J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/06/10/2006022594/justel

Titel
10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, ß 5, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-07-2006 en tekstbijwerking tot 08-02-2010)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 17-07-2006 nummer :   2006022594 bladzijde : 35501       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-06-10/66
Inwerkingtreding : 27-07-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Bij [1 het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (hierna " FAGG " genoemd), Directoraat-generaal Inspectie]1, wordt een meldpunt ingesteld.
  [1 Voor de toepassing van artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en van dit besluit, wordt de Administrateur-generaal van het FAGG aangeduid als afgevaardigde van de Minister.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-01-19/11, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 18-02-2010>

  Art. 2. Het meldpunt wordt belast met het verzamelen en ontvangen van alle informatie over feiten die een inbreuk kunnen betekenen op de bepalingen ter bestrijding van de uitwassen van promotie van geneesmiddelen, zoals bedoeld bij de wet van 16 december 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen.

  Art. 3. Elke persoon in het bezit van informatie betreffende feiten die een inbreuk kunnen betekenen bedoeld bij artikel 2, kan deze meedelen aan het meldpunt.

  Art. 4.De informatie moet geschreven zijn en bij een ter post aangetekende brief ingediend worden of persoonlijk in handen gegeven worden van een personeelslid van [1 het Directoraat-generaal Inspectie van het FAGG]1. De naam, de voornaam en het volledige adres van de auteur moeten vermeld worden. De informatie omvat, indien mogelijk, bewijskrachtige materiŽle elementen.
  ----------
  (1)<KB 2010-01-19/11, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-02-2010>

  Art. 5. De anonimiteit van de persoon die de informatie levert is gewaarborgd, behalve wanneer deze uitdrukkelijk de bekendmaking van zijn identiteit toestaat.

  Art. 6. In afwijking van artikel 4 van dit besluit, zal informatie die wordt meegedeeld onder bescherming van de anonimiteit slechts in overweging worden genomen wanneer deze vergezeld is van materiŽle bewijskrachtige elementen.

  Art. 7. Artikel 10, ß 5, eerste en tweede lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, vervangen door de wet van 16 december 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen, treedt in werking op dezelfde dag als dit besluit.

  Art. 8. Onze Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 10 juni 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 10, ß 5, eerste en tweede lid, vervangen door de wet van 16 december 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 27 januari 2006;
   Gelet op advies nr. 39.884/3 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2006, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-01-2010 GEPUBL. OP 08-02-2010
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie