J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/08/26/2006011380/justel

Titel
26 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2006 en tekstbijwerking tot 05-02-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 30-08-2006 nummer :   2006011380 bladzijde : 43422       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-08-26/32
Inwerkingtreding : 01-09-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
Art. 3/1 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 3/2, 3/3, 4-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.§ 1. Voor alle voertuigen die in België zijn [1 geregistreerd volgens de bepalingen van hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen]1, stelt [1 de FOD Mobiliteit en Vervoer via de Kruispuntbank van de voertuigen]1, de volgende gegevens ter beschikking van de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen :
  1° het chassisnummer;
  2° de datum van eerste inschrijving;
  3° de datum van eerste inschrijving in België, indien deze verschillend is van de vorige;
  4° het merk;
  5° de handelsnaam;
  [1 6° voor zover beschikbaar, de euronorm waaraan het voertuig voldoet;
  7° voor zover beschikbaar, de officiële CO2-uitstoot-cijfers en de overeenstemmende testprocedures.]1
  Bij elke nieuwe [1 registratie]1 van een voertuig of bij elke wijziging van de gegevens [1 vermeld in de bepalingen onder 1° tot en met 5° van het vorige lid]1, stelt [1 de FOD Mobiliteit en Vervoer]1 deze gegevens zonder verwijl ter beschikking van de vereniging.
  [1 De gegevens bedoeld in de bepalingen onder 6° en 7° van het eerste lid, worden onmiddellijk verstrekt op vraag van de vereniging.]1
  § 2. Met het oog op het nazicht van de juistheid van de gegevens waarover hij beschikt, [1 kan, voor zover deze beschikbaar zijn, de FOD Mobiliteit en Vervoer]1, aan de hand van het chassisnummer van een voertuig informatie vragen aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen. De vereniging stelt onverwijld de beschikbare kilometerstanden van het betrokken voertuig ter beschikking van [1 de FOD Mobiliteit en Vervoer]1.
  ----------
  (1)<KB 2019-01-30/02, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

  Art. 2.Bij iedere keuring van een voertuig delen de [1 erkende]1 instellingen voor autokeuring onverwijld de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen :
  1° het chassisnummer;
  2° de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de keuring;
  3° de datum van de keuring.
  [1 Wanneer de erkende instellingen voor autokeuring een gunstige keuring na ongeval van een voertuig hebben uitgevoerd, lichten zij de vereniging hiervan in, met vermelding van het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de keuring.]1
  De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg en bevat de identificatie van de betrokken instelling. [1 De gegevens worden meegedeeld aan de vereniging terwijl het voertuig ter beschikking is van de instelling voor autokeuring.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-01-30/02, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

  Art. 3.Wanneer een vakman werken aan een voertuig uitvoert, deelt hij de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen :
  1° het chassisnummer;
  2° de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken;
  3° de datum van de uitvoering van de werken.
  De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg. [1 ...]1 Deze mededeling bevat tevens de identificatie van de vakman.
  [1 De gegevens worden meegedeeld aan de vereniging terwijl het voertuig ter beschikking is van de vakman voor het uitvoeren van de werken aan het voertuig.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-01-30/02, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

  Art. 3/1 TOEKOMSTIG RECHT.

[1 § 1. Op vraag van de vereniging die belast is met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, verstrekken de fabrikanten van nieuwe voertuigen of hun gemachtigde de kilometerhistoriek van voertuigen die reeds in een ander land waren ingeschreven, en de gegevens in verband met de terugroepacties, bedoeld in artikel 6, § 3, derde lid, van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen.
   Ter verbetering van de bescherming van de koper van een tweedehandsvoertuig delen de fabrikanten of hun gemachtigde de volgende gegevens mee in verband met de in vorig lid bedoelde terugroepacties:
   - de identificatiecode van de terugroepactie;
   - een beknopte omschrijving van het voorwerp van de terugroepactie.
   § 2. Zij delen de kilometerstanden van geconnecteerde voertuigen minstens vier maal per jaar mee aan de vereniging.
   § 3. De fabrikanten of hun gemachtigden maken de inlichtingen bedoeld in paragraaf 1 over met gebruikmaking van een van de elektronische toepassingen die de vereniging daartoe ter beschikking stelt en volgens de modaliteiten die zij bepaalt.]1

----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-01-30/02, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2020>
  

  Art. 3/2. [1 De auto-experts kunnen de gegevens bedoeld in artikel 6, § 3, vierde lid, van de wet via Informex n.v. meedelen aan de vereniging die belast is met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, wanneer ze met deze onderneming samenwerken. Daartoe sluiten de vereniging en Informex n.v. een samenwerkingsakkoord af.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-01-30/02, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  

  Art. 3/3. [1 De verenigingen van de vaklui, van de fabrikanten en invoerders van voertuigen en van de erkende instellingen voor autokeuring stellen modelbepalingen op teneinde de klanten conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming correct te informeren betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan de vereniging die belast is met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
   De vereniging publiceert op haar website een overzicht van de gegevensstromen waarbij worden vermeld : de gegevens die de vereniging ontvangt van welke diensten met welk doeleinde en een overzicht van de gegevens die ze zelf genereert voor het aanmaken van het document bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-01-30/02, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  

  Art. 4. Op 1 september 2006 treden in werking :
  1° artikel 6, §§ 3 en 4, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen;
  2° dit besluit.

  Art. 5. Onze minister bevoegd voor Consumentenzaken, Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 26 augustus 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, inzonderheid op de artikelen 6, § 3, en 13;
   Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 14 juni 2006;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juni 2006;
   Gelet op advies 40.881/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Onze Minister van Economie en Onze Minister van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-01-2019 GEPUBL. OP 05-02-2019
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 3/1; 3/2; 3/3)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie