J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/05/04/2006011204/justel

Titel
4 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 19-05-2006 nummer :   2006011204 bladzijde : 25652       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-05-04/38
Inwerkingtreding : 29-05-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De statuten van de vereniging zonder winstoogmerk " Car-Pass " opgericht op 8 maart 2006, worden goedgekeurd.

  Art. 2. De vereniging zonder winstoogmerk " Car-Pass ", met ondernemingsnummer 0880.498.395, wordt erkend als vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.

  Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Consumentenzaken, Onze Minister bevoegd voor Economie en Onze Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 4 mei 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Consumentenzaken,
  Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
  De Minister van Economie,
  M. VERWILGHEN
  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, inzonderheid op artikel 6, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen;
   Overwegende dat de vereniging zonder winstoogmerk " Car-Pass " op 12 april 2005 een aanvraag had ingediend tot erkenning als vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, zodat deze aanvraag werd gedaan binnen de termijn bepaald in het bericht dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2005;
   Overwegende dat deze aanvraag alle nodige gegevens bevatte voorzien in artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen;
   Overwegende dat de statuten werden aangepast overeenkomstig de geformuleerde opmerkingen en aldus voldoen aan alle eisen die zijn gesteld in voornoemd koninklijk besluit;
   Overwegende dat het plan, bedoeld in artikel 1, 2°, van voornoemd koninklijk besluit in herwerkte versie werd goedgekeurd door de betrokken Ministers op datum van 30 januari 2006;
   Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Onze Minister van Economie en Onze Minister van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie