J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/09/2004031560/justel

Titel
9 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 13-01-2005 nummer :   2004031560 bladzijde : 01023   BEELD
Dossiernummer : 2004-12-09/50
Inwerkingtreding : 13-01-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 71 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations wordt aangevuld met de volgende paragraaf :
  " ž 5. De artikelen 21 tot 66 zijn niet van toepassing op benzinestations die voor een ander gebruik dan verkoop aan het publiek worden of werden gebruikt (verdeling van vloeibare brandstoffen voor een ander gebruik dan voor voertuigen; verdeling van vloeibare brandstoffen met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van brandstoffen voor voertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik). "

  Art. 2. De vˇˇr de inwerkingtreding van dit besluit genomen beslissingen met toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations blijven geldig en blijven volkomen gevolg hebben.
  De met toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations aangevatte onderzoeksprocedures worden voortgezet volgens de regels die van toepassing waren op het ogenblik dat zij werden aangevat.

  Art. 3. Dit besluit treed in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 4. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 9 december 2004.
  Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu,
  Mevr. E. HUYTEBROECK

  BIJLAGE.

  Art. N. Risicotabel.
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 13-01-2005, p. 1032-1038).
  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Regering betreffende de risico-evaluatie van bodemverontreiniging voor de gezondheid en het leefmilieu.
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu,
  Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 12 mei 2004;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad, gegeven op 27 mei 2004;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŰn, gegeven op 27 mei 2004;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juni 2004;
   Gelet op advies nr. 37.416/3 van de Raad van State gegeven op 6 juli 2004 in toepassing van artikel 84, ž 1, alinea 1 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie