J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/07/15/2005022652/justel

Titel
15 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 04-08-2005 nummer :   2005022652 bladzijde : 34219       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-07-15/41
Inwerkingtreding : 01-01-2005

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002022335       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 30, ß 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juni 2003 wordt aangevuld als volgt :
  " In afwijking van de bepalingen van het eerste lid, wordt de intrestvoet voor het dienstjaar 2005 vastgesteld op 4,5 %. "

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 15 juli 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 97, ß 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 2002, 11 november 2002, 29 januari 2003, 4 juni 2003, 8 juli 2003, 11 juli 2003, 16 maart 2004 en 7 juni 2004;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 14 oktober 2004;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 6 december 2004;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 februari 2005;
   Gelet op het advies 38.237/3 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2005 met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie