J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/05/2004000656/justel

Titel
5 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 28-12-2004 nummer :   2004000656 bladzijde : 85923       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-12-05/47
Inwerkingtreding : 07-01-2005

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003000081        2001001222       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden de woorden " 31 december 2003 " vervangen door de woorden " 31 december 2004 ".

  Art. 2. In artikel 10, van hetzelfde besluit, gestructureerd op twee niveaus, worden de woorden " 31 december 2003 " vervangen door de woorden " 31 december 2004 ".

  Art. 3. In artikel 3, derde gedachtestreepje, van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones, worden de woorden " voor het jaar 2004 voor de maand december 2003, prorata het aantal betrokken personeelsleden " vervangen door de woorden " voor het jaar 2004 voor de maanden december 2003 tot november 2004 ".
  In dezelfde bepaling wordt een vierde gedachtestreepje ingevoegd luidend als volgt : " voor het jaar 2005 voor de maand december 2004, pro rata het aantal betrokken personeelsleden ".

  Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 5 december 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 41, gewijzigd bij de wet van 26 april 2002 en 235, eerste lid;
   Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 9 en 10;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op het protocol nr. 113 van 28 januari van het onderhandelingscomité voor de politiediensten;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 fébruari 2003;
   Gelet op het advies van de Adviesraad van Burgemeesters, gegeven op 4 februari 2004;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 juni 2004 en de deliberatie - conform artikel 17, § 3 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole - door de Ministerraad van 15 oktober 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 5 april 2004;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze op in Raad vergaderde Ministers;
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, regelt de verlenging van het stelsel van de boventallige personeelsleden in de politiezones en de financiering ervan zoals ingesteld bij de koninklijke besluiten van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2001; en van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2003.
   Het stelsel van de boventallige personeelsleden werd gecreëerd teneinde de overgang van de federale personeelsleden naar de korpsen van lokale politie op gepaste sociale wijze te kunnen begeleiden. Vandaag kan men niet anders dan vaststellen dat de initiële termijn onvoldoende lang blijkt te zijn.
   De " Commissie ter begeleiding van de politiehervorming ", opgericht bij artikel 257sexies van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals ingevoegd bij de programmawet van 2 augustus 2002, is in haar tussentijds rapport van oktober 2003 tot de vaststelling gekomen dat het op dit ogenblik nog te vroeg is om een definitieve wet ter financiering van de lokale politie op te maken. De voorbereiding van een dergelijke wet vergt nog enige tijd en wetenschappelijke inbreng.
   Om al deze redenen stelt zich de noodzaak het huidige financieringsstelsel tijdelijk te bevriezen en gedurende één jaar ongewijzigd verder te zetten.
   Het stelsel van de boventallige personeelsleden maakt echter onlosmakelijk deel uit van het huidige financieringsstelsel van de lokale politie.
   Teneinde deze verlenging met één jaar mogelijk te maken dient in het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de in de artikelen 9 en 10 gestelde termijn van 31 december 2003 op 31 december 2004 gebracht te worden. Verder dient de regelgeving betreffende de federale tussenkomst in deze financiering vastgelegd in het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones, eveneens met één jaar verlengd te worden.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uw Majesteit,
   de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   P. DEWAEL

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie