J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/06/10/2006022576/justel

Titel
10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 26-06-2006 nummer :   2006022576 bladzijde : 32276       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-06-10/57
Inwerkingtreding : 01-07-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein treedt in werking op 1 juli 2006, en is voor de eerste maal van toepassing op de werken waarvan de opdracht op die datum nog niet is gegund of tot stand gekomen in de zin van de artikelen 117, 118, 119 en 122 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

  Art. 3. Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 10 juni 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Middenstand,
  Mevr. S. LARUELLE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van de grondwet
   Gelet op de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, inzonderheid op artikel 14;
   Gelet op het advies nr 40.165/1 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2006 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie