J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/10/29/2004014242/justel

Titel
29 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden tot het bekomen van inlichtingen vanwege de databank inzake woon-werkverkeer
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-11-2004 en tekstbijwerking tot 28-07-2011)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 26-11-2004 nummer :   2004014242 bladzijde : 78115       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-10-29/32
Inwerkingtreding : 01-05-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.In toepassing van artikel 3, 1° lid van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemer, moet onder de afgevaardigde van de Minister die de mobiliteit onder zijn bevoegdheid heeft worden begrepen [1 de directeur of de adviseur-generaal van de dienst waarin het project beheerd wordt]1.
  ----------
  (1)<MB 2011-07-20/03, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

  Art. 2. Als vragen om inlichtingen die tot doel het beheer van de mobiliteit hebben, zullen o.m. worden begrepen :
  - alle aanvragen van universiteiten en hogescholen die onderzoek verrichten inzake mobiliteit;
  - alle vragen van openbare en privé-instellingen die activiteiten ontwikkelen op het vlak van de mobiliteit;
  - alle vragen van bedrijven en instellingen, of van groepen daarvan, met het oog op het opstellen van een bedrijfsvervoersplan.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2006.
  Brussel, 29 oktober 2004.
  R. LANDUYT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Mobiliteit,
   Gelet op artikel 163 van de programmawet van 8 april 2003;
   Gelet op artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon -werkverplaatsingen van werknemers;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de voorwaarden voor het bekomen van inlichtingen vanwege de databank ten laatste op 1 september 2004 definitief moet vastliggen om toe te laten de databank van dit complexe e-government project tijdig operationeel te krijgen;
   Gelet op het advies 37.611/2/V van de Raad van State gegeven op 12 augustus 2004 in toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende dat binnen de limieten van het beheer van de mobiliteit de toegang tot de databank zo ruim mogelijk moet zijn,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20-07-2011 GEPUBL. OP 28-07-2011
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie