J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2006/03/27/2006021059/justel

Titel
27 MAART 2006. - Bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 11-04-2006 nummer :   2006021059 bladzijde : 19813       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-03-27/33
Inwerkingtreding : 21-04-2006

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1998021266        1993021256        1980080901        1993021257        1989021001        1995021225        2004021083        1989021010        1989021006        1980080801       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Afdeling 1. - Algemene bepalingen.
Art. 2
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen.
Art. 3-4
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.
Afdeling 1. - Algemene bepalingen.
Art. 5
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen.
Art. 6-8
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Art. 9-12
HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen.
Art. 13
HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.
Art. 14
HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Art. 15-17
HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering.
Art. 18
HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Art. 19
HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Art. 20-22
HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Art. 23

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen.

  Art. 2. In de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A) de benamingen " de Vlaamse Raad ", " de Franse Gemeenschapsraad ", " de Waalse Gewestraad ", " de Brusselse Hoofdstedelijke Raad " en " de Raad van de Duitstalige Gemeenschap " worden telkens vervangen door respectievelijk de benamingen " het Vlaams Parlement ", " het Parlement van de Franse Gemeenschap ", " het Waals Parlement ", " het Brussels Hoofdstedelijk Parlement " en " het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ";
  B) de woorden " de Raad " worden telkens vervangen door de woorden " het Parlement ", behalve in de uitdrukkingen " de Raad van State ", " de Federale Raad voor het Wetenschapsbeleid ", " de Raad van de Europese Gemeenschappen " en in de artikelen 6, § 1, VIII, 5°, en 37bis, § 2, tweede lid;
  C) de woorden " een Raad ", " elke Raad ", " de betrokken Raad ", " de bevoegde Raad ", " een andere Raad ", " de in het geding betrokken Raad ", " de Raden ", " hun Raden ", " Gemeenschapsraad " en " Gemeenschapsraden " worden telkens vervangen door de woorden " een Parlement ", " een Gemeenschapsparlement ", " elk Parlement ", " het betrokken Parlement ", " het bevoegde Parlement ", " een ander Parlement ", " het in het geding betrokken Parlement ", " de Parlementen ", " hun Parlementen ", " Gemeenschapsparlement " en " Gemeenschapsparlementen ";
  D) de woorden " elk wat hem betreft " worden telkens vervangen door de woorden " elk voor zich " en de woorden " ieder wat hem betreft " door de woorden " ieder voor zich ";
  E) in artikel 24bis, § 2, 11°, worden de woorden " van de betrokken Raad of regering " vervangen door de woorden " van het betrokken Parlement of de betrokken regering ";
  F) in artikel 30, § 1, eerste lid, worden de woorden " dient er " Vlaamse Raad " in plaats van " Raad " te worden gelezen ", vervangen door de woorden " dient er " Vlaams Parlement " in plaats van " Parlement " te worden gelezen ";
  G) in artikel 31, § 5, worden de woorden " het door hem aangewezen orgaan " telkens vervangen door de woorden " het door dat Parlement aangewezen orgaan ";
  H) in artikel 41, tweede lid, wordt het woord " hem " vervangen door de woorden " dat Parlement ";
  I) in artikel 48bis, tweede lid, wordt de laatste zin vervangen als volgt :
  " Het in het geding betrokken Parlement mag slechts betwisten dat het bevoegd is voor het voorwerp van het geschil, op voorwaarde dat het tegelijk de regering in zijn plaats stelt ";
  J) in artikel 53, vijfde lid, wordt het woord " hij " vervangen door het woord " het ".

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen.

  Art. 3. Artikel 31, § 6, van dezelfde bijzondere wet wordt vervangen als volgt :
  " § 6. De Parlementen zijn bevoegd voor de aanvullende financiering van de politieke partijen, zoals bepaald in artikel 1, 2°, van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid. "

  Art. 4. In de Nederlandse tekst van artikel 54 van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " Le Conseil de la Communauté française " vervangen door de woorden " Le Parlement de la Communauté française " en de woorden " Le Conseil régional wallon " door de woorden " Le Parlement wallon ".

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen.

  Art. 5. In de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A) de woorden " een Brusselse Hoofdstedelijke Raad ", " de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ", " de Vlaamse Raad ", " de Waalse Gewestraad ", " de Franse Gemeenschapsraad " en " de Gewestraden " worden telkens vervangen door respectievelijk de woorden " een Brussels Hoofdstedelijk Parlement ", " het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ", " het Vlaams Parlement ", " het Waals Parlement ", " het Parlement van de Franse Gemeenschap " en " de Gewestparlementen ";
  B) behoudens in de uitdrukking " de Raad van State " en in de woordgroep " de bevoegdheden van de Raad " in artikel 48 worden de woorden " de Raad " telkens vervangen door de woorden " het Parlement ";
  C) de woorden " een andere Raad " en " de betrokken Raad " worden vervangen door respectievelijk de woorden " een ander Parlement " en " het betrokken Parlement ";
  D) in artikel 10bis, § 2, laatste lid, worden de woorden " de Raad " vervangen door de woorden " het Parlement ";
  E) in artikel 22, § 5, worden de woorden " De Raad of het door hem aangewezen orgaan " vervangen door de woorden " Het Parlement of het orgaan dat het aanwijst ";
  F) in artikel 26, § 1, laatste lid, wordt het woord " Hij " vervangen door het woord " Het ";
  G) in artikel 60 worden de woorden " de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest " telkens vervangen door de woorden " het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ".

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen.

  Art. 6. Artikel 22, § 6, van dezelfde bijzondere wet wordt vervangen als volgt :
  " § 6. Het Parlement is bevoegd voor de aanvullende financiering van de politieke partijen, zoals bepaald in artikel 1, 2°, van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid. "

  Art. 7. In artikel 23 van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " raadsleden " en " raadslid " telkens vervangen door respectievelijk de woorden " leden " en " lid ".

  Art. 8. In de Nederlandse tekst van artikel 32 van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " vervangen door de woorden " Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

  Art. 9. In artikel 1, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten worden de woorden " De Vlaamse Raad mag alle hem krachtens de bepalingen van deze wet toekomende financiële middelen " vervangen door de woorden " Het Vlaams Parlement mag alle financiële middelen die krachtens de bepalingen van deze wet aan dat parlement toekomen ".

  Art. 10. In artikel 9bis van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " de betrokken raad " telkens vervangen door de woorden " het betrokken parlement ".

  Art. 11. In artikel 50 van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " Elke Raad " en " hun Raad " respectievelijk vervangen door de woorden " Elk parlement " en " hun parlement ".

  Art. 12. In artikel 77, § 1, laatste lid, van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " de bevoegde Raad " vervangen door de woorden " het bevoegde parlement ".

  HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen.

  Art. 13. In de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A) de woorden " de Vlaamse Raad " worden telkens vervangen door de woorden " het Vlaams Parlement " en de woorden " de Waalse Gewestraad " door de woorden " het Waals Parlement ";
  B) de woorden " de Brusselse Hoofdstedelijke Raad " worden vervangen door de woorden " het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ";
  C) de woorden " de Gewest- en Gemeenschapsraden " worden telkens vervangen door de woorden " de Gewest- en Gemeenschapsparlementen ";
  D) in artikel 4, tweede lid, worden de woorden " de parlementsverkiezingen " telkens vervangen door de woorden " de verkiezing van de Wetgevende Kamers ";
  E) in artikel 4, vierde lid, worden de woorden " Gewesten en Gemeenschapsraden " vervangen door de woorden " Gewest- en Gemeenschapsparlementen ".

  HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.

  Art. 14. In artikel 63 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A) de woorden " de Vlaamse Raad " en " de Waalse Gewestraad " worden telkens vervangen door respectievelijk de woorden " het Vlaams Parlement " en " het Waals Parlement ";
  B) in § 3, 2, b, worden de woorden " de betrokken Raad " vervangen door de woorden " het betrokken Parlement ".

  HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

  Art. 15. In artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof worden de woorden " een Gemeenschaps- of Gewestraad " vervangen door de woorden " een gemeenschaps- of gewestparlement ".

  Art. 16. In artikel 41, eerste lid, 2°, g, van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " de Gemeenschaps- en Gewestraden " vervangen door de woorden " de gemeenschaps- en gewestparlementen ".

  Art. 17. In de artikelen 62 en 113 van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ", " de Vlaamse Raad ", " de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ", " de Franse Gemeenschapsraad " en " de Waalse Gewestraad " telkens vervangen door respectievelijk de woorden " het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ", " het Vlaams Parlement ", " het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ", " het Parlement van de Franse Gemeenschap " en " het Waals Parlement ".

  HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering.

  Art. 18. In de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A) de woorden " de raad " worden telkens vervangen door de woorden " het parlement ", de woorden " die raad " door de woorden " dat parlement ", de woorden " de gewestraad " door de woorden " het gewestparlement " en de woorden " de overeenkomstig artikel 17 bevoegde raad " door de woorden " het overeenkomstig artikel 17 bevoegde parlement ";
  B) in artikel 10, § 1, wordt het woord " raad " vervangen door het woord " parlement ";
  C) in artikel 12, § 1, derde lid, wordt het woord " Hij " vervangen door het woord " Het ";
  D) in artikel 12, § 3, worden de woorden " de door hem ingeroepen redenen " vervangen door de woorden " de redenen die het inroept ".

  HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

  Art. 19. In artikel 1, 2°, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, worden de woorden " van de Vlaamse Raad, van de Raad van het Waalse Gewest, van de Raad van de Franse Gemeenschap en van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest " vervangen door de woorden " van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ".

  HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

  Art. 20. In artikel 6, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, worden de woorden " van elke raad " vervangen door de woorden " van elk parlement " en de woorden " van die raad " door de woorden " van dat parlement ".

  Art. 21. In artikel 7, § 2, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " tot de betrokken gemeenschaps- of gewestraad " vervangen door de woorden " tot het betrokken gemeenschaps- of gewestparlement " en worden de woorden " van de betrokken raad " telkens vervangen door de woorden " van het betrokken parlement ".

  Art. 22. In artikel 8, §§ 2 en 3, van dezelfde bijzondere wet worden de woorden " van de betrokken raad " telkens vervangen door de woorden " van het betrokken parlement ".

  HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  Art. 23. In artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen door de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd door de bijzondere wet van 7 mei 1999 en de wet van 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  A) in § 1 worden de woorden " en onder Raad : de Raad van de Vlaamse Gemeenschap, de Raad van de Franse Gemeenschap, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, de Raad van het Waalse Gewest, de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " vervangen door de woorden " en onder Parlement : het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ";
  B) in § 1bis worden de woorden " een Raad ", " een andere Raad ", " de betrokken Wetgevende Kamer of Raad " vervangen door respectievelijk de woorden " een Parlement ", " een ander Parlement " en " de betrokken Wetgevende Kamer of het betrokken Parlement ";
  C) in § 1ter worden de woorden " de Raad " telkens vervangen door de woorden " het Parlement ";
  D) in de §§ 2 en 3 wordt het woord " Regering " telkens vervangen door de woorden " federale regering " en het woord " Executieve " door de woorden " Gemeenschaps- of Gewestregering ";
  E) in de §§ 4, 6 en 8 wordt het woord " Executieve " telkens vervangen door het woord " regering ".
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 27 maart 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL
De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2005-2006. Senaat. Stukken. - 3-1405, nr. 1 : Wetsvoorstel. - 3-1405, nr. 2 : Amendementen. - 3-1405, nr. 3 : Verslag. - 3-1405, nr. 4 : Tekst aangenomen door de Commissie. Handelingen van de Senaat : 2 februari 2006. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - 51-2251, nr. 1 : Ontwerp van wet overgezonden door de Senaat. - 51-2251, nr. 2 : Verslag. - 51-2251, nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 8 en 9 maart 2006.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie