J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/02/16/2006011069/justel

Titel
16 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-02-2006 en tekstbijwerking tot 02-05-2018)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 23-02-2006 nummer :   2006011069 bladzijde : 9266       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-02-16/31
Inwerkingtreding : 01-08-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De lijst van de normatieve documenten die de criteria van de werking van BELAC bepalen is als volgt :
  NBN EN ISO/IEC 17011:2004 : Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor accreditatie-instellingen die conformiteitsbeoordelende instellingen accrediteren.

  Art. 2.[1 De lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling is als volgt :
   1° EN ISO/IEC 17025 :2005 : Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria;
   2° EN ISO 15189 :2012 : Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie;
   3° EN ISO 22870 :2016 : Point-of-care testen (POCT) - Eisen voor kwaliteit en competentie;
   4° EN ISO 15195 :2003 : Laboratoriumgeneeskunde - Eisen voor laboratoria die referentiemetingen uitvoeren;
   5° EN ISO/IEC 17020 :2012 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren;
   6° EN ISO/IEC 17024 :2012 : Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die persoonscertificatie uitvoeren;
   7° EN ISO/IEC 17021-1 :2015 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 1 : Vereisten;
   8° ISO/IEC TS 17021-2 :2012 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 2 : Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van milieumanagementsystemen - tot 30 november 2018;
   9° ISO/IEC 17021-2 :2016 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 2 : Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van milieumanagementsystemen;
   10° ISO/IEC TS 17021-3 :2013 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 3 : Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen - tot 31 maart 2019;
   11° ISO/IEC 17021-3 :2017 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 3 : Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen;
   12° ISO/IEC TS 17021-5 :2014 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 5 : Competentie-eisen voor audit en certificatie van assetmanagementsystemen;
   13° ISO/TS 22003 :2013 : Voedselveiligheidmanagementsystemen - Eisen voor organisaties die audits en certificatie aanbieden van voedselveiligheidmanagementsystemen;
   14° ISO/IEC 27006 :2015 : Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Eisen voor organisaties die managementsystemen voor informatiebeveiliging auditen en certificeren;
   15° Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS);
   16° EN ISO 14065 :2013 : Broeikasgassen - Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning;
   17° EN ISO/IEC 17065 :2012 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren;
   18° ISO Gids 34 :2009 : Algemene eisen voor de competentie voor vervaardiging van referentiemateriaal - tot 31oktober 2019;
   19° ISO 17034 : 2016 : Algemene eisen voor de competentie van producenten van referentiemateriaal;
   20° EN ISO/IEC 17043 :2010 : Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor ringtesten;
   21° ETSI EN 319403 :2015 : Elektronische handtekening en infrastructuur - Conformiteitsbeoordeling van leveranciers van vertrouwensdiensten - Eisen voor conformiteitsbeoordelende instellingen die leveranciers van vertrouwensdiensten beoordelen;
   22° ISO 50003 :2014 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen voor energie uitvoeren;
   23° CEN/TS 15675 :2007 : Luchtkwaliteit - Meting van emissies van stationaire bronnen - Toepassing van ISO/IEC 17025 :2005 op periodieke metingen.]1
  ----------
  (1)<MB 2018-04-23/07, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 12-05-2018>

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2006.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 februari 2006.
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 20 juli 1990 gewijzigd door de programmawet van 9 juli 2004, betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, inzonderheid artikel 2, §§ 2 en 3;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, inzonderheid op de artikelen 2, § 2 en 3, § 1;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie gegeven op 21 december 2004,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23-04-2018 GEPUBL. OP 02-05-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-06-2017 GEPUBL. OP 28-06-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14-10-2015 GEPUBL. OP 26-10-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26-11-2012 GEPUBL. OP 06-12-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 16-09-2011 GEPUBL. OP 30-09-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 03-12-2010 GEPUBL. OP 15-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15-09-2008 GEPUBL. OP 01-10-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie