J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/12/03/2006009809/justel

Titel
3 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-01-2007 en tekstbijwerking tot 05-04-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 26-01-2007 nummer :   2006009809 bladzijde : 4244   BEELD
Dossiernummer : 2006-12-03/57
Inwerkingtreding : 26-01-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene regels.
Afdeling 1. - Algemeen.
Art. 1-3
Afdeling 2. - Regels betreffende de inventaris van de dobbelstenen, speelkaarten, kaartenschudders/verdelers en materiaal dat het resultaat van het spel kan beÔnvloeden.
Art. 4
Afdeling 3. - Regels betreffende de kaarten.
Art. 5-9
Afdeling 4. - Regels betreffende de kaartenschudders/verdelers.
Art. 10
Afdeling 5. - Regels betreffende de dobbelstenen.
Art. 11-16
Afdeling 6. - Regels betreffende schijven en penningen.
Art. 17-19
Afdeling 7. - Inzet en omwisseling aan de speeltafels.
Art. 20-23
Afdeling 8. - Inzet en omwisseling bij de automatische kansspelen.
Art. 24-27
Afdeling 9. - Voorschotten aan de speeltafels en formaliteiten ervan.
Art. 28-30
Afdeling 10. - Voorschotten bij de automatische kansspelen en formaliteiten ervan.
Art. 31
HOOFDSTUK II. - Speciale boekhouding van de spelen.
Afdeling 1. - Register van de " orphelins ".
Art. 32-33
Afdeling 2. - Drinkgelden.
Art. 34
HOOFDSTUK III. - Regels van toepassing op de tafelspelen.
Afdeling 1. - Algemeen.
Art. 35-36
Afdeling 2. - Regels van toepassing op Baccara en Chemin de Fer.
Art. 37-39
Afdeling 3. - Regels van toepassing op Big Wheel.
Art. 40
Afdeling 4. - Regels van toepassing op Black Jack.
Art. 41
Afdeling 5. - Regels van toepassing op Poker.
Art. 42
Afdeling 6. - Regels van toepassing op Craps.
Art. 43
Afdeling 7. - Regels van toepassing op Mini, Midi en Maxi Punto Banco.
Art. 44
Afdeling 8. - Regels van toepassing op de Roulette.
Art. 45
Afdeling 9. - Regels van toepassing op Sic Bo.
Art. 46
Afdeling 10. - Regels van toepassing op Bingo.
Art. 47
Afdeling 11. - Pokertoernooien.
Art. 48-49
HOOFDSTUK IV. - Regels van toepassing op de automatische kansspelen.
Afdeling 1. - Algemeen.
Art. 50-51
Afdeling 2. - Werking van de automatische kansspelen.
Art. 52
Afdeling 3. - Regels van toepassing op Keno.
Art. 53
Afdeling 4. - Regels van toepassing op paardenwedrennen.
Art. 54
Afdeling 5. - Regels van toepassing op het Wheel of fortune.
Art. 55
Afdeling 6. - Regels van toepassing op Reel Slot en Video Slot.
Art. 56
Afdeling 7. - Regels van toepassing op Video Poker.
Art. 57, 57/1
Afdeling 8. - Regels van toepassing op Video Roulette.
Art. 58
Afdeling 9. - Regels van toepassing op Video Black Jack.
Art. 59
HOOFDSTUK V. - Technische bepalingen.
Afdeling 1. - Algemeen.
Art. 60-61
Afdeling 2. - Reserve.
Art. 62-63
Afdeling 3. - Technische tussenkomsten op de automaten.
Art. 64-67
HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen.
Art. 68-71
BIJLAGEN.
Art. N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene regels.

  Afdeling 1. - Algemeen.

  Artikel 1. In geval van inbreuk op de bepalingen van dit besluit, kan de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, een afgevaardigd bestuurder of de zaakvoerder van de inrichting het spel stilleggen.

  Art. 2. Alle documenten waarvan de modellen als bijlagen I tot IV bij dit besluit gevoegd zijnde :
  I. Ingebruiksneming en inventarisboekje;
  II. bevoorradingsbons voor schijven en penningen;
  III. Het inschrijvingsregister van de Orphelins;
  IV. registratiebons technische interventie;
  moeten door de kansspelcommissie bij controle kunnen worden ondertekend.
  Deze documenten kunnen op elektronische wijze worden bijgehouden.

  Art. 3. De casino's kunnen de dobbelstenen, speelkaarten, penningen, schijven, kaartenschudders/verdelers, het materiaal dat het resultaat van het spel kan beÔnvloeden en het materiaal dat gebruikt wordt voor de controle, enkel verkrijgen bij de houders van een vergunning klasse E.

  Afdeling 2. - Regels betreffende de inventaris van de dobbelstenen, speelkaarten, kaartenschudders/verdelers en materiaal dat het resultaat van het spel kan beÔnvloeden.

  Art. 4. Een aanvangsinventaris wordt opgemaakt door de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder, door de zaakvoerder van de inrichting of door een verantwoordelijke bediende die hij aanwijst, bij de opening van het boekje ingebruikneming en inventaris van de speelkaarten, dobbelstenen, kaartenschudders/verdelers en van het goedgekeurde materiaal, hierna te noemen ingebruiknemings- en inventarisboekje, waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.
  Onverwachte inventarissen worden facultatief, op verzoek van de voorzitter van de kansspelcommissie, opgemaakt door de controle-instantie bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de wet van 7 mei 1999, hierna controle-instantie genoemd of door de kansspelcommissie.
  De vertegenwoordiger van de controle-instantie of de kansspelcommissie vermeldt bij de opmaak van de onverwachte inventarissen in het ingebruiknemings- en inventarisboekje het aantal dobbelstenen, speelkaarten, kaartenschudders/verdelers en het materiaal dat het resultaat van het spel kan beÔnvloeden, waarvan hij het bestaan heeft vastgesteld. Hij plaatst zijn handtekening onder die vermelding.

  Afdeling 3. - Regels betreffende de kaarten.

  Art. 5. De kaartspelen gebruikt voor de tafelspelen worden hetzij afzonderlijk verpakt, hetzij bijeengebracht in pakjes van zes spellen, zestallen genaamd, waarvan de kaartruggen van dezelfde kleur moeten zijn.
  Alle kaarten moeten worden bewaard in de opbergkast. De opbergkast moet een voor het publiek afgesloten plaats zijn en enkel bestemd voor het bewaren van materiaal dat bij de spelen in de kansspelinrichting klasse I wordt gebruikt.

  Art. 6. De kansspelcommissie wordt uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de vernietiging van kaarten hiervan in kennis gesteld. De kansspelcommissie of de controle-instantie kan deze vernietiging bijwonen en nagaan of de kaartspelen volledig zijn en geen gemerkte of beschadigde kaarten bevatten.
  De gebruikte kaarten worden vernietigd door middel van een papiervernietiger, door middel van een perforeermachine of door een methode door de kansspelcommissie aanvaard.
  De gebruikte zestallen moeten tot aan hun vernietiging volledig blijven.

  Art. 7. De zestallen worden pas uit de opbergkast gehaald op het ogenblik dat zij worden gebruikt. Wanneer zij nog nieuw zijn, worden zij pas aan de speeltafel opengemaakt. In elk geval worden zowel de nieuwe kaartspellen als de reeds gebruikte op de tafel uitgestald met de figuur naar boven zodat vastgesteld kan worden dat de volgorde waarin de fabrikant ze heeft gerangschikt, niet is gewijzigd. De croupier telt en controleert ze. Daarna worden zij op het tapijt omgedraaid, verzameld en in de kaartenschudder/verdeler, gewoonlijk shuffler genaamd, geplaatst.

  Art. 8. Na beŽindiging van de partij moeten de kaartspellen onmiddellijk opnieuw in de volgorde van de fabrikant worden gerangschikt. Zij moeten worden nagekeken om eventuele merken erop vast te stellen. Elke onregelmatigheid in verband met de kaarten op welk moment dan ook ontdekt, moet worden vermeld in het ingebruiknemings- en inventarisboekje en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk rapport.

  Art. 9. Het casino mag enkel kaarten in uitstekende staat gebruiken. Gebruikte, gemerkte en beschadigde spellen moeten in de opbergkast worden opgeborgen om eventueel te worden gecontroleerd en later te worden vernietigd.

  Afdeling 4. - Regels betreffende de kaartenschudders/verdelers.

  Art. 10. De kaartenschudders/verdelers worden aan de tafels toegewezen door de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder, door de zaakvoerder van de inrichting of door een verantwoordelijke bediende die hij aanwijst bij de ingebruikneming van de kaartschudders/verdelers. Zij worden toegewezen aan een tafel en kunnen alleen worden verplaatst in geval van herstel of vervanging. Zij moeten door het casino worden genummerd.
  De niet-gebruikte kaartenschudders/verdelers moeten opgeborgen in de opbergkast.

  Afdeling 5. - Regels betreffende de dobbelstenen.

  Art. 11. Het nummer en het logo van de dobbelstenen moeten bij ontvangst in het ingebruiknemings- en inventarisboekje worden ingeschreven.

  Art. 12. De dobbelstenen worden opgeborgen in de opbergkast.

  Art. 13. De gebruikte en beschadigde dobbelstenen worden door een doeltreffende middel vernietigd. De kansspelcommissie wordt uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de vernietiging van de dobbelstenen hiervan in kennis gesteld. De kansspelcommissie kan deze vernietiging bijwonen en kan nagaan of de dobbelstenen niet verzwaard of vervalst werden.

  Art. 14. De duur van een partij Craps wordt vastgesteld op ťťn dag. Om de drie speeldagen moeten de dobbelstenen worden vervangen.
  Bij iedere nieuwe werper worden de vijf dobbelstenen voorgesteld aan de speler, die er twee uitkiest. De drie overige worden bewaard in een bolvormige doos, bowl genaamd. De gebruikte dobbelstenen moeten worden vervangen bij elk incident buiten het normale spelverloop.

  Art. 15. De dobbelstenen gebruikt bij de Sic Bo zijn afgerond.
  Zij worden vervangen wanneer slijtage of beschadiging wordt vastgesteld.

  Art. 16. Elke onregelmatigheid in verband met de dobbelstenen op welk moment dan ook ontdekt, moet worden vermeld in het ingebruiknemings- en inventarisboekje en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk rapport.

  Afdeling 6. - Regels betreffende schijven en penningen.

  Art. 17. De kansspelen mogen alleen worden gespeeld met de volgende schijven en penningen :
  1į Amerikaanse penningen die de volgende waarden vertegenwoordigen :
  0,50 EURO
  1 EURO
  2 EURO
  5 EURO
  10 EURO
  20 EURO
  25 EURO
  50 EURO
  100 EURO
  200 EURO
  500 EURO
  1.000 EURO
  2.000 EURO
  2į Franse schijven die de volgende waarden vertegenwoordigen :
  500 EURO
  1.000 EURO
  2.000 EURO
  2.500 EURO
  5.000 EURO
  10.000 EURO
  25.000 EURO
  3į Franse penningen die de volgende waarden vertegenwoordigen :
  1 EURO
  2 EURO
  5 EURO
  10 EURO
  50 EURO
  100 EURO
  200 EURO

  Art. 18. De casino's gebruiken eveneens niet-verhandelbare schijven die de volgende waarden vertegenwoordigen :
  2 EURO
  5 EURO
  10 EURO
  20 EURO
  50 EURO
  100 EURO
  200 EURO
  250 EURO
  500 EURO
  1.000 EURO
  2.000 EURO
  5.000 EURO
  De niet-verhandelbare schijven dienen enkel voor de boekhouding van het casino.
  Deze schijven worden niet gebruikt om te spelen.
  De schijven en penningen moeten eigen zijn aan elk casino. Ze moeten de eigen identificatie van het casino dragen.

  Art. 19. Het aanbod en de verdeling van gratis schijven en/of penningen is verboden.

  Afdeling 7. - Inzet en omwisseling aan de speeltafels.

  Art. 20. De aan elke tafel geldende mimimum- en maximuminzet moet duidelijk en zichtbaar worden aangegeven.

  Art. 21. Aan de speeltafels mag de kasvoorraad enkel bestaan uit penningen of schijven. Omwisseling van geld in penningen en schijven is toegelaten aan de speeltafels.

  Art. 22. De totale waarde van de penningen en de schijven wordt aan het begin van elk boekhoudkundig jaar vastgesteld door de houder van de vergunning, of indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder of door de zaakvoerder van de inrichting of door een persoon aangewezen door de vergunninghouder.

  Art. 23. Als een wisselaar tijdens een partij Baccara of Chemin de Fer penningen of schijven nodig heeft, vult hij daartoe een bon in, waarvan het model als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Op die bon worden de gevraagde penningen en schijven vermeld, alsook de in te wisselen schijven of biljetten.
  De bon wordt door hem en door de spelleider getekend. De met de bevoorrading belaste persoon gaat met de bon naar de centrale kas en laat zich door de kassier, die de bon ondertekent, de gevraagde schijven of penningen overhandigen in ruil voor de in te wisselen schijven of biljetten. De bon wordt in de centrale kas bewaard.
  Met uitzondering van het eerste lid van dit artikel mogen de omgewisselde biljetten alleen aan het einde van de partij op het tijdstip van de telling uit de kas worden gehaald.

  Afdeling 8. - Inzet en omwisseling bij de automatische kansspelen.

  Art. 24. Er kan worden ingezet met stukken van minstens 1 EURO, met penningen en met eenheden van speciale betaalkaarten, die op naam van het casino zijn gesteld.

  Art. 25. De centrale kas moet een speciale kas bestemd voor de uitbating van de automaten bevatten teneinde alle financiŽle bewerkingen ter zake te centraliseren en alle spelers de mogelijkheid te bieden hun wisseloperaties in de beste omstandigheden uit te voeren. Deze kas functioneert onder de verantwoordelijkheid van een kassier. Rondlopende wisselaars die over een vaste som beschikken, kunnen eveneens wisseloperaties uitvoeren.

  Art. 26. Bij opening bestaat de kasvoorraad van de speciale kas uit muntstukken, biljetten en penningen, waarbij de penningen beschouwd worden als kaswaarden.
  De kasvoorraad van de speciale kas moet op elk ogenblik kunnen worden verantwoord door de overlegging van muntstukken, penningen, biljetten, uitbetalingsbons en voorschotbons.
  Na elke spelsessie wordt de kasvoorraad in zijn beginsamenstelling of in geval van telling, in zijn aanvangsbedrag hersteld.

  Art. 27. De betaling van voorschotten voor de automaten door middel van de speciale kas wordt niet onmiddellijk in de algemene boekhouding opgenomen. De bij die gelegenheid opgemaakte bonnen worden, tussen twee tellingen in, beschouwd als kaswaarden.

  Afdeling 9. - Voorschotten aan de speeltafels en formaliteiten ervan.

  Art. 28. Aan elke speeltafel bevindt zich los van de centrale kas een afzonderlijke kas, de bank genaamd, waarover de tafelverantwoordelijke beschikt. Deze kas draagt hetzelfde volgnummer als de daarbij horende tafel en krijgt aan het begin van de partij een voorschot penningen waarvan het bedrag vastgesteld bij de opening van de speeltafel tijdens dezelfde dag niet mag wijzigen. Het bedrag van de nieuwe voorschotten die eventueel in de loop van de partij moeten worden gedaan, mag niet hoger zijn dan dat van het eerste voorschot.

  Art. 29. Teneinde wisseloperaties te voorkomen moet worden voorzien in voldoende voorschotten penningen en schijven van kleine waarde. Zij worden berekend en vastgesteld op grond van het minimum van de inzetten.

  Art. 30.Op het moment van de effectieve ingebruikneming van een tafel worden de penningen en schijven die het voorschot van de bij die tafel horende kas moeten gaan uitmaken, van de centrale kas van het casino overgebracht in een speciaal daarvoor bestemde doos die alleen het aantal penningen en schijven mag bevatten dat met de kasvoorraad overeenstemt. Voor wat betreft de roulettespelen kan deze kas aan de tafel bevestigd blijven. In dit laatste geval dienen alle penningen uitgestald te worden voor controle.
  De penningen en schijven worden dan op de tafel uitgestald en door de croupier geteld en gecontroleerd.
  Het getelde bedrag wordt in het bijzijn van [1 ...]1 de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, van een afgevaardigd bestuurder of van de zaakvoerder van de inrichting of van een personeelslid dat daartoe is aangewezen op zijn juistheid nagekeken en met klare stem afgeroepen. [1 Deze verrichting kan worden bijgewoond door een ambtenaar van de FOD FinanciŽn of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen.]1
  Er wordt op dezelfde manier te werk gegaan wanneer de kas tijdens een partij moet worden gespijsd.
  Op het einde van de partij wordt de kasvoorraad op zijn juistheid nagekeken in het bijzijn van de tafelbediendes, van [1 ...]1 de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, van een afgevaardigd bestuurder of van de zaakvoerder van de inrichting of van een persoon door deze laatste aangeduid. [1 Deze verrichting kan worden bijgewoond door een ambtenaar van de FOD FinanciŽn of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen.]1
  Die verschillende formaliteiten moeten vrij traag worden uitgevoerd opdat de aanwezigen ze tot in de kleinste details kunnen volgen.
  ----------
  (1)<KB 2011-07-27/02, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 21-08-2011>

  Afdeling 10. - Voorschotten bij de automatische kansspelen en formaliteiten ervan.

  Art. 31. De automaat moet worden bijgevuld als het uitstortingsmechanisme ervan leeg raakt alvorens een winst volledig is uitbetaald of als hij onlangs in gebruik is genomen.
  De zaalbediende bevoorraadt de automaat met penningen onder toezicht van de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, van een afgevaardigd bestuurder of van de zaakvoerder van de inrichting of door een persoon aangewezen door deze laatste.

  HOOFDSTUK II. - Speciale boekhouding van de spelen.

  Afdeling 1. - Register van de " orphelins ".

  Art. 32. De sommen en inzetten, evenals het kredietbedrag van de speciale betaalkaarten, die op de grond worden aangetroffen, die op de speeltafels en op de automaten of tijdens de partij worden achtergelaten en waarvan niet is geweten aan wie zij toebehoren, worden " orphelins " genoemd en ingeschreven in het register van de " orphelins ", waarvan het model als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.
  Het bedrag van de tijdens de partij achtergelaten sommen en inzetten wordt gevormd door het totaal van de aanvankelijk vergeten inzet en de gecumuleerde winsten ervan tot op het tijdstip waarop na het zoeken van de eigenaar, effectief is vastgesteld dat die sommen en inzetten zijn achtergelaten.
  Ingeval de wettige eigenaar van de gevonden sommen en inzetten zich bekendmaakt en zijn recht erop kan bewijzen, krijgt hij ze terug en hij tekent voor ontvangst.

  Art. 33. De " orphelins " worden onmiddellijk in de centrale kas van het casino gestort. Die storting wordt opgetekend in het register van de " orphelins ". Het bedrag ervan wordt in de boekhouding van het casino geboekt op de rekening " orphelins ", waarvan het kredietsaldo op het einde van het boekjaar moet overeenstemmen met het algemeen totaal opgetekend in dat register.

  Afdeling 2. - Drinkgelden.

  Art. 34.De bussen van drinkgelden dienen te worden geteld los van de telling van de drop, dit zijnde de niet uitwisselbare jetons en dat in het bijzijn van 2 bedienden [1 ...]1. Indien de bussen worden verwijderd van de tafel voor de telling dienen deze permanent onder videobewaking te staan. Ook de telling zelf dient onder videobewaking te gebeuren. [1 Deze verrichting kan worden bijgewoond door een ambtenaar van de FOD FinanciŽn of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-07-27/02, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 21-08-2011>

  HOOFDSTUK III. - Regels van toepassing op de tafelspelen.

  Afdeling 1. - Algemeen.

  Art. 35. Bij technische interventies aan de tafelspelen dient de bon voorzien in bijlage 4 te worden ingevuld.

  Art. 36. Voor wat betreft de tafelspelen dient elke kansspelinrichting klasse 1 voorafgaand aan de uitbating aan de kansspelcommissie een dossier over te maken bevattende het spelreglement inhoudende basisspel en eventuele extra spellen, de mogelijke inzetten met vermelding van minimum en maximum en de spelbenodigdheden met vermelding van de leverancier. De kansspelcommissie neemt een beslissing binnen de drie maanden. Elke houder van een vergunning klasse A kan enkel kansspelen uitbaten waarvoor hij persoonlijk de toestemming van de kansspelcommissie heeft verkregen.
  Elke wijziging in de spelregels dient op dezelfde manier te worden aangevraagd.

  Afdeling 2. - Regels van toepassing op Baccara en Chemin de Fer.

  Art. 37.Ingeval het casino de tegenwaarde niet meer kan waarborgen, worden de spelen, met uitzondering van Baccara en Chemin de Fer op staande voet stilgelegd.
  De houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, een afgevaardigd bestuurder of de zaakvoerder van de inrichting brengt de commissie, [1 de ambtenaar van de FOD FinanciŽn of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen en die aanwezig kan zijn in de inrichting]1 of de korpschef van de zone waar het casino gevestigd is, hiervan onmiddellijk op de hoogte.
  ----------
  (1)<KB 2011-07-27/02, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 21-08-2011>

  Art. 38. Baccara en Chemin de fer worden gespeeld met zes kaartspellen. Het zijn spelen met een speelpot waarbij een van de spelers, de " bankier ", tegen de andere spelers, de " inzetters ", uitkomt.
  Het doel bestaat erin met 2 of 3 kaarten een score van 9 of het dichtst bij 9 te behalen.

  Art. 39. Baccara en Chemin de fer worden op dezelfde wijze gespeeld. Het verschil ligt in de functie van de speler :
  1į Baccara wordt gespeeld met een bankier van het casino of een aangeduide speler;
  2į Chemin de fer wordt gespeeld met een bankier die een door het lot aangewezen speler is. In dit geval zorgt een casinobediende voor de spelbenodigdheden.

  Afdeling 3. - Regels van toepassing op Big Wheel.

  Art. 40. Het Big Wheel-spel wordt gespeeld met een rad onderverdeeld in 52 vakken. Het is de bedoeling in te zetten op het symbool waarop het balletje blijft liggen als het rad stilvalt.

  Afdeling 4. - Regels van toepassing op Black Jack.

  Art. 41. Black Jack wordt gespeeld met zes kaartspellen. Het is de bedoeling het getal 21 zo dicht mogelijk te benaderen zonder het te overschrijden.

  Afdeling 5. - Regels van toepassing op Poker.

  Art. 42. Poker wordt gespeeld met een kaartspel, waarbij de speler met de sterkste hand alle inzetten wint.

  Afdeling 6. - Regels van toepassing op Craps.

  Art. 43. Craps wordt gespeeld met twee dobbelstenen die op een speeltafel worden gegooid, waarbij het de bedoeling is in te zetten op een brede waaier van combinaties die ontstaan uit het gooien van die dobbelstenen.

  Afdeling 7. - Regels van toepassing op Mini, Midi en Maxi Punto Banco.

  Art. 44. Mini, Midi en Maxi Punto Banco wordt gespeeld met zes kaartspellen, waarbij het de bedoeling is om met twee of drie kaarten de Punto of de Banco te behalen, of die zo dicht mogelijk te benaderen.

  Afdeling 8. - Regels van toepassing op de Roulette.

  Art. 45. Amerikaanse, Engelse en Franse Roulette wordt gespeeld met een rad dat naargelang de versie ervan in 37 of 38 vakken is onderverdeeld. Het is de bedoeling op het speelveld in te zetten op de plaats die overeenkomt met de gekozen combinaties en te wachten tot het balletje stilvalt.

  Afdeling 9. - Regels van toepassing op Sic Bo.

  Art. 46. Sic Bo wordt gespeeld met drie dobbelstenen, waarbij het de bedoeling is in te zetten op een brede waaier van combinaties die ontstaan uit het gooien van die dobbelstenen.

  Afdeling 10. - Regels van toepassing op Bingo.

  Art. 47. Bingo wordt gespeeld met kaarten waarop cijfers zijn gedrukt onder de letters van het woord BINGO. Deze cijfers, die ook op de balletjes zijn weergegeven, worden lukraak gekozen door een trommel.

  Afdeling 11. - Pokertoernooien.

  Art. 48. Elk casino mag een maal per jaar een pokertoernooi organiseren.

  Art. 49. Voorafgaand aan het toernooi moet het casino het verloop van het toernooi en de toegepaste pokerregels bepalen.
  De kansspelcommissie, die daarvan ten minste drie maanden vooraf op de hoogte moet worden gebracht, moet daarmee instemmen en kan ter zake controle uitoefenen.

  HOOFDSTUK IV. - Regels van toepassing op de automatische kansspelen.

  Afdeling 1. - Algemeen.

  Art. 50.
  <Opgeheven bij KB 2009-06-11/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 09-07-2009>

  Art. 51.
  <Opgeheven bij KB 2009-06-11/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 09-07-2009>

  Afdeling 2. - Werking van de automatische kansspelen.

  Art. 52. De automaten zijn kansspelautomaten, ingedeeld in twee categorieŽn, te weten de zogenaamde " rollenautomaten " zoals Reel Slot en de spelen met " videoterminals " zoals Wheel of Fortune, paardenwedrennen, Keno en Video Slots.
  Na inworp van een muntstuk of van een penning of na gebruik van een speciale betaalkaart wordt een mechanisme in werking gesteld waarbij een willekeurige combinatie van symbolen op het scherm verschijnt.
  Indien de kansspelinrichting klasse I gebruik maakt van speciale betaalkaarten, dient dit systeem vooraf goedgekeurd te worden door de kansspelcommissie. Het systeem moet worden afgenomen bij een houder van een vergunning klasse E.

  Afdeling 3. - Regels van toepassing op Keno.

  Art. 53. Keno wordt gespeeld door middel van een raakscherm waarop een reeks cijfers van 1 tot 80 wordt weergegeven. Naar gelang van de gekozen formule kiest de speler of de automaat tussen 2 en 10 cijfers.

  Afdeling 4. - Regels van toepassing op paardenwedrennen.

  Art. 54. Het automatisch paardenwedrennenspel bestaat erin de resultaten van een paardenwedren te voorspellen.
  Het betreft een weddenschap naar quota. De speler kan op twee wijzen inzetten :
  1į ofwel zet hij in op de winnaar;
  2į ofwel zet hij in op de eerste twee plaatsen.
  Indien de speler na beŽindiging van de wedren het winnende resultaat heeft gevonden, wordt hij uitbetaald in verhouding tot het quota van de winnaar(s).

  Afdeling 5. - Regels van toepassing op het Wheel of fortune.

  Art. 55. Het Wheel of fortune is samengesteld uit vier spelen, namelijk :
  1į Linear Bingo;
  2į Area Bingo;
  3į Keno;
  4į Multicards.
  De spelkeuze vindt plaats bij het begin van de partij.
  Tien cijfers worden geselecteerd aan de hand van balletjes die lukraak in een van de 25 genummerde vakjes van het grote rad vallen.

  Afdeling 6. - Regels van toepassing op Reel Slot en Video Slot.

  Art. 56. Bij de automaten van het type Reel Slot en Video Slot kruist een horizontale, verticale of schuine lijn het scherm of een combinatie van deze lijnen of de bijhorende bonusspelen.
  Vanaf het ogenblik dat de speler inzet, kan hij door middel van de druktoets Start de rollen, hetzij reŽle : Reel Slot, hetzij virtuele : Video Slot, aan het draaien brengen. Wanneer bij het stopzetten van de rollen de symbolen op een lijn staan zoals bij een van de winnende combinaties op het bord, wint de speler
  Elk toestel bevat 3 tot 9 rollen.

  Afdeling 7. - Regels van toepassing op Video Poker.

  Art. 57.[1 Het pokerspel wordt gespeeld op een scherm, met een gedeelte van een standaard kaartspel of ťťn of meerdere standaard kaartspelen, naargelang het type van het gekozen spel. Verschillende jokers zijn toegelaten. Eenmaal de inzet gebeurd is, kunnen, met een druk op de knop, de kaarten verdeeld worden. Het aantal handen en het aantal kaarten per hand hangt af van het type gekozen spel. De speler kan bijkomende inzetten plaatsen tijdens het spel. Het pokerspel kan gespeeld worden op meerdere lijnen. In dit geval moet iedere lijn de regels van het pokerspel respecteren. Wanneer de speler een beslissing moet nemen, moet de machine altijd een beslissing presenteren welke zij aanbeveelt. De kaarten mogen door dobbelstenen vervangen worden voor zover het spel aan alle eisen van het pokerspel voldoet.]1
  ----------
  (1)<KB 2009-06-11/06, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 09-07-2009>

  Art. 57/1. [1 Het interactief pokerspel is een meerspelerstoestel dat maximaal 10 spelers kan ontvangen. Een randomgenerator verdeelt de virtuele kaarten en het toestel biedt ze aan aan de aanwezige spelers. De spelregels moeten gelijk zijn aan de pokertafelspelen.
   Voor het respecteren van het uurgemiddelde, dient de inzet op deze interactieve pokerspelen uitsluitend te gebeuren door een individuele en persoonlijke spelerskaart.
   Het toestel moet, voor elke partij, de waarden samenvoegen van de speeltijd en het verlies van de speler. Het toestel moet de toegang verbieden tot het spel voor een speler waarvan het samengevoegd verlies groter is dan de gestelde limieten.
   Voor het interactief pokerspel geldt de verplichte voorwaarde op de automatische kansspelen van het minimum herverdelingsgehalte van 84 % niet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-06-11/06, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 09-07-2009>

  Afdeling 8. - Regels van toepassing op Video Roulette.

  Art. 58. Het automatische roulettespel kan van het materiŽle of het virtuele type zijn.
  De winst van het spel wordt bepaald door een spelmogelijkheid die bepaald wordt door het stoppen van het balletje in ťťn der genummerde vakken.
  Eenmaal de inzet is ingebracht, dient de speler een keuze te maken uit een nummer of de combinatie waarop men wil gokken. Vervolgens brengt de startknop de roulette op gang. Wanneer het balletje stopt in ťťn der genummerde vakken duidt dit het winnende nummer aan. De speler wordt betaald volgens zijn winnend nummer.
  De materiŽle roulette bestaat uit een bedekte roulette gelijkend op deze die gebruikt wordt voor de tafelspelen.
  De virtuele roulette wordt gespeeld op een scherm met twee niveaus. Op het eerste niveau bevindt zich de inzettafel waar de speler zijn virtuele schijven kan schikken. Op het tweede niveau verschijnt een scherm met het wiel.
  Bij de materiŽle en virtuele roulette kan de trekking gebeuren door middel van teerlingen. Het gebruik van dobbelstenen verandert niets aan de aard van het spel dat een van het type roulette blijft.

  Afdeling 9. - Regels van toepassing op Video Black Jack.

  Art. 59. ß 1. Het spel black-jack wordt gespeeld op een scherm met een kaartspel van 52 standaardkaarten. Het scherm wordt vernieuwd na elke kaartverdeling.
  De kaartendoos kan worden samengesteld uit een maximum van zes spelen van 52 kaarten.
  ß 2. De kaarten hebben dezelfde waarde als bij black-jack op tafel :
  - 2/10 : waarde van de kaart
  - Boer, Vrouw, Koning : 10
  - Aas : 1 of 11
  ß 3. De automaat verdeelt de kaarten en de speler steekt de kaarten goed. Eens de kaartenverdelingen bepaald, worden de inzetten betaald naargelang de vooraf ingestelde winnende combinaties. Bij gelijkheid wint noch verliest de speler.

  HOOFDSTUK V. - Technische bepalingen.

  Afdeling 1. - Algemeen.

  Art. 60. Aan de buitenkant van elke kansspelautomaat moet een zichtbare identificatieplaat zijn aangebracht met het serienummer van de automaat, gegraveerd of gedrukt.

  Art. 61. Alle casino's moeten een nauwkeurig plan opmaken met de genummerde locatie van elke automaat evenals het serienummer vermeld op de identificatieplaat.

  Afdeling 2. - Reserve.

  Art. 62. De casino's mogen in een lokaal dat alle veiligheidswaarborgen biedt over een reglementaire reserve van automaten beschikken die maximum 10 % van de toegestane hoeveelheid bedraagt.
  De casino's die minder dan tien automaten exploiteren, mogen over een reserveautomaat beschikken. Een reserveautomaat mag enkel gebruikt worden ter vervanging van een defect automaat.

  Art. 63. Wanneer een in exploitatie genomen automaat wordt weggehaald of door een reserveautomaat wordt vervangen, moet zulks worden vermeld in het register van de technische tussenkomsten. Het model van dit register wordt als bijlage IV bij dit besluit gevoegd. Dienen in dit register te worden ingeschreven : het serienummer van de bouwer, het nummer van locatie in het casino van de verplaatste automaat en het serienummer van de vervangingsautomaat, de reden voor de verplaatsing van de automaat en de datum en het tijdstip van de verplaatsing.
  De terugkeer van de automaat na herstel wordt eveneens op dezelfde wijze in het register opgetekend. Deze handelingen worden medeondertekend door de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder of door de zaakvoerder van de inrichting, door de casinomecanicien en door de technicus van de technische dienst, ingeval zijn aanwezigheid is vereist.

  Afdeling 3. - Technische tussenkomsten op de automaten.

  Art. 64. Tenminste eenmaal per jaar moet op de automaten in gebruik de controle verricht worden bedoeld in alinea 3 van artikel 52 van de wet door de controle-instantie.
  De revisies of herstellingen kunnen worden uitgevoerd door een technische dienst houder van een vergunning E. Die revisies of herstellingen kunnen worden gevolgd door een controle uitgevoerd door de controle-instantie.
  De gewone werkzaamheden van herstel of onderhoud mogen worden uitgevoerd door de technici van de casino's voor zover dit geen zegelverbreking met zich mee brengt.

  Art. 65. Alle operatoren die instaan voor de controle, de herstellingen en het onderhoud zoals bedoeld in artikel 64 van dit besluit, moeten rekenschap afleggen van hun optreden door het invullen van de technische interventiebonnen van het register van de technische tussenkomsten voorzien in bijlage IV.

  Art. 66. De controle-instantie en de controledienst van de kansspelcommissie hebben de algemene verplichting om de kansspelcommissie op de hoogte te brengen van elke anomalie vastgesteld in de werking van de automaten. In spoedeisende gevallen moet de informatie onverwijld worden overgezonden, in de andere gevallen schriftelijk.

  Art. 67.[1 Enkel de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie beschikt]1 over de eensluidende software van de kansspelen.
  ----------
  (1)<KB 2018-03-29/03, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 15-04-2018>

  HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen.

  Art. 68. Het koninklijk besluit van 10 maart 2003 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I wordt opgeheven.

  Art. 69. Bij wijze van overgangsmaatregel dient binnen de 30 dagen na publicatie van dit koninklijk besluit het dossier betreffende de actueel uitgebate kansspelen bij de kansspelcommissie toe te komen die een beslissing neemt binnen de drie maanden. In de periode voorafgaand aan de beslissing kan de kansspelinrichting klasse 1 deze kansspelen blijven uitbaten.

  Art. 70. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 71. Onze Minister bevoegd voor Justitie, Onze Minister bevoegd voor FinanciŽn, Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Onze Staatssecretaris bevoegd voor Overheidsbedrijven zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage I. Boekje ingebruikneming en inventaris van de speelkaarten, dobbelstenen, kaartenschudders/verdelers en van het goedgekeurde materiaal.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2007, p. 4286 ).

  Art. N2. Bijlage II. - Bevoorradingsbons voor schijven en penningen.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2007, p. 4291 ).

  Art. N3. Bijlage III. - Register van de "orphelins".
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2007, p. 4294 ).

  Art. N4. Bijlage IV. - Register bons technische interventie.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2007, p. 4297 ).
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 3 december 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van FinanciŽn,
D. REYNDERS
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL
De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
M. VERWILGHEN
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
B. TUYBENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op de artikelen 8, 33.3, 33.4, 33.5, 53.4 en 53.5;
   Gelet op het advies van de kansspelcommissie, gegeven op 5 januari 2005;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 16 maart 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 juli 2005;
   Gelet op het advies nr. 39.171/2 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2005;
   Gelet op de Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, gewijzigd door de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van FinanciŽn, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-03-2018 GEPUBL. OP 05-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 67)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-07-2011 GEPUBL. OP 11-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 30; 34; 37)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-06-2009 GEPUBL. OP 29-06-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 50; 51; 57; 57/1)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Het Koninklijk Besluit van 10 maart 2003 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I regelt actueel naast enkele algemene regels, de spelregels van de diverse toegelaten spelen, de wijze waarop het casino zijn boekhouding betreffende deze spelen dient te voeren en de technische tussenkomsten.
     In november 2003 hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de Belgische casino's en de kansspelcommissie om dit Koninklijk Besluit te bespreken, te evalueren en waar nodig bij te sturen. Uit deze besprekingen en de ervaring in de dagdagelijkse praktijk, leert ons dat een grondige wijziging van dit Koninklijk Besluit om een zevental redenen wenselijk en noodzakelijk is.
     Allereerst is gebleken dat een volledige en correcte toepassing van het Koninklijk Besluit onwerkzaam is in de praktijk en bevat de tekst tegenstrijdigheden. Zo moeten bijvoorbeeld de shufflers zowel aan tafel worden bevestigd zonder dat ze kunnen worden weggenomen en anderzijds worden opgeborgen in een speciaal hiervoor bestemde kast.
     Ten tweede bevat de tekst tal van administratieve vereisten die leiden tot een enerzijds overdreven formaliteiten voor de exploitanten van een kansspelinrichting klasse I en anderzijds een immense papierberg. Deze vereisten zijn vroeger ingevoerd met het akkoord van de kansspelinrichtingen klasse I, maar blijken overbodig en nutteloos. Het noteren van de gegevens op papier is nutteloos en overbodig als deze ook worden ingevoerd in het passend informaticasysteem overeenkomstig artikel 33, 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem en het bijhorende protocol van de kansspelcommissie. Dit systeem is actueel in werking.
     Vervolgens is door de permanente evolutie van de technologische middelen mogelijk dat de gegevensdragers en gebruikte materialen voor zowel tafelspelen als automatische kansspelen veranderen. Het verdient de voorkeur om hierop door middel van een open tekst deze naar de toekomst ook mogelijk te maken, mits de nodige waarborgen er zijn, in plaats van een gesloten tekst waarbij deze middelen al bij voorbaat zijn uitgesloten. De nodige waarborgen worden geboden voor de gegevensdragers door het " passend informaticasysteem " overeenkomstig artikel 33, 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem en het bijhorende protocol van de kansspelcommissie. Artikel 52 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, waarbij alle gebruikte materialen moeten worden getest door de Metrologische Dienst van de FOD Economische Zaken, biedt een voldoende waarborg voor de gebruikte materialen.
     Ten vierde moet het Koninklijk Besluit in overeenstemming worden gebracht met het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I. Het Koninklijk Besluit van 24 november 2004 tot wijziging van dit Koninklijk Besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 december 2004 en omvat 3 wijzigingen :
     1. Naast mini punto banco wordt ook midi en maxi punto banco toegestaan;
     2. Caribbean Stud Poker wordt vervangen door poker;
     3. Bingo verdwijnt bij de automatische kansspelen en wordt toegevoegd bij de traditionele tafelspelen.
     Het Koninklijk Besluit van 17 september 2005 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I laat de exploitatie van video-poker, video-black jack en video-roulette in de casino's toe.
     In de vijfde plaats worden in het Koninklijk Besluit en de bijhorende bijlagen de spelregels tot in het kleinste detail geregeld. Dit is een schoolvoorbeeld van overreglementering vanwege de overheid. De standaardregels voor de casinospelen zijn vastgelegd in het internationale gewoonterecht. Enkel bijkomende inzetmogelijkheden kunnen verschillen van land tot land en zelfs van casino tot casino. Het volstaat dat de casino's hun spelreglementen overmaken aan de kansspelcommissie die deze dan goedkeurt om toch enige controle op de aangeboden spelen te behouden. Het algemeen geldend principe kan in het Koninklijk Besluit worden opgenomen.
     Ten zesde dienen er enkele tekstuele wijzigingen te worden aangebracht. Enkele woorden zijn ten onrechte vertaald naar het Nederlands terwijl deze in de praktijk enkel in de Franse of Engelse termen worden gebruikt in het casino. Zo verdient het de aanbeveling om overal de term "orphelins" te gebruiken in plaats van de letterlijke Nederlandse vertaling "wezen".
     Tot slot verdient het de aanbeveling om het volledige Koninklijke Besluit te vervangen door dit nieuwe en alle, ook de ongewijzigde, artikels opnieuw te publiceren. Door de vele wijzigingen die worden doorgevoerd, is het in het belang van een duidelijk gecoŲrdineerde tekst dat deze in zijn geheel, hernummerde versie wordt gepubliceerd.
     De artikelsgewijze bespreking gaat uit van de artikels uit het nieuwe ontwerpbesluit.
     De artikels worden besproken per hoofdstuk. Om een goed begrip te hebben van de wijzigingen wordt er na elk hoofdstuk een paragraaf gewijd aan de bepalingen uit hetzelfde hoofdstuk van het koninklijke besluit van 10 maart 2003 die niet worden behouden.
     Bij dit verslag is bijgevoegd :
     - een tabel, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de bepalingen van het voorliggende besluit en die van het koninklijke besluit van 10 maart 2003;
     - een tweede tabel, met opsomming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 maart 2003 die niet weerhouden worden in het voorliggende besluit.
     Artikelsgewijze bespreking
     HOOFDSTUK I. - Algemene regels
     Artikel 1
     Dit artikel geeft de mogelijkheid aan de exploitanten van een casino om de spelen stil te leggen indien er een inbreuk is op de bepalingen van dit Koninklijk Besluit. Een wijziging van het artikel is niet nodig.
     Artikel 2
     Het aantal bijlagen wordt beperkt. In het ontwerp van Koninklijk Besluit zijn er nog slechts 4 bijlagen voorzien in plaats van 27. Het is tevens niet nodig om deze documenten op te vragen bij de kansspelcommissie die deze voor gezien dient te tekenen. Het is administratief een stuk eenvoudiger om deze documenten, waarvan de vorm toch is vastgelegd door de vergunninghouder zelf te laten produceren. Het volstaat dat de kansspelcommissie bij controle, ter plaatse of door het opvragen van de documenten, in de mogelijkheid moet worden gesteld om deze in te kijken en eventueel te ondertekenen. De gegevens die in de bijlagen 1 tot 3 voorkomen dienen dagelijks te worden ingevuld. Hierdoor is de controle op basis van de datums mogelijk.
     Artikel 3
     De notie het "materiaal dat het spel kan beÔnvloeden" is te ruim gesteld en gaat zijn initiŽle doelstelling voorbij. Het is vooral van belang dat de elementen die een werkelijke invloed kunnen hebben op het resultaat van het spel, zoals kaarten, dobbelstenen, roulettes, .... worden afgenomen bij een vergunninghouder klasse E. Deze vergunninghouders staan onder de controle van de kansspelcommissie. Het is echter niet noodzakelijk dat materiaal dat geen invloed heeft op het uiteindelijke resultaat van het spel bij een vergunninghouder klasse E wordt afgenomen. Tapijten, tafelbekleding en dergelijke vallen in deze categorie van materiaal. Het verdient dan ook de aanbeveling om de notie het "materiaal dat het resultaat van het spel kan beÔnvloeden" te gebruiken.
     Verder moet ook het materiaal dat dient om de kansspelen te controleren, waaronder het informaticasysteem en het videobewakingssysteem worden afgenomen bij de houder van een vergunning klasse E. Deze systemen vormen een essentieel element in de toezicht en de controle die zowel het casino als de kansspelcommissie kan uitoefenen. Het is van het allergrootste belang dat de herkomst van deze systemen is gewaarborgd.
     Artikel 4
     In het eerste lid moet worden bepaald wie de aanvangsinventaris opstelt. In overeenstemming met de andere artikelen kan hier worden geopteerd voor de vaste formulering : "door de houder van de vergunning of, indien het een rechtspersoon betreft, door een afgevaardigd bestuurder, door de zaakvoerder of door een verantwoordelijke bediende die hij aanwijst".
     In het tweede lid moet het woord "bevel" vervangen worden door het woord "verzoek". De rest kan ongewijzigd worden behouden.
     Het derde lid moet in overeenstemming worden gebracht met het artikel 3, met name het "materiaal dat het resultaat van het spel kan beÔnvloeden".
     Artikel 5
     Artikel 5, eerste lid stemt overeen met het ťquivalent van het oude artikel 6.
     De kaarten worden bijgehouden in een kast waar alle materialen worden bijgehouden en niet enkel de speelkaarten, maar ook de dobbelstenen, shufflers, ... Alle bepalingen inzake het bewaren van de kaarten worden in dit artikel opgenomen.
     Artikel 6
     De controle-instantie dient aanwezig te zijn bij de vernietiging van de kaarten opdat zij kan nagaan of deze nog volledig, ongemerkt en onbeschadigd zijn. In de praktijk is dit echter onmogelijk om alle vernietigingen in de negen Belgische casino's bij te wonen. Het volstaat dat de controle-instantie op de hoogte wordt gebracht dat er kaarten worden vernietigd en zij kan beslissen om hierbij aanwezig te zijn. Zij dient hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vernietiging van op de hoogte te worden gebracht.
     De vernietiging van de kaarten moet worden aangepast aan eventueel nieuwe technieken. Indien de kansspelcommissie deze nieuwe methode goedkeurt kunnen de kaarten hiermee worden vernietigd.
     De kansspelcommissie is niet meer verplicht is om elke vernietiging van gebruikte kaarten bij te wonen.
     Artikel 7
     Het woord "kaartendepot" wordt vervangen door de woorden "opbergkast" om in overeenstemming te blijven met artikel 5. Het woord "shuffle" wordt vervangen door het woord "shuffler".
     Artikel 8
     Er kunnen zich verschillende onregelmatigheden voordoen betreffende de kaarten. Deze worden onder ťťn zinsconstructie gebracht en algemeen onder de term "onregelmatigheden" geplaatst, in de plaats van de vroegere extensieve opsomming van onregelmatigheden die zich konden voordoen.
     Deze onregelmatigheden moeten in het ingebruiknemings- en inventarisboekje worden genoteerd en alle bijkomende omstandigheden dienen te worden vermeld in een afzonderlijk rapport. Het artikel werd in deze zin gewijzigd aangezien het niet mogelijk is om in het ingebruiknemings- en inventarisboekje al deze gegevens te noteren.
     Artikel 9
     Het woord "kaartendepot" wordt vervangen door de woorden "opbergkast" om in overeenstemming te blijven met het artikel 5, tweede lid.
     Artikel 10
     Artikel 10, eerste zin stemt overeen met het oude artikel 11, eerste zin. In de tweede zin werden de woorden aan de tafel gevestigd "vervangen door de woorden toegewezen aan een tafel". Deze kaartenschudders/verdelers moeten worden genummerd door de kansspelinrichting klasse I.
     In overeenstemming met de andere artikelen wordt er een lid toegevoegd betreffende het opbergen van de niet-gebruikte kaartenschudders/verdelers in de opbergkast.
     Artikel 11
     Dit artikel stemt overeen met het oude artikel 12.
     Artikel 12
     Het woord "kaartendepot" wordt vervangen door de woorden opbergkast' om in overeenstemming te blijven met ontwerpartikel 5.
     Artikel 13
     De vernietiging van de dobbelstenen kan op ťťnzelfde wijze worden behandeld als de vernietiging van de kaarten. Het is niet noodzakelijk dat de kansspelcommissie bij elke vernietiging aanwezig is, enkel dat zij in de mogelijkheid wordt gesteld om deze bij te wonen door uiterlijk 24 uur voorafgaand hieraan ervan in kennis te worden gesteld. Ook de methode moet niet bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd. Het volstaat om de wijze van vernietiging te laten goedkeuren door de kansspelcommissie.
     Artikel 14
     De formulering van het eerste lid werd verbeterd, in vergelijking met de oude bepaling. De verplichting om de duur van een partij craps vast te stellen wordt eveneens opgenomen. De duur van een partij wordt vastgesteld op ťťn dag, vanaf de opening van de tafel tot de sluiting.
     In het tweede lid is het niet bij elke worp dat de dobbelstenen moeten worden voorgesteld aan de speler, zoals dit geformuleerd was in het oude artikel 15, maar bij elke nieuwe werper. Nadat de speler bij zijn eerste worp twee dobbelstenen heeft gekozen, blijft hij deze behouden tot op het einde van zijn werpbeurt. Enkel moeten zij worden vervangen bij elk incident buiten het normale spelverloop. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een dobbelsteen op de grond valt.
     De laatste zin van het artikel 15 over het bewaren van drie andere dobbelstenen werd ongewijzigd overgenomen.
     Artikel 15
     Dit artikel stemt overeen met het oude artikel 16. Het betreft de vorm van de gebruikte dobbelstenen en de bepaling dat beschadigde dobbelstenen dienen te worden vervangen.
     Artikel 16
     Dit artikel is geherformuleerd zoals dit het geval is bij de kaarten, met name dat elke onregelmatigheid wordt genoteerd in het ingebruiknemings- en inventarisboekje en dat een afzonderlijk rapport hierover wordt opgesteld.
     De wijze waarop de onregelmatigheden worden vastgesteld moet niet worden bepaald. Elk casino staat hierin vrij om zijn controlemiddelen te bepalen.
     Artikel 17
     Uit onderzoek blijkt dat naast de opgesomde ook de daaropvolgende waarden gangbaar zijn in de kansspelinrichtingen klasse I en vaak overeenstemmen met het minimum of maximumbedrag dat kan worden ingezet bij een tafelspel of gebruikt worden als wisselmateriaal tussen de tafelbedienden en de kassa.
     Voor de Amerikaanse penningen is dit 25 en 500 Euro, en voor de Franse schijven 2.000, 2.500 en 25.000 euro.
     Artikel 18
     Uit onderzoek blijkt dat naast de opgesomde ook de daaropvolgende waarden gangbaar zijn in de kansspelinrichtingen klasse I, namelijk 2, 5, 10, 200 en 250 euro. De rest van het artikel kan in zijn oorspronkelijke vorm behouden worden.
     Artikel 19
     Het is irrelevant hoe de gratis penningen of schijven noemen. Elke vorm van gratis schijven en penningen is verboden. Artikel 60 van de wet van 7 mei 1999 staat actueel wel toe dat de kansspelinrichtingen klasse I cadeaus aanbieden aan hun cliŽnten voor een maximum bedrag van 50 euro per week. De kansspelcommissie is steeds van oordeel geweest dat dit echter niet geldt voor cadeaus in de vorm van gratis speelkrediet op grond van huidig artikel. Cadeaus in deze vorm zetten een speler aan om extra te spelen. De verwijzing naar Lucky Chips moet dan ook verdwijnen.
     Artikel 20
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging.
     Artikel 21
     Dit artikel regelt de kasvoorraad aan de tafels. Deze mag enkel bestaan uit penningen en schijven.
     Aan alle tafels, en niet enkel meer aan de Baccara of Chemin de Fer tafels kan worden ingezet met geld, maar deze moeten onmiddellijk worden gewisseld tegen penningen of schijven. Er mag geen cash geld op de tafel blijven om te spelen.
     Artikel 22
     Dit artikel bepaalt dat de beginwaarde van de kassa's ieder jaar door de exploitant van het casino worden vastgesteld. Dit geldt voor alle tafels en niet enkel meer voor de Baccara of Chemin de Fer tafels.
     Artikel 23
     Dit artikel regelt de wisselingen van geld in jetons aan de tafels door de verantwoordelijke van het casino.
     Artikel 24
     De formule "Van gelijke waarde" dient worden geschrapt. Anders kunnen er enkel penningen en betaalkaarten van 1 euro worden gebruikt.
     Artikel 25
     De enige nieuwigheid in dit artikel is het schrappen van de woorden "speciaal voor die taak aangestelde". De kassier op zich kan zowel verantwoordelijk zijn voor de kassa van de tafelspelen als die van de automatische spelen.
     Artikel 26
     In de Nederlandstalige versie is het nodig om te verduidelijken dat de kasvoorraad bij opening eveneens kan bestaan uit biljetten. Het eerste lid werd in die zin aangepast.
     In het tweede lid drong dezelfde wijziging zich op in de Nederlandstalige versie zodat op dezelfde wijze "uitbetalingsbons" in beide versies werden toegevoegd. Deze laatste zijn de bons die worden uitgeschreven indien een speler zijn winst komt innen aan de kassa. Het is niet meer nodig deze gegevens op papieren drager bij te houden aangezien deze worden ingevoerd ingegeven in het passend informaticasysteem overeenkomstig artikel 33, 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem en het bijhorende protocol van de kansspelcommissie.
     In het derde lid dientin de Nederlandstalige versie het woord partij "te worden vervangen door het woord spelsessie".
     Artikel 27
     Dit artikel dient niet worden gewijzigd en regelt de betaling van de voorschotten.
     Artikel 28
     Het artikel regelt de voorschotten die worden gegeven aan een tafel. Nieuwe voorschotten mogen niet hoger zijn dan het eerste voorschot dat aan de desbetreffende tafel werd gegeven.
     Het oorspronkelijk artikel moet niet worden gewijzigd.
     Artikel 29
     Er moet in genoeg voorschotten worden voorzien in kleine waarden om veelvuldige wisseloperaties te voorkomen.
     Artikel 30
     Bij de roulettetafels worden de penningen en schijven steeds aan een aan de tafel bevestigde kassa bewaart. Het eerste lid werd hier dan ook mee in overeenstemming gebracht.
     Het tweede, vierde en zesde lid kunnen ongewijzigd blijven.
     Door de afschaffing van het voorschottenboekje, zoals hierboven vermeld, werden het derde en vijfde lid hieraan aangepast. Deze alinea's betreffen de aanwezigheid van de ambtenaren van FinanciŽn in de casino's.
     Artikel 31
     Het eerste lid blijft ongewijzigd en betreft de bijvulling van een automatisch spel.
     Door de afschaffing van het voorschottenboekje wordt de desbetreffende bepaling geschrapt.
     In het tweede lid moet, om in overeenstemming te blijven met de andere artikelen in het besluit, de woorden "of door een persoon aangewezen door de vergunninghouder" worden toegevoegd.
     Bepalingen uit het hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 10 maart 2003 die niet worden behouden.
     Artikel 4
     Het is praktisch onmogelijk dat de kansspelcommissie elke bestelbon tekent van het materiaal in het vorige artikel geviseerd. De kansspelinrichtingen klasse I moeten in de mogelijkheid zijn om snel hun stock bij te vullen of defecte materialen te vervangen. Doordat zowel het casino houder is van een vergunning klasse A en de leverancier van deze materialen van een vergunning klasse E, beschikt de kansspelcommissie over voldoende a posteriori controlemogelijkheden om de initiŽle bedoeling van dit artikel na te gaan.
     Het bestaande artikel 4 zorgde voor een zware administratieve verplichting zowel voor de vergunninghouder als voor de kansspelcommissie.
     Artikel 5, tweede lid
     De verplichting om periodieke inventarissen op te maken in de maand november wordt opgeheven.
     Artikel 7, eerste lid
     De kansspelinrichting klasse I mag zijn kaarten aankopen bij verschillende leveranciers waardoor het houden van een volgnummer zonder enige relevantie wordt.
     Artikel 7, derde lid
     De kansspelcommissie heeft op elk ogenblik toegang tot de opbergplaats van de kaarten overeenkomstig de artikelen 15, ß 1 en artikel 32, 3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
     Artikel 11, eerste lid
     De kaartenschudders/-verdelers worden evenals de kaarten bewaart in de opbergkast.
     Artikel 11, tweede lid
     Deze bepaling reeds is opgenomen in het ontwerp artikel 4.
     Artikel 17
     Deze bepaling is opgenomen in het ontwerp artikel 4 en geldt nu niet enkel voor Craps maar voor alle dobbelspelen.
     Artikel 23 en 33, tweede lid
     Het register van schijven en penningen wordt ingevoerd in het passend informaticasysteem overeenkomstig artikel 33, 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem en het bijhorende protocol van de kansspelcommissie. Het is niet nodig om deze gegevens op dubbele wijze bij te houden, enerzijds door middel van de geÔnformatiseerde wijze en anderzijds op papieren drager. Het systeem van de papieren drager zoals voorzien in de oude artikelen 23 en 33, lid 2 kan dan ook volledig worden geschrapt.
     HOOFDSTUK II. - Speciale boekhouding van de spelen
     Artikel 32
     In het eerste lid moet het woord "wezen" twee maal vervangen worden door het woord "orphelins".
     Dit is de gebruikelijke term.
     Het tweede lid blijft ongewijzigd en in het derde lid worden de woorden "en hij tekent voor ontvangst" toegevoegd.
     Artikel 33
     In dit artikel dient in de Nederlandstalige versie het woord "wezen" te worden vervangen door het woord "orphelins".
     Dit is de gebruikelijke term.
     Artikel 34
     Het is een volledig nieuw in te voeren artikel.
     In het bestaande Koninklijk Besluit is er geen bepaling opgenomen over de drinkgeld. Deze dienen afzonderlijk te worden geteld van de drop. De telling moet gebeuren in het bijzijn van 2 bedienden en een ambtenaar van de federale overheidsdienst financiŽn. De bussen waarin het drinkgeld wordt bewaard moeten onder constante camerabewaking staan om fraude te voorkomen.
     Bepalingen uit het hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 10 maart 2003 die niet worden behouden.
     De afdelingen 1 - Voorschottenboekje, de afdeling 2 - Registratieboekje van de speelpotten en ticketboekje, de afdeling 4 - Controleregister van de bruto-opbrengst van de spelen en afdeling 5 - Boekhoudkundige stukken betreffende de automatische kansspelen moeten worden geschrapt.
     Deze gegevens worden immers ook ingevoerd in het passend informaticasysteem overeenkomstig artikel 33, 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem en het bijhorende protocol van de kansspelcommissie. De papieren versie zoals voorzien in deze afdelingen moet aldus verdwijnen.
     HOOFDSTUK III. - Regels van toepassing op de tafelspelen
     Artikel 35
     Het is een volledig nieuw in te voeren artikel.
     Indien er een technische tussenkomst is aan een tafelspel, dient hiervan een bon te worden ingevuld om controle hierop mogelijk te maken.
     Artikel 36
     Het verdient de aanbeveling om de casino's vrij te laten in de bepaling van de spelregels die van toepassing zijn op de toegelaten kansspelen. Deze regels beantwoorden immers aan een internationale standaard die wordt toegepast in ongeveer alle casino's. De casino's zijn bovendien vrij om enkele extra mogelijkheden in de diverse kansspellen al dan niet toe te laten in hun speelzaal.
     In het bestaande KB werd er, door het bepalen van de regels van de diverse toegelaten kansspelen in de afdelingen 2 tot en met 9, aan overreglementering gedaan.
     Enkel het algemeen basisprincipe van het spel moet nog worden uitgelegd in het Koninklijk Besluit.
     Om enige controle te houden en te weten welke casino's welk kansspel uitbaten onder welke modaliteiten, moet een dossier hierover worden overgemaakt aan de kansspelcommissie die een gemotiveerde beslissing neemt over het al dan niet toelaten van bepaalde spelvormen binnen een termijn van drie maanden. Deze termijn moet als een termijn van orde worden beschouwd.
     Artikel 37
     Artikel 37 bepaalt dat de spelen Baccara en Chemin de Fer niet moeten worden stilgelegd indien het casino de tegenwaarde niet meer kan waarborgen. Dit artikel kan worden behouden maar moet wel in de bepalingen van afdeling 2 : regels van toepassing op Baccara en Chemin de fer worden geplaatst.
     Artikel 38
     De inhoud van dit artikel stemt overeen met het oude artikel 54. Er dient enkel een taalkundige verandering te worden aangebracht, met name "Baccarat wordt vervangen door Baccara".
     Artikel 39
     "Baccarat" wordt vervangen door "Baccara" : In het 1į worden de volgende woorden toegevoegd : "of een aangeduide speler".
     Artikel 40
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Het betreft de algemene beschrijving van het Big Wheel spel.
     Artikel 41
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Een algemene beschrijving van Black Jack wordt gegeven.
     Artikel 42
     De verwijzing naar "Carribean Stud Poker" als variante van het pokerspel moet verdwijnen. Alle vormen van poker worden immers toegelaten na voorafgaande goedkeuring door de kansspelcommissie.
     In het actueel geldend Koninklijk Besluit wordt verwezen naar Carribean Stud Poker. Carribean Stud Poker is een variant van het pokerspel, dat echter een beschermd merk is waarvoor bij gebruik van dit spel moet worden betaald. De kansspelcommissie behoudt in dit ontwerp van Koninklijk Besluit toezicht op alle spelvormen en reglementen van de spelen uitgebaat in de casino's. Hierdoor is het beter om de specifieke spelvorm "Carribean Stud Poker" te laten vallen en te vervangen door het algemene spel "Poker". Het Koninklijk Besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I is dezelfde wijziging doorgevoerd.
     Artikel 43
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Een algemene beschrijving van Craps wordt gegeven.
     Artikel 44
     Mini Punto Banco is een spel dat kan worden gespeeld aan een tafel met zeven plaatsen. Het spel kan echter ook worden gespeeld aan tafels met negen of veertien plaatsen. De naam wordt dan respectievelijk midi punto banco en maxi punto banco. Deze twee spelen moeten dan ook worden toegevoegd in de titel. In het Koninklijk Besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I is dezelfde wijziging doorgevoerd.
     Midi en Maxi Punto banco moeten worden toegevoegd. Voor de rest kan het artikel ongewijzigd worden behouden.
     Artikel 45
     De diverse toegelaten vormen van roulette moeten worden vermeld, met name Amerikaanse, Engelse en Franse.
     In de Nederlandstalige versie moet het woord "tapijt" worden vervangen door het woord "speelveld".
     De rest van het artikel kan worden behouden.
     Artikel 46
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Een algemene beschrijving van Sic Bo wordt gegeven.
     Artikel 47
     Deze afdeling 10 moet worden toegevoegd. Het koninklijk besluit van 24 november 2004 tot wijziging van tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I voorziet immers in de classificatie van Bingo als een tafelspel. Keno daarentegen blijft een automatisch spel.
     Een algemene beschrijving van het bingospel volstaat. De specifieke spelregels dienen te worden goedgekeurd door de kansspelcommissie.
     Artikel 48
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Elk casino mag 1 maal per jaar een pokertornooi organiseren.
     Artikel 49
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Het regelt de wijze waarop de toelating voor een pokertornooi moet worden aangevraagd bij de kansspelcommissie.
     Bepalingen uit het hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 10 maart 2003 die niet worden weerhouden.
     Artikelen 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 en 70. Alles met betrekking tot de diverse spelregels wordt in artikel 36 van het nieuwe besluit geregeld.
     HOOFDSTUK IV. - Regels van toepassing
     op de automatische kansspelen
     Artikel 50
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging en regelt de minimale duur van een automatisch spel.
     Artikel 51
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging en bepaalt het minimale herverdelingsgehalte.
     Artikel 52
     In de Nederlandstalige versie dient het woord "Real" worden vervangen door het woord "Reel" en het spel Keno' moet worden toegevoegd.
     Het Koninklijk Besluit van 17 september 2005 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I laat de exploitatie van video-poker, video-black jack en video-roulette in de casino's toe. In het eerste lid moet het verbod hierop dan ook worden weggelaten.
     Het tweede lid moet niet worden gewijzigd.
     Het verdient de aanbeveling dat de systemen van speciale betaalkaarten die de casino's gebruiken worden goedgekeurd door de kansspelcommissie. De grote cash-flow die in de kansspelinrichtingen klasse I via deze toestellen gebeurt, vereist dat enige controle op dit systeem nodig is. De kansspelcommissie kan na studie van het systeem dit goedkeuren en in combinatie met de verplichte afname bij een vergunninghouder klasse E wordt de integriteit van het systeem gewaarborgd.
     Artikel 53
     De goedkeuring van de automatische toestellen overeenkomstig artikel 52 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers door de Metrologische Dienst van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken, biedt voldoende waarborgen op het spelverloop. Het oude artikel kan ongewijzigd worden behouden, behoudens het laatste lid.
     Artikel 54
     De goedkeuring van de automatische toestellen overeenkomstig artikel 52 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers door de Metrologische Dienst van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken, biedt voldoende waarborgen op het spelverloop.
     Het oude artikel kan ongewijzigd worden behouden, behoudens het laatste lid.
     Artikel 55
     De goedkeuring van de automatische toestellen overeenkomstig artikel 52 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers door de Metrologische Dienst van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken, biedt voldoende waarborgen op het spelverloop.
     Het oude artikel kan ongewijzigd worden behouden, behoudens het laatste lid.
     Artikel 56
     Bij de automatische kansspelen die actueel op de markt zijn kan er niet enkel worden gewonnen met een horizontale, verticale of schuine lijn, maar wordt er ook gebruik gemaakt van combinaties van deze lijnen. Het eerste lid moet dan in deze zin worden aangepast.
     Het tweede lid van het oude artikel kan ongewijzigd worden overgenomen.
     Het derde lid van het oude artikel kan verdwijnen. De goedkeuring van de automatische toestellen overeenkomstig artikel 52 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers door de Metrologische Dienst van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken, biedt voldoende waarborgen op het spelverloop.
     Vanuit bijlage 26, dat geschrapt wordt, moet enkel de bepaling worden overgenomen dat er minimaal 3 en maximaal 9 rollen zijn.
     Artikel 57
     Het Koninklijk Besluit van 26 april 2004 tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II geeft in artikel 6 een definitie van het Video Poker spel. Deze kan integraal worden hernomen voor de kansspelinrichting klasse I.
     Het betreft een volledig nieuw in te voeren artikel.
     Artikel 58
     Het Koninklijk Besluit van 26 april 2004 tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II geeft in artikel 7 een definitie van het Video Roulette spel. Deze kan integraal worden hernomen voor de kansspelinrichting klasse I.
     Het betreft een volledig nieuw in te voeren artikel.
     Artikel 59
     Het Koninklijk Besluit van 26 april 2004 tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II geeft in artikel 3 een definitie van het Video Black Jack spel. Deze kan integraal worden hernomen voor de kansspelinrichting klasse I met uitzondering van het laatste lid van ß 2. De spelregels van het tafelspel worden goedgekeurd door de kansspelcommissie en kunnen van casino tot casino verschillen. Enkel het algemeen principe volgens de internationale geldende regels van Black-Jack staat in het Koninklijk Besluit.
     Het betreft een volledig nieuw in te voeren artikel.
     Bepalingen uit het hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 10 maart 2003 die niet worden weerhouden.
     Afdeling 4 - Regels van toepassing op Keno. - Artikel 77
     Het Koninklijk Besluit van 24 november 2004 tot wijziging van tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I voorziet immers in de classificatie van Bingo als een tafelspel. Keno daarentegen blijft een automatisch spel.
     HOOFDSTUK V. - Technische Bepalingen
     Artikel 60
     De grootte van de tekens is niet van belang. Op de identificatieplaat die moet worden aangebracht overeenkomstig artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2003 betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, is plaats voorzien voor het serienummer. "De woorden in lettertekens, die minstens een halve centimeter groot zijn" moeten worden geschrapt.
     Artikel 61
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. De casino's moeten een duidelijk grondplan opmaken van de automatische toestellen.
     Artikel 62
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. Elk casino mag een minimale stock van reservetoestellen hebben.
     Artikel 63
     Behoudens de verwijzing naar de bijlage behoeft dit artikel geen enkele wijziging. Een toestel dat uit roulatie wordt genomen of wordt vervangen door een reservetoestel moet worden gemeld in het technisch interventieboekje.
     Artikel 64
     In het tweede lid, tweede zin wordt het woord "moeten" vervangen door het woord "kunnen". Het is niet nodig dat de controledienst na elke herstelling door een houder van een vergunning klasse E wordt de automaat gaat controleren. Enerzijds is deze procedure te tijdrovend en anderzijds zijn er de waarborgen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem en het bijhorende protocol van de kansspelcommissie. De gegevens van de automaat worden overgemaakt aan de kansspelcommissie die deze kan controleren.
     Artikel 65
     De verwijzing naar bijlage IV moet worden toegevoegd. De technische controles moeten in deze bijlage worden vermeld.
     Artikel 66
     Het is niet noodzakelijk om de lokale politie op de hoogte te brengen van de anomalieŽn. De kansspelcommissie heeft immers de bevoegdheid om op te treden en tevens de plicht om alle inbreuken te melden aan de Procureur des Konings.
     Artikel 67
     Dit artikel behoeft geen enkele wijziging. De softwareversies zijn enkel bij de kansspelcommissie en de metrologische dienst ter beschikking.
     HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
     Artikel 68
     Het koninklijk besluit van 10 maart 2003 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I wordt opgeheven.
     Artikel 69
     Ontwerpartikel 70 laat het Koninklijk Besluit onmiddellijk van kracht worden. Overeenkomstig ontwerpartikel 36 kunnen de kansspelinrichting enkel die tafelspelen uitbaten waarvan de spelregels zijn goedgekeurd door de kansspelcommissie. In de periode tussen het in werking treden van dit Koninklijk Besluit en de goedkeuring van de kansspelcommissie, hebben deze spelen een onzeker statuut. Hiervoor is het noodzakelijk dat het Koninklijk Besluit een overgangsbepaling bevat die de spelen toelaat waarvoor de kansspelinrichtingen klasse I een dossier hebben ingediend bij de kansspelcommissie binnen een termijn van 30 dagen na het van kracht worden van het Koninklijk Besluit.
     De oude overgangsbepaling, het bestaande artikel 89, kan verdwijnen. Zij ressorteert geen rechtsgevolgen meer.
     Artikel 70
     Het Koninklijk Besluit treedt in werking op de dag dat het verschijnt in het Belgisch Staatsblad.
     Dit is de strekking van het koninklijk besluit dat ik U ter Ondertekening voorleg.
     Ik heb de eer te zijn,
     Sire,
     Van Uwe Majesteit,
     De zeer eerbiedige
     en zeer getrouwe dienaren,
     De Minister van Justitie,
     Mevr. L. ONKELINX
     De Minister van FinanciŽn,
     D. REYNDERS
     De Minister van Binnenlandse Zaken,
     P. DEWAEL
     De Minister van Economie, Energie,
     Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
     M. VERWILGHEN
     De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
     R. DEMOTTE
     De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
     B. TUYBENS
     (Een tabel die hier voorkomt wordt om technische redenen niet opgenomen.)
     (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-01-2007, p. 4258).

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie