J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/06/10/2006022573/justel

Titel
10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
(NOTA : opgeheven voor het Brusselse Gewest bij BESL 2019-02-14/02, art. 12,1°, 004; Inwerkingtreding : 25-03-2019)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-06-2006 en tekstbijwerking tot 26-02-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 26-06-2006 nummer :   2006022573 bladzijde : 32273       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-06-10/54
Inwerkingtreding : 01-07-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
Art. 1 VLAAMS GEWEST
Art. 2-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De raad van bestuur van het Participatiefonds stelt, onder zijn personeel, de ambtenaren aan bedoeld in artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
  De voornoemde raad van bestuur stelt onder zijn personeel, de ambtenaar aan bedoeld in artikel 6, § 2, achtste lid, van voornoemde wet.
  De ambtenaren bedoeld in het eerste lid en het tweede lid van huidig artikel worden hierna " inspecteurs " genoemd.
  De inspecteurs oefenen binnen het Participatiefonds minstens de functie uit van assistent.
  De inspecteurs leggen, voorafgaand aan de uitoefening van hun functie, de eed af in handen van de minister of van zijn gedelegeerde. De eed wordt uitgesproken volgens de bewoordingen bepaald in artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de aanvang van de grondwettelijk vertegenwoordigde monarchie.
  
  Artikel 1. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  [1 De ambtenaren van de Directie Economische Inspectie van Brussel Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aangesteld worden voor de uitvoering van inspectieopdrachten zijn bevoegd om de inbreuken op de bepalingen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein op te sporen en vast te stellen.]1

  ----------
  (1)<BESL 2015-03-19/21, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
   [1 De ambtenaren van de dienst Inspectie van het Agentschap innoveren en Ondernemen die aangesteld worden voor de uitvoering van inspectieopdrachten, zijn bevoegd om de inbreuken op de bepalingen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein op te sporen en vast te stellen.]1

  ----------
  (1)<BVR 2015-12-18/42, art. 37, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006 behalve artikel 1, tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 2007.

  Art. 3. Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 10 juni 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, inzonderheid op de artikelen 6, § 2, achtste lid, en 11, § 1, eerste lid;
   Gelet op het advies nr. 40.180/1 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2006 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 14-02-2019 GEPUBL. OP 26-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 31-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 19-03-2015 GEPUBL. OP 18-06-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie