J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/03/01/2005011120/justel

Titel
1 MAART 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld bij artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
(NOTA 1 : Opgeheven voor het Waals Gewest bij BWG 2015-04-02/08, art. 52, 3°, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2015>)
(NOTA : opgeheven voor het Vlaams Gewest bij BVR 2018-03-09/09, art. 78, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2018)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-03-2005 en tekstbijwerking tot 24-04-2018)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 01-03-2005 nummer :   2005011120 bladzijde : 8149       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-03-01/31
Inwerkingtreding : 01-03-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De aanvrager dient overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, hierna te noemen " de wet ", een bekendmaking aan te plakken op een plaats waar het ontwerp van handelsvestiging paalt aan een openbare weg, of indien het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van de openbare wegen. Indien het ontwerp niet paalt aan een openbare weg, gebeurt de aanplakking aan de dichtstbijzijnde openbare weg.

  Art. 2. Indien de aanvrager een vergunning verkregen heeft volgens de procedure en binnen de termijnen bedoeld in artikel 8, §§ 1 en 2, van de wet wordt de bekendmaking opgesteld volgens het model dat als bijlage I bij dit besluit gevoegd wordt.
  Indien door het college van burgemeester en schepenen niet binnen de termijnen bedoeld in artikel 8, §§ 1 en 2, van de wet over de aanvraag beschikt werd of indien niet binnen de termijn bedoeld in artikel 11, § 5, van de wet beschikt werd over het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, wordt de bekendmaking opgesteld volgens het model dat als bijlage II bij dit besluit gevoegd wordt.

  Art. 3. De bekendmaking wordt met zwarte letters op wit papier gedrukt en is ten minst 35 vierkante decimeter groot.

  Art. 4. De bekendmaking wordt aangebracht op een schutting, op een muur of op een aan een paal bevestigd bord, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg.
  De bekendmaking wordt tijdens de hele duur van de aanplakking goed zichtbaar en goed leesbaar gehouden.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2005.

  Art. 6. Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage I. BEKENDMAKING VAN AFLEVERING VERGUNNING HANDELSVESTIGING
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 01-03-2005, p. 8150).

  Art. N2. Bijlage II. - BEKENDMAKING VAN AFLEVERING VERGUNNING HANDELSVESTIGING
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 01-03-2005, p. 8152).
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 1 maart 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen inzonderheid de artikelen 12, derde lid, en 20;
   Gelet op het advies 38.046/1 van de Raad van State gegeven op 16 februari 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 09-03-2018 GEPUBL. OP 24-04-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 02-04-2015 GEPUBL. OP 29-04-2015
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie