdeelt in geografische of functionele sectoren. Die as is facultatief.
  § 2. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting, bepalen [2 voor de diensten van het Verenigd College en de autonome instellingen van eerste categorie]2 de omslagmethodes volgens dewelke de indirecte elementen voor de bepaling van de analytische resultaten omgeslagen dienen te worden naar de operationele elementen.
  ----------
  (1)<BESL 2019-01-31/11, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (2)<BESL 2019-01-31/11, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 8 maart 2007.
Voor het Verenigd College :
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting,
G. VANHENGEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verenigd College,
   Gelet op de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op artikel 32;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn, gegeven op 14 november 2006;
   Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting, gegeven op 21 november 2006;
   Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2007, in toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 31-01-2019 GEPUBL. OP 11-02-2019
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie