J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/02/17/2005022094/justel

Titel
17 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 25-02-2005 nummer :   2005022094 bladzijde : 07577       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-02-17/35
Inwerkingtreding : 25-02-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Bijlage 5 'Voorschriften waaraan de medisch-technische en nevendiensten moeten voldoen', Hoofdstuk VIII 'De bloedbank', van het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, wordt vervangen als volgt:
  Indien het ziekenhuis niet ter plaatse beschikt over een ziekenhuisbloedbank zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend, dient het bewijs geleverd dat er bestendig en snel beroep kan gedaan worden op een erkende ziekenhuisbloedbank van een ander ziekenhuis of een bloedinstelling zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong waarmee een schriftelijk samenwerkingsakkoord wordt afgesloten.'.

  Art. 2. De bestaande ziekenhuisbloedbanken beschikken over een termijn van negen maanden om te voldoen aan de bepalingen van dit besluit.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 17 februari 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 69, 1░;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 9 september 2004;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn gegeven op 26 oktober 2004;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 7 februari 2005;
   Gelet op het advies nr. 37.814/3 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2004, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 1░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State gewijzigd door de wet van 2 april 2003;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie