J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/10/04/2005002125/justel

Titel
4 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-11-2005 en tekstbijwerking tot 14-05-2012)

Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
Publicatie : 18-11-2005 nummer :   2005002125 bladzijde : 49702       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-10-04/33
Inwerkingtreding : 18-11-2005 A5

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994000386       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De databanken betreffende de personeelsleden, die worden opgericht in de overheidsdiensten die bedoeld zijn bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector, bevatten de volgende minimale individuele inlichtingen over de administratieve en geldelijke toestand van elk personeelslid, eventueel aangepast volgens de regels die toepasselijk zijn op de categorie waartoe het personeelslid behoort :
  1░ Identificatie van de dienst.
  - Identificatiecode;
  2░ Persoonlijke gegevens.
  - Identificatienummer van het Rijksregister der natuurlijke personen, onder voorbehoud van machtiging om dat identificatienummer te gebruiken;
  - Nationaliteit;
  - Geslacht;
  - Geboortedatum;
  - Woonplaats in vier onderscheidene velden (straat, nummer, bus, postcode);
  3░ Administratieve gegevens.
  - Nummer van de vestigingseenheid (plaats van de activiteit);
  - Taalrol;
  - Graad/Titel/Bijkomende titel;
  - Vakrichting/Functiefamilie;
  - Indeling (administratief personeel; wetenschappelijk personeel, andere);
  - Personeelscategorie (management- of staffunctie; vast benoemd; stagedoend statutair; contractueel, andere);
  - Normaal activiteitspercentage, of aantal uren voorzien ten opzichte van een voltijdse betrekking, of bijzondere vermelding voor werk per prestatie of verricht volgens een andere bijzondere regeling;
  - Uitoefening van verminderde prestaties en motief (halftijdse loopbaanonderbreking, persoonlijke aangelegenheid, sociale of familiale reden, andere);
  - Motief voor langdurige afwezigheid (volledige loopbaanonderbreking; disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid; detachering bij een secretariaat, een beleidscel, de cel algemene beleidsco÷rdinatie, een cel algemeen beleid of een kabinet, stage in een andere overheidsdienst; opdracht, andere);
  - Voor de personeelsleden onderworpen aan een statuut : voornaamste administratieve stand (dienstactiviteit, disponibiliteit, non-activiteit, schorsing, andere);
  - Voor de contractuele personeelsleden : motief van indienstneming (uitzonderlijke en tijdelijke behoeften; vervanging van afwezige ambtenaren; bijkomende of specifieke opdrachten; taken die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen; begunstigden van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, andere);
  4░ Geldelijke gegevens.
  - Weddenschaal;
  - Nuttige geldelijke anciŰnniteit (uitgedrukt in jaren);
  - Competentietoelage;
  - Taalpremie;
  - Andere.

  Art. 2. De databanken moeten evolutief georganiseerd worden en inlichtingen kunnen opnemen ter aanvulling van die welke in artikel 1 omschreven zijn.

  Art. 3.De databanken moeten de toestand van het personeel op een bepaalde datum kunnen vaststellen, meer bepaald op [1 31 december]1 en 30 juni van elk jaar, en voor elke ambtenaar een historiek van de in artikel 1 omschreven variabelen.
  ----------
  (1)<KB 2012-05-08/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 14-05-2012>

  Art. 4. De Rechterlijke Orde, de Raad van State, het Interdepartementaal Korps van de Inspectie van FinanciŰn, het Militair Personeel en de Federale Politie moeten aan de Minister van Ambtenarenzaken het op 30 juni van elk jaar vastgestelde overzicht van hun personeelseffectieven, opgesplitst in vast benoemd personeel, contractueel personeel en personeel in non-activiteit, meedelen.

  Art. 5. Het koninklijk besluit van 23 juni 1994 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector wordt opgeheven.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 7. Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 4 oktober 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Ambtenarenzaken,
  Ch. DUPONT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;
   Overwegende dat de recente loopbaanhervormingen in het federaal openbaar ambt een actualisering van de statistische gegevens vergen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-05-2012 GEPUBL. OP 14-05-2012
    (GEWIJZIGD ART. : 3)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie