J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
20 JANUARI 2005. - Omzendbrief. - Toepassing van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-02-2005 nummer :   2005031052 bladzijde : 07081   BEELD
Dossiernummer : 2005-01-20/44
Inwerkingtreding : 23-02-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M. Deze omzendbrief heeft tot doel het preciseren van de definitie van de termen van vervreemding van zakelijk recht zoals voorzien in artikel 10, 2į, van de ordonnantie van 13 mei 2004, inzake het beheer van verontreinigde bodems.
  A. Het begrip " vervreemding ".
  1. Het gaat hierbij om de eigenlijke overdracht van het zakelijk recht en niet om de overeenkomst tot overdracht van het zakelijk recht.
  Voorbeeld : volgens het burgerlijk wetboek gaat bij verkoop het eigendomsrecht over zodra er overeenstemming is over voorwerp en prijs. Partijen kunnen echter overeenkomen om de eigendomsoverdracht uit te stellen, bijvoorbeeld tot het verlijden van de authentieke akte.
  2. Zowel vervreemdingen ten bezwarende titel als ten kosteloze titel worden geviseerd.
  Vallen zodoende ondermeer onder het begrip " vervreemding " : verkoop, ruiling, inbreng in vennootschap, schenking, fusie van vennootschappen waarbij een onroerend goed is betrokken, ...
  3. Zowel de vervreemding bij overeenkomst als ingevolge een eenzijdige rechtshandeling vallen onder het begrip " vervreemding ".
  Voorbeeld : de verkoop is een vervreemding bij een overeenkomst - een verzaking aan een opstalrecht is een eenzijdige rechtshandeling.
  4. Het begrip " vervreemding " in de ordonnantie doelt enkel op translatieve rechtshandelingen (bijvoorbeeld verkoop, schenking, ...) zijn uitgesloten.
  5. Enkel vervreemdingen onder de levenden worden geviseerd. Een wijziging van titularisschap van zakelijke rechten ingevolge overlijden valt niet onder toepassing van de ordonnantie.
  6. De inbreng van een terrein in de huwelijksgemeenschap wordt niet beschouwd als een vervreemding in de zin van de ordonnantie.
  B. Het begrip " zakelijke rechten ".
  De lijst der zakelijke rechten is limitatief :
  volle eigendom;
  blote eigendom;
  vruchtgebruik;
  opstal;
  erfpacht;
  recht van gebruik;
  recht van bewoning;
  erfdienstbaarheden;
  hypotheek.
  Deze laatste twee vallen niet onder toepassing van de ordonnantie.
  Brussel, 20 januari 2005.
  De Minister belast met Leefmilieu,
  Mevr. E. HUYTBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Aan de Algemene Directie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
   Mevrouwen en Meneren,

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie