J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/12/12/2005011506/justel

Titel
12 DECEMBER 2005. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de categorieŽn uitgaande gesprekken en categorieŽn opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-12-2005 en tekstbijwerking tot 27-07-2007)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 16-12-2005 nummer :   2005011506 bladzijde : 54024       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-12-12/30
Inwerkingtreding : 26-12-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1į betaalnummer : een nummer uit de reeks of reeksen bepaald in het nationale nummerplan voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken;
  2į (...) <MB 2007-05-25/58, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  Art. 2. De eindgebruiker kan, indien hij erom verzoekt, kosteloos verkrijgen dat een operator oproepen blokkeert naar :
  1į (hetzij nationale betaalnummers die worden gebruikt voor het leveren van specifiek voor volwassenen bestemde inhoud;) <MB 2007-05-25/58, art. 2, a), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2007>
  2į (hetzij alle nationale betaalnummers met uitzondering van de korte 4 cijferige nummers uit de reeks 1XXX en nummers met de dienstidentiteit 70;) <MB 2007-05-25/58, art. 2, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2007>
  (3į hetzij nationale betaalnummers die worden gebruikt voor het leveren van toegang tot spelletjes of competities of voor het betalen van logo's of beltonen, die geleverd worden tijdens de oproep of als direct gevolg hiervan.) <MB 2007-05-25/58, art. 2, c), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2007>
  De eindgebruiker kan eveneens, indien hij erom verzoekt, kosteloos verkrijgen dat een operator oproepen blokkeert naar internationale nummers die worden gebruikt om tegen betaling diensten via elektronische communicatienetwerken aan te bieden of die niet conform het internationale telefoonnummerplan E.164 worden geŽxploiteerd. Het Belgische Instituut voor postdiensten en telecommunicatie deelt aan de operatoren de lijst mee van de nummers die tot die categorieŽn behoren.

  Art. 3. De operatoren stellen hun eindgebruikers minstens eenmaal per jaar individueel ter kennis van de gratis mogelijkheid om bepaalde categorieŽn van nummers te laten blokkeren.
  Brussel, 12 december 2005.
  De Minister van Begroting en Consumentenzaken,
  Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
  De Minister van Economie, Energie,
  Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Begroting en Consumentenzaken en de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
   Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzonderheid op artikel 120;
   Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 15 juli 2005;
   Gelet op het advies 39.136/4 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State,
   Besluiten :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 25-05-2007 GEPUBL. OP 27-07-2007
    (GEWIJZ. ART: 1; 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie